Cofinanciering voor Chinese PhD studenten met een CSC beurs

UGENT ondertekende een nieuw samenwerkingsakkoord met de China Scholarship Council (CSC) met het doel om de UGent te promoten als gastinstelling voor Chinese doctorandi. Dit akkoord loopt voor een periode van 5 jaar van 1 augustus 2018 – 31 juli 2023. 

Chinese studenten die aan de UGENT wensen te doctoreren kunnen via het CSC een doctoraatsbeurs aanvragen. Voor deze kandidaten zijn er 2 “beursopties” om een CSC beurs aan te vragen: via het preference programma of via het personal programma

In het kader van dit samenwerkingsakkoord cofinanciert de UGent, via het Bijzonder Onderzoeksfonds, beide types beursstudenten:

 1. Alle studenten die toegelaten zijn tot het doctoraat én geselecteerd voor een CSC beurs (type personal beurs) zullen vrijgesteld worden van alle inschrijvingsgelden en andere studiekosten aan de UGENT.
 2. 10 studenten zullen via het UGENT preference programma  worden voorgedragen voor een CSC beurs (type preference beurs). Zij zullen bovenop hun CSC beurs en vrijstelling van inschrijvingsgeld en andere studiekosten (via hun promotor) over een extra werkingstoelage beschikken.

UGENT preference programma for Chinese PhD CSC doctorandi

Deze nieuwe oproep betreft kandidaten die via het preference programma financiering wensen te bekomen. Deze oproep is zeer competitief. Via het preference programma zal de UGENT de 10 beste 1stejaars CSC doctorandi selecteren voorafgaand aan de CSC beursselecties (jaarlijkse deadline CSC aanvragen: 20 maart).

Laureaten van het UGENT preference programma ontvangen naast de CSC beurs een extra werkingstoelage van € 3.720 per jaar. Deze werkingsmiddelen worden beheerd door de UGENT promotor en kunnen in overleg met de promotor gebruikt worden om studie en andere onderzoekskosten gerelateerd aan het doctoraatsonderzoek te vergoeden.

1. Om in aanmerking te komen voor het  UGENTpreference programma moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • kandidaten moeten kunnen aantonen dat zij een (gewogen) gemiddelde voor de bachelor behaalden van minimum 85/100 of moeten kunnen aantonen te beschikken over een GPA (Grade Point Average) die met dit resultaat overeenkomt. EN
 • kandidaten moeten tevens kunnen aantonen over een master diploma te beschikken of zich in het laatste jaar van hun master opleiding te bevinden. EN
 • kandidaten moeten gestart zijn met hun toelatingsprocedure tot het doctoraat aan de UGENT (de toelatingsprocedure moet op het ogenblik van de UGENT aanvraag voor het preference programma nog niet zijn afgerond maar zal dit wel moeten zijn op het ogenblik van de CSC aanvraag).
 • studenten moeten een doctoraatsdiploma aan de UGENT behalen. Studenten die een diploma wensen te behalen aan een Chinese universiteit zijn niet toegelaten tot het UGENT preference programma.
Studenten moeten de nodige documenten indienen die hun diploma/opleiding en een gewogen gemiddelde van minimum 85/100 voor de bachelor kunnen aantonen. Indien noodzakelijk dienen studenten bijkomende informatie aan hun universiteit op te vragen om deze gegevens te staven (verduidelijking van de gehanteerde punten/credit systeem). Zonder deze informatie zal de aanvraag onontvankelijk worden verklaard.

2. Indien men niet in aanmerking komt voor het preference programma dan kan een CSC-beurs worden aangevraagd via het personal programma. Let op, ook hier moet men reeds tot het doctoraat aan de UGENT zijn toegelaten om een aanvraag te kunnen indienen bij CSC.

Evaluatie en toekenning van de aanvragen voor cofinanciering via het UGENT CSC preference programma

De Onderzoeksraad selecteert de kandidaten op basis van hun CV (studieresultaten).

Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen van het preference programme  (bachelor score 85/100 + master) kunnen aan aanvraag indienen en zullen verder gerangschikt worden op basis van hun studieresultaten en de universiteit(en) waar ze hun diploma behaalden.

Rangschikking op basis van instelling:

 • Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die een diploma behaald hebben aan één van de instellingen die op de “Double First Class University Project”- lijst staan;
 • Hierbinnen wordt voorrang gegeven aan partnerinstellingen van de UGENT (staan gemarkeerd in de lijst). Minimum 5 kandidaten afkomstig van Chinese partnerinstellingen van de UGENT op deze lijst zullen hoger gerangschikt worden dan kandidaten die van andere instellingen komen op deze lijst;
 • Kandidaten van instellingen die niet zijn opgenomen op deze lijst zullen lager gerangschikt worden. 
 • UGENT zal maximum 2 kandidaten van dezelfde instelling selecteren. 

Toelating tot het doctoraat aan de UGENT & CSC aanvraag

Toelating tot het doctoraat

 • Toekomstige Chinese doctoraatsstudenten moeten voor ze een aanvraag bij CSC kunnen indienen:
 1. beschikken over de steun van een UGENT promotor die bereid is om het doctoraat te begeleiden. UGENT professoren kunnen autonoom beslissen of zij een doctoraatsstudent al dan niet aanvaarden. Kandidaten kunnen op zoek gaan naar een UGENT promotor in hun domein via de beschikbare lijst van faculteiten en onderzoeksdomeinen.
 2. De toelatingsprocedure tot het doctoraat aan de UGENT hebben afgerond. De toelatingsprocedure kan tot 3 maanden in beslag nemen! De toelatingsprocedure wordt samen opgestart met de UGENT promotor. Studenten worden geadviseerd om deze procedure tijdig op te starten en alle gevraagde documenten aan te leveren bij de studentenadministratie. 

Studenten die zijn toegelaten tot het doctoraat zullen een toelatingsbrief ontvangen (Letter of Admission). Deze toelatingsbrief garandeert dat indien studenten een CSC beurs behalen, zij aan de UGENT zullen worden vrijgesteld van alle studiekosten (tuition en bench fee). CSC beursstudenten dienen via hun CSC beurs zelf in te staan voor hun eigen accommodatie-, leef- en verzekeringsonkosten.

Aanvraag bij CSC

 1. Studenten die zijn toegelaten tot het doctoraat en geselecteerd worden voor een bijkomende financiering via het preference programma van de UGENT zullen bijkomend een brief ontvangen dat zij zijn toegelaten tot het UGENT preference programma. Deze studenten kunnen een beurs bekomen via CSC optie- preference programma (deadline 20 maart). Zij dienen voor de deadline hun dossier bij CSC in met daarbij in bijlage hun letter of admission en selectiebrief voor het UGENT preference programme. CSC garandeert dat deze studenten over een CSC beurs zullen kunnen beschikken.
 2. Studenten die zijn toegelaten tot het doctoraat maar niet beschikken over een selectie voor het preference programma (Ze werden niet geselecteerd of beantwoorden niet aan het profiel van deze oproep) kunnen samen met hun promotor een CSC beurs aanvragen via het CSC optie- personal programma (deadline 20 maart). Promotoren van CSC studenten met een CSC beurs (type personal programma) zullen zelf moeten instaan voor alle kosten (werking) van het onderzoek.

Deadlines

 • Toelating tot het doctoraat: geen deadline, maar de procedure kan tot 3 maanden in beslag nemen en moet zijn afgerond voor de CSC aanvraag (deadline CSC: 20 maart)
 • Deadline UGENT CSC preference programma 2019: 3 december 2018
 • Deadline CSC preference programme & personal programme: 20 Maart 2019

Verdere informatie

 1. Voor vragen m.b.t. CSC aanvragen en toekenningen kan u de coördinator van het China platform contacteren (Mevr. Inge Mangelschots, )
 2. Voor vragen m.b.t. het UGent preference programme: email: