Geconcerteerde onderzoeksacties (4 tot 6 jarige projecten)

Belangrijk! Gezien alle (co)promotoren hun bibliografische gegevens moeten genereren uit Biblio, vragen wij om erop toe te zien dat alle publicaties van de (co)promotoren up to date in Biblio zitten.

Duur en startdatum

De projecten starten ten vroegste op 1 januari 2019 en duren minimum 4 tot maximum 6 jaar.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een GOA-consortium dient te bestaan uit een hoofdpromotor en minstens 1 bijkomende (co)promotor.

Opgelet: sinds vorig jaar zijn nieuwe voorwaarden van kracht voor promotor- en copromotorschap:

Promotoren

 • De voorstellen moeten worden ingediend door een promotor die verbonden is aan de Universiteit Gent en die behoort tot:
  1. ofwel het Zelfstandig Academisch Personeel,
  2. ofwel de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,
  3. ofwel de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.
  4. ofwel de categorie van postdoctorale onderzoekers, d.w.z.  een aanstelling hebben aan de UGent (FWO postdoctorale onderzoekers en VLAIO (vroeger IWT) onderzoeksmandaten inbegrepen), het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent en beschikken over een doctoraat op proefschrift maar niet behoren tot het ZAP.
 • De eerst vermelde promotor (=hoofdpromotor) treedt op als woordvoerder van het project
 • Het emeritaat van de hoofdpromotor mag niet aanvangen tijdens de looptijd van het GOA-project.
 • Gelet op de doctoraatsfinaliteit van de GOA-projecten dient er ten minste één promotor te behoren tot één van de volgende categorieën:
  1. de leden van het zelfstandig academisch personeel
  2. gastprofessor met (minstens) een onderzoeksopdracht

Copromotoren

 • De copromotor is geen budgethouder van de Grants-code van dit project. De copromotor moet, zoals blijkt uit de projectbeschrijving en de werkplanning, een reële inbreng hebben in het project.
 • De copromotor moet op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep behoren tot de categorie van postdoctorale onderzoekers, d.w.z. een aanstelling hebben aan de UGent (FWO postdoctorale onderzoekers en IWT onderzoeksmandaten inbegrepen), het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent en beschikken over een doctoraat op proefschrift maar niet behoren tot het ZAP.

Deelname aan een GOA als copromotor heeft geen implicaties op het aanvragen van andere BOF-financiering.

Voorwaarden voor en implicaties van deelname aan een GOA:

Wie kan welke rol opnemen?

  • (Hoofd)promotor: ZAP en postdocs
  • Copromotor: enkel postdocs

Wie wordt uitgesloten van deelname aan de nieuwe GOA-oproep?

  • Houders van Methusalemfinanciering.
  • Hoofdpromotoren, promotoren en copromotoren van lopende GOA-projecten, tenzij het laatste jaar van de lopende GOA in 2019 of vroeger valt.

Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend

 • Indien men (hoofd)promotor is, kan men geen andere BOF-projectfinanciering (Startkrediet, 2-4 jarig project, interdisciplinair project, GOA, ...) meer aanvragen, ongeacht of men budgethouder is of ZAP of postdoc is. Uitzonderingen : (1) in het voorlaatste of laatste jaar van de GOA kan men wel nieuwe BOF-projectfinanciering aanvragen (2) persoonsgebonden BOF-doctoraats- of postdoctoraatsmandaten kunnen wel nog aangevraagd worden.
 • Indien men copromotor is, zijn er geen beperkingen op het aanvragen van andere BOF-financiering (behalve een andere GOA). Dit heeft als gevolg dat postdocs die een BOF Startkrediet wensen aan te vragen wanneer zij verzappen, dit enkel kunnen doen indien zij deelnemen aan een GOA als copromotor.

  Andere randvoorwaarden

  • Men kan per GOA-oproep slechts één aanvraag indienen als hoofdpromotor, promotor of copromotor. Indien men in een tweede GOA-aanvraag wil participeren, kan dit enkel als betrokken onderzoeker met een beperkte inbreng.

  Hoe aanvragen?

  • De selectie van GOA-projecten gebeurt in 2 stappen.
  1. Het consortia dient eerst een intentieverklaring in. Deze kan naar keuze in Nederlands of Engels worden opgesteld.
  2. Als de intentieverklaring geselecteerd wordt door de Onderzoeksraad beschikt het consortium over ten minste één maand voor de uitwerking en indiening van een definitief, uitgewerkt projectvoorstel. Het uitgewerkte projectvoorstel moet in het Engels worden opgesteld.

  Projectvoorstellen worden op het voorziene invulformulier elektronisch ingediend via BOFapplication@UGent.be .

  Financiering

  Via een GOA kan financiering worden verworven voor personeel (wetenschappelijk personeel, predoctorale onderzoekers, administratief en technisch personeel), en/of werking, en/of uitrusting en/of onderaanneming. De jaarlijkse minimumfinanciering van een GOA-project bedraagt € 150.000.

  Deadline

  • GOA-intentieverklaringen 2018: 19 december 2017 om 23.59 uur (Belgische tijd)
  • GOA-uitgewerkte voorstellen 2018: 4 mei 2018 om 23.59 uur (Belgische tijd) 

   

  Bekendmaking resultaat

  Verdere informatie

  BOF@UGent.be