Evaluatie van onderzoek

Visie

Onderzoek wordt om diverse redenen en op diverse momenten in de loopbaan van een onderzoeker geëvalueerd. Dit is onder meer het geval bij de aanwerving en bevordering van academici, bij de evaluatie van een onderzoeksgroep, faculteit of universiteit, bij de evaluatie van projectvoorstellen en financieringsaanvragen en dergelijke meer.
Gelet op het belang van evaluaties – zowel voor de universiteit als voor de onderzoeker – staat de Universiteit Gent voor een verantwoord evaluatiebeleid.

Doelmatig, transparant en kwaliteitsvol

Elke evaluatie van onderzoek aan de Universiteit Gent moet voldoen aan een aantal principes, die er samen voor zorgen dat het evaluatieproces is afgestemd op het doel van de evaluatie, transparant verloopt en wordt uitgevoerd door experten.

Diversiteit aan onderzoeksactiviteiten

De kwaliteit en de impact van het onderzoek kunnen niet alleen worden afgeleid uit de academische publicaties van de onderzoeker, maar blijken uit tal van activiteiten – artikels in toonaangevende tijdschriften in het vakgebied, bijdragen aan het maatschappelijk debat, de economische valorisatie van onderzoeksresultaten en veel meer. De Universiteit Gent waardeert deze brede waaier aan onderzoeksactiviteiten. Op die manier biedt zij aan haar onderzoekers de ruimte om persoonlijke keuzes te maken in de manier waarop zij vorm geven aan hun onderzoeksloopbaan. Een voorbeeld hiervan is het inspiratiekader voor de deelopdracht Onderzoek dat wordt aangeboden in het kader van het loopbaan- en bevorderingsbeleid voor Zelfstandig Academisch Personeel.

Verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren

Logo DORADe evaluatiecriteria en -methode moeten zodanig worden gekozen dat zij passen bij het doel van de evaluatie en daadwerkelijk kunnen capteren wat er wordt geëvalueerd. Kwantitatieve indicatoren kunnen een plaats hebben in een evaluatie, maar zij moeten op een verantwoorde manier en met de nodige omzichtigheid worden gebruikt. De wetenschapsbeoefening is immers te complex om in een enkele indicator te worden gevat.

De Universiteit Gent biedt haar onderzoekers – in hun rol van evaluatoren – een
leidraad aan die hen moet helpen om in een evaluatie op een verantwoorde manier om te gaan met indicatoren.

In 2020 ondertekende de Universiteit Gent de San Francisco Declaration on Research Assessment, waardoor zij er zich onder meer toe verbindt om de kwaliteit van een artikel niet af te leiden uit kwantitatieve indicatoren die informatie verstrekken over het tijdschrift waarin het onderzoek werd gepubliceerd (zoals de Journal Impact Factor).

Monitoring

De Cel Kwaliteit en Beleid in de directie Onderzoeksaangelegenheden voert geregeld monitoringsopdrachten uit, en rapporteert hierover aan de Onderzoeksraad. Waar nodig, stuurt deze het onderzoeksbeleid bij op basis van deze informatie:

  • de onderzoeksprestaties van de faculteiten (aantal publicaties, aantal doctoraten)
  • de onderzoeksprestaties van de UGent in vergelijking met andere Vlaamse instellingen (b.v. BOF-sleutel, IOF-sleutel, basisfinanciering)
  • positie in internationale rankings

Bibliometrie

Aan de UGent wordt ingezet op de bijzondere expertise van de bibliometrie. Bibliometrie is het meten van onderzoeksoutput op basis van indicatoren zoals het aantal publicaties, citaties en patenten. Dit laat bijvoorbeeld toe dat onderzoeksgroepen hun eigen onderzoeksprestaties vergelijken met die van collega’s die in hetzelfde vakgebied, of dezelfde tijdschriften, publiceren. Een bibliometrische analyse kan variëren van eenvoudige berekeningen tot vrij complexe analyses, en dit gewoonlijk op basis van uitgebreide databanken zoals het Web of Science en VABB.

Meer informatie: Directie Onderzoeksaangelegenheden, Anniek Toye (Anniek.Toye@UGent.be - 09 264 95 58)

Onderzoeksvisitaties

De directie Onderzoeksaangelegenheden organiseerde in de periode 2011-2016 aanvullend onderzoeksvisitaties binnen de humane, sociale en gedragswetenschappen om via een peer review evaluatie tot een reflectie over de eigen onderzoeksorganisatie en –management en een meer strategische oriëntatie van onderzoeksfocus te komen.

Meer informatie: Directie Onderzoeksaangelegenheden, Annik Leyman (Annik.Leyman@UGent.be - 09 264 95 08)