Geconcerteerde onderzoeksacties (4 tot 6 jarige projecten)

GOA's zijn ambitieuze projecten met een sterk geconcerteerd karakter waarin elk lid van het consortium een expertise aanbrengt die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de consortiumleden complementair en/of wederzijds versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Die synergie is noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de beoogde wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Eerdere samenwerking tussen leden van het consortium kan een meerwaarde zijn, maar is niet noodzakelijk. Een GOA kan inter- of multidisciplinair zijn, maar dat is geen vereiste.  Deze oproep richt zich in het bijzonder tot ZAP-leden (in de rol van Hoofdpromotor of Promotor) met een ruime ervaring in het leiden van onderzoek en het begeleiden van doctoraten, eventueel in combinatie met veelbelovende postdoctorale onderzoekers (in de rol van Promotor of Copromotor) met groot potentieel.

*English version*

Duur en startdatum

 • Periode: 4 tot 6 jaar
 • Financiering: minimum € 150.000/jaar. De budgetten kunnen worden aangewend voor personeel, werking, uitrusting en/of onderaanneming.
 • Bekendmaking resultaten: preselectie in de week van 30 maart  - eindselectie 1 oktober 2020
 • Start project: 1 januari 2021
 • Deadline: intentieverklaring 17 december 2019 - uitgewerkte voorstellen 6 mei 2020
 • Eindselectie presentaties: 30 september 2020

Kenmerken

 • GOA's zijn onderzoeksprojecten met een looptijd van vier tot zes jaar waarvan de uitstekende wetenschappelijke waarde op grond van objectieve gegevens aantoonbaar is, in het bijzonder op grond van publicaties of andere indicatoren van wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragende onderzoekers. Het zijn ambitieuze projecten met een sterk geconcerteerd karakter waarin elk lid van het consortium een expertise aanbrengt die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de consortiumleden complementair en/of wederzijds versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Die synergie is noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de beoogde wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Eerdere samenwerking tussen leden van het consortium kan een meerwaarde zijn, maar is niet noodzakelijk.
 • Een GOA kan inter- of multidisciplinair zijn, maar dat is geen vereiste. Dit betekent dat onderzoekers uit eenzelfde vakgroep een GOA-aanvraag kunnen indienen zolang er sprake is van een geconcerteerd karakter zoals hierboven beschreven.
 • Een GOA-consortium bestaat uit ten minste twee leden.
 • Deze oproep richt zich in het bijzonder tot ZAP-leden (in de rol van Hoofdpromotor of Promotor) met een ruime ervaring in het leiden van onderzoek en het begeleiden van doctoraten, eventueel in combinatie met veelbelovende postdoctorale onderzoekers (in de rol van Promotor of Copromotor) met groot potentieel.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een GOA-consortium dient te bestaan uit een Hoofdpromotor en minstens één bijkomende (co)Promotor.

Hoofdpromotor, Promotor en copromotor dienen aan verschillende voorwaarden te voldoen.

Bekijk de verschillende rollen binnen een GOA-consortium

Wie wordt uitgesloten van deelname aan de nieuwe GOA-oproep?

 • Houders van Methusalemfinanciering.
 • Hoofdpromotoren, promotoren en copromotoren van lopende GOA-projecten, tenzij het laatste jaar van de lopende GOA in 2021 of vroeger valt.
 • Men kan per GOA-oproep slechts één aanvraag indienen als hoofdpromotor, promotor of copromotor. Indien men in een tweede GOA-aanvraag wil participeren, kan dit enkel als betrokken onderzoeker met een beperkte inbreng.

Evaluatie

De selectie van GOA-projecten gebeurt in 2 stappen.

Intentieverklaring

 • Kan in Nederlands of Engels worden opgesteld 
 • Evaluatie gebeurt door de Onderzoeksraad en de werkgroepen van de Onderzoeksraad
 • Deadline: 17 december 2019, 23:59

Uitgewerkte versie

 • Als de intentieverklaring geselecteerd wordt beschikt het consortium over ten minste één maand voor de uitwerking en indiening van een definitief, uitgewerkt projectvoorstel.
 • Moet in het Engels worden opgesteld.
 • Omvat een update van de intentieverklaring, de projectomschrijving kan worden uitgebreid tot 12 blz. en er dient een Engelse samenvatting te worden toegevoegd.
 • Referees: uitgewerkte projectvoorstellen worden in eerste instantie ter advisering aan ten minste drie experten (referees) die niet aan de Universiteit Gent verbonden zijn, voorgelegd.
 • Presentatie: de consortia van de uitgewerkte voorstellen worden vervolgens door de Onderzoeksraad uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van hun projectvoorstel en een vraag-en-antwoordsessie. Deze gaat door op 30 september 2020.
 • Deadline : 6 mei 2020, 23:59

Evaluatiecriteria

 • De wetenschappelijke excellentie van het consortium
 • Het geconcerteerde, synergetische karakter van het consortium en het project
 • De wetenschappelijk waarde, aanpak, innovativiteit en haalbaarheid van het project

 

Hoe aanvragen?

Aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan .

Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen.

Vraag een GOA project aan

Specifieke ondersteunende informatie

Bekendmaking resultaat

 • Preselectie: resultaten online in de loop van de week van 30 maart 2020
 • Eindselectie: resultaten online vanaf 1 oktober 2020

Wetenschappelijk verslag

 • Eindverslag: Uiterlijk één jaar na beëindiging van het project moet een wetenschappelijk eindverslag ingediend worden via . Alle promotoren zijn hierbij opgenomen bij de afzenders (hetzij als afzender, hetzij in cc). Dit verslag geldt als enige verslaggeving voor een GOA-project.
 • Tussentijds verslag: Wanneer evenwel aansluitend op een lopend of een recent afgelopen GOA-project een nieuwe aanvraag voor een GOA-project wordt ingediend die inhoudelijk een verderzetting is van het onderzoek, moet deze aanvraag vergezeld zijn van een tussentijds verslag waarin de tot dan toe bereikte resultaten van het GOA-project worden beschreven. Indien dit verslag reeds werd ingediend bij de intentieverklaring hoeft het later niet opnieuw ingediend te worden.

Het document voor het eindverslag en het tussentijds verslag is hetzelfde.

Stel tussentijds/ eindverslag op

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds

Doreen Rogier

E BOF@ugent.be
T 09 264 30 27

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Gerelateerde inhoud