Basisinfrastructuur

Via deze oproep ondersteunt de UGent tweejaarlijks de aankoop van basisinfrastructuur met een maximale waarde van € 150.000 (BTW inclusief). De aanvrager(s) moet(en) kunnen aantonen dat deze infrastructuur essentieel is voor hun onderzoek (‘basis’) en dat een groot deel van de aanvragers (en hun onderzoeksgroepen) gebruik zal maken / steunen op beschikbaarheid van de infrastructuur (‘breed inzetbaar’).
Specifiek voor de alfa-faculteiten staat deze oproep ook open voor de verwerving en operationalisering van omvangrijke databestanden, bijv. gecommercialiseerde databanken, datacollectie via survey onderzoek of panelstudies. 

Startdatum en financiering

 • financiering: max. €150.000 (incl. BTW)

Duurdere infrastructuur (> € 150.000) waarbij het surplus eventueel wordt gefinancierd door de aanvragende promotoren is niet toegestaan. Infrastructuur met een catalogusprijs van meer dan € 150.000 maar die door een reeds bedongen korting nog maximaal € 150.000 (incl. BTW) kost, is wel toegestaan.

De aanschaf van meerdere instrumenten (met een maximale waarde van € 150.000, BTW incl. in totaal) kan enkel aangevraagd worden indien deze instrumenten één geheel vormen en er kan worden aangetoond dat het niet mogelijk is om de voorgestelde onderzoeksprogramma’s uit te voeren als één ervan niet beschikbaar is.

 • start financiering: 15 december 2022

Budgetbesteding is mogelijk gedurende 24 maanden

Kenmerken

 • Er wordt gemikt op een type basisinfrastructuur met een maximale waarde van € 150.000 (BTW incl.).
 • Een voorstel tot de aanschaf van basisinfrastructuur moet gezien worden in het kader van het belang van de onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksgroep. Dit moet blijken uit het onderzoek dat de onderzoeksgroep de jongste jaren gedaan heeft, de wetenschappelijke output ervan en uit de kredieten die men verwerft.
 • De relevantie van de gevraagde basisinfrastructuur binnen de context en strategie van de onderzoeksgroep aan de UGent, zal ook worden geëvalueerd. Hierbij ligt de nadruk  op:
 1. Het basiskarakter van de gevraagde infrastructuur: is de uitrusting is essentieel voor een onderzoeksgroep om output te realiseren?
 2. De meerwaarde van de basisinfrastructuur voor de UGent: rendement, brede beschikbaarheid van de uitrusting, etc..
 3. De inzet van de infrastructuur in het kader van onderzoek/onderwijs/dienstverlening: er zal nauwgezet op worden toegezien dat de basisinfrastructuur hoofdzakelijk ingezet zal worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden en in mindere mate in het kader van onderwijsopdrachten en/of in het kader van dienstverlening.
 • Er dient minimum 1 prijsofferte te worden toegevoegd, indien van toepassing dienen ook parallelle financieringsaanvragen te worden toegevoegd.
 • Aanvragers worden aangemoedigd om meerdere offertes toe te voegen indien mogelijk. Indien meerdere offertes met competitieve prijzen worden toegevoegd aan de aanvraag en/of indien er reeds een (academische) korting werd onderhandeld dan kan dit in rekening worden gebracht bij de uiteindelijke toekenning van het budget. Bij aanvragen zonder onderhandelde offertes kan de Onderzoeksraad besluiten om budgetreducties te voorzien die rekening houden met eventuele toekomstige kortingen.
 • een aanvraag voor basisinfrastructuur kan worden ingediend voor het volledige benodigde bedrag (maximum €150.000) of men kan een deel voorzien via reeds verworven cofinanciering.  De aangevraagde subsidie en de eigen cofinanciering bedragen in dat geval samen tevens maximum €150.000.
 • aanvragers moeten duidelijk toelichten of het om een vervanging, uitbreiding en/of aanschaf van een basisinfrastructuur gaat.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag voor basisinfrastructuur wordt ingediend door een promotor en 1 of meerdere (max. 3) copromotor(en).

Promotor (slechts één toegelaten)

 • De oproep is toegankelijk voor de volgende categorieën van promotoren die verbonden zijn aan de Universiteit Gent:
  1. ofwel het Zelfstandig Academisch Personeel,
  2. ofwel de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,
  3. ofwel de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.
 • De promotor treedt op als enige budgethouder van de Grantcode verbonden aan het toegekende krediet voor de basisinfrastructuur en als woordvoerder. De promotor draagt de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering..
 • Aan elke promotor wordt gevraagd een volledige persoonsfiche in GISMO te hebben.

Copromotoren (niet verplicht) (maximum 3 toegelaten)

 • Copromotoren zijn geen budgethouder van de Grantcode verbonden aan dit project.
 • De copromotor moet op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep:
  1. een aanstelling hebben aan de UGent (inclusief postdoctorale onderzoekers FWO en VLAIO), het Universitair Ziekenhuis (UZ Gent), VIB Gent, IMEC Gent, en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent en
  2. beschikken over een doctoraat op proefschrift.
 • Het statuut van de copromotor (inclusief de aard en duur van hun aanstelling) dient gespecificeerd te worden op de invulformulieren, alsook dient duidelijk vermeld te worden  aan welke instelling de copromotor verbonden is.
 • Aan elke copromotor wordt gevraagd om een ORCID-ID op te geven.

Hoe aanvragen?

 • Aanvragen worden ingediend via de GISMO-aanvraagmodulehttps://gismo.ugent.be. 
 • Kies de module "Project" en "nieuwe aanvraag creëren".
 • Lees aandachtig het toelichtingsdocument beschikbaar onderaan deze pagina vooraleer aan de aanvraag te beginnen.
 • Voorstellen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

Deadline

 • deadline: 28 juni 2022 om 17:00

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online: november 2022

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden

Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en toelichting bij de aanvraag

Wetenschappelijk verslag

Uiterlijk twee jaar na ingebruikname moet een door de promotor ondertekend wetenschappelijk verslag ingediend worden omtrent het gebruik van de basisuitrusting voor onderzoeksdoeleinden. Dit verslag dient elektronisch bezorgd te worden via .