Uitzonderlijke verlenging doctoraatstraject dat vertraging opliep als gevolg van COVID-19

Deze uitzonderlijke oproep is enkel bedoeld voor doctoraatsstudenten die wegens COVID-19 een ernstige vertraging oplopen in hun doctoraatsonderzoek en voor wie er absoluut geen alternatieve financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn bij de promotor of de samenwerkingsverbanden (b.v. vakgroep, onderzoeksgroep, …) waar de promotor deel van uitmaakt.
 

*English version*

Financiering en looptijd

Er kan een verlenging van het doctoraatstraject aangevraagd worden (doctoraatsbeurs of WP-contract indien beurs niet meer mogelijk) voor minimum 4 en maximum 12 maanden. Er worden geen werkingsmiddelen toegekend.

Voorwaarden

De oproep staat open voor alle doctorandi, ongeacht het financieringskanaal van het doctoraatstraject tot dusver.

Om in aanmerking te komen dient aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldaan te zijn:

 • Het doctoraatsonderzoek bevindt zich in de eindfase;
 • Het doctoraatsonderzoek vereist nog essentiële onderzoeksactiviteiten gericht op datacollectie of de verwerking ervan zonder dewelke de afronding van het doctoraat onmogelijk is;
 • De datacollectie voor het doctoraatsonderzoek is gedurende een langere periode onderbroken of ernstig vertraagd omwille van de gevolgen van de COVID-19 crisis, zonder dat er alternatieve mogelijkheden waren om het doctoraatsonderzoek verder te zetten of te heroriënteren;
 • De vertraging of onderbreking van het doctoraatsonderzoek bedraagt minstens vier maanden;
 • De omstandigheden en oorzaken van de ernstige vertraging worden grondig gemotiveerd;
 • De extra financiering sluit ofwel onmiddellijk aan bij een lopende financiering van de doctoraatsstudent (al dan niet via UGent), of sluit aan bij een financiering die recent beëindigd werd;
 • Er zijn geen alternatieve financieringsmogelijkheden beschikbaar voor de promotor of de samenwerkingsverbanden (b.v. onderzoeksgroep, eventueel de vakgroep, ...) waar de promotor deel van uitmaakt om een verlengd doctoraatstraject te financieren;
 • De toegekende termijn voor een extra financiering kan niet langer zijn dan de periode van de gemelde onderbreking of ernstige vertraging van het doctoraatstraject, met een maximumtermijn van 12 maanden.
 • Kandidaten die een FWO COVID-verlenging ontvangen hebben komen niet meer in aanmerking om een aanvraag in te dienen bij het BOF.

Enkele voorbeelden (niet-limitatief) van uitzonderlijke omstandigheden die in aanmerking kunnen komen voor extra financiering:

 • Veldwerk (incl. toegang tot bibliotheken, archieven, musea, …) dat essentieel is voor het doctoraatsonderzoek kan gedurende langere periode niet doorgaan omwille van reisbeperkingen;
 • Essentiële onderzoeksverblijven bij een buitenlandse onderzoekspartner kunnen niet doorgaan omwille van reisbeperkingen;
 • Experimenten konden niet doorgaan omdat de onderzoeksinfrastructuur volledig werd aangewend voor COVID-19 gerelateerde analyses of onderzoeksactiviteiten;
 • Seizoensgebonden onderzoek kon niet opgestart worden met een jaar vertraging voor dit onderzoek als gevolg;
 • Longitudinaal onderzoek werd gedurende langere periode onderbroken of kon niet opgestart worden;
 • Onderzoeksactiviteiten (b.v. bevragingen, focusgesprekken, …) konden niet doorgaan omdat er geen fysieke ontmoetingen mogelijk waren met het doelpubliek (bewoners woonzorgcentra, ziekenhuispatiënten, …)

Hoe aanvragen

Een aanvraag moet door de promotor worden ingediend op het voorziene invulformulier (naar keuze in het Nederlands of Engels) en per e-mail bezorgd aan BOFapplication@ugent.be

Deadline

 • Geen vaste deadline, aanvragen kunnen op elk moment ingediend worden.
 • De beoordelingscommissie vindt maandelijks plaats. De eerstvolgende vergaderdata zijn: 21/12/2023, 23/01/2024, 21/02/2024, 19/03/2024, 18/04/2024, 14/05/2024, 6/06/2024 en 4/07/2024.. De aanvragen dienen ons uiterlijk 10 dagen voor de samenkomst van de beoordelingscommissie te bereiken, indien niet zal de aanvraag op de volgende commissie behandeld worden.

 • Indien er nog lopende financiering is voor het doctoraat, kan de aanvraag vanaf 8 maanden voor het einde van de lopende financiering ingediend worden.
 • Kandidaten worden sterk aangemoedigd om een aanvraag in te dienen van zodra mogelijk, om een aansluitende verlenging te kunnen garanderen. Dit is zeker het geval wanneer de vervolgaanstelling als WP (groep 1) dient te gebeuren en de kandidaat onderhevig is aan de single permit regelgeving (NIET-EER nationaliteit).

Bekendmaking resultaat

De promotoren worden persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat in de week na het plaatsvinden van de beoordelingscommissie.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren 

Eindverslag

Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan .