Principes voor de evaluatie van onderzoek

De evaluatie van onderzoek moet steeds van hoogstaande kwaliteit zijn, ongeacht wie er wordt geëvalueerd, met welk doel dat gebeurt en welke methodes worden gebruikt. De Universiteit Gent hanteert acht principes waaraan elke evaluatie van onderzoek moet voldoen.

  1. De afweging voor een gepaste evaluatiemethode voor onderzoek stemt overeen met de doelstelling van de evaluatie.
  2. De evaluatie houdt rekening met de beoogde impact van het onderzoek; fundamenteel-wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk, of een combinatie daarvan.
  3. De evaluatie houdt rekening met de diversiteit tussen disciplines.
  4. De gekozen evaluatiemethode maakt een haalbare afweging tussen de eenvoud van de procedure en de complexiteit van het onderzoek.
  5. De evaluatiecriteria worden vooraf vastgelegd en worden vooraf aan alle betrokkenen meegedeeld.
  6. De evaluatiecommissie bevat voldoende experten die in staat zijn de kwaliteit van het onderzoek adequaat te beoordelen.
  7. Bovenstaande principes worden geïmplementeerd door middel van een doordachte keuze van evaluatie-indicatoren en een holistische benadering van peer review.
  8. Elke commissie of beleidsmaatregel die onderzoek evalueert, engageert zich ertoe de best mogelijke inspanning te leveren om bovenstaande principes in de praktijk om te zetten.

Deze acht principes kaderen binnen de algemene visie op het evalueren van onderzoek en onderzoekers. Ze zijn onder meer richtinggevend voor het Bijzonder Onderzoeksfonds en bij de evaluatie van onderzoek bij de evaluatie en bevordering van Zelfstandig Academisch Personeel. De principes doen geen afbreuk aan de disciplinegebonden kenmerken die kwaliteitsvol onderzoek in een bepaald vakgebied typeren. Elk principe wordt verder uitgewerkt in een visienota die in 2016 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur.