Geconcerteerde onderzoeksacties (4 tot 6 jarige projecten)

GOA's zijn ambitieuze projecten met een sterk geconcerteerd karakter waarin elk lid van het consortium een expertise aanbrengt die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de consortiumleden complementair en/of wederzijds versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Die synergie is noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de beoogde wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Eerdere samenwerking tussen leden van het consortium kan een meerwaarde zijn, maar is niet noodzakelijk. Een GOA kan inter- of multidisciplinair zijn, maar dat is geen vereiste.  Deze oproep richt zich in het bijzonder tot ZAP-leden (in de rol van Hoofdpromotor of Promotor) met een ruime ervaring in het leiden van onderzoek en het begeleiden van doctoraten, eventueel in combinatie met veelbelovende postdoctorale onderzoekers (in de rol van Promotor of Copromotor) met groot potentieel.

Duur en startdatum 

De projecten starten ten vroegste op 1 januari 2021 en duren minimum 4 tot maximum 6 jaar.

Wie kan een aanvraag indienen?

Opgelet: de volgende voorwaarden zijn van kracht voor het hoofdpromotor-, promotor- en copromotorschap:

  • Hoofdpromotor

Wie? UGent ZAP-leden (geen gastprofessoren, geen postdoctorale onderzoekers)

Emeritaat? Het emeritaat van de Hoofdpromotor mag niet aanvangen tijdens de looptijd van het GOA-project.

Budgethouderschap van de GOA-middelen? Ja maar niet verplicht.

Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: De Hoofdpromotor (met of zonder budget) kan geen BOF-2-4 jarig project of Interdisciplinair project aanvragen, tenzij het GOA-project zich in het (voor)laatste jaar bevindt. Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moet de Hoofdpromotor (met of zonder budget) er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

  • Promotor

Wie?

1)  UGent ZAP-leden

2)  gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht

3)  werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift

4)  wetenschappelijk personeel aan de UGent in een statuut dat een doctoraat vereist (b.v. doctor-WP, postdoctoraal WP, doctor-assistenten, doctor-assistenten met onderzoeksopdracht,…), alsook FWO postdoctorale onderzoekers met de UGent als gastinstelling

5)  postdoctorale onderzoekers gefinancierd met externe financiering en met de UGent als gastinstelling en postdoctorale onderzoekers met een aanstelling in een onderzoeksstatuut aan het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent

Emeritaat? Promotoren mogen met emeritaat gaan tijdens de loop van de GOA maar er dient in de aanvraag aangegeven te worden hoe de expertise die hierbij dreigt verloren te gaan, gegarandeerd zal worden voor de resterende looptijd van de GOA.

Budgethouderschap van de GOA-middelen? Categorieën 1 t.e.m. 4: ja maar niet verplicht. Categorie 5: neen.

Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: De Promotoren (met of zonder budget) kunnen geen BOF- 2-4 jarig project of Interdisciplinair project aanvragen, tenzij het GOA-project zich in het (voor)laatste jaar bevindt. Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moeten de Promotoren (met of zonder budget) er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

  • Copromotoren

Wie? Enkel categorie 4 en 5 vermeld bij de Promotoren.

Budgethouderschap van de GOA-middelen? Neen.

Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: Er zijn geen beperkingen voor het aanvragen van andere BOF-financiering . Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moeten de Copromotoren er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

Wie wordt uitgesloten van deelname aan de nieuwe GOA-oproep?

  • Houders van Methusalemfinanciering.
  • Hoofdpromotoren, promotoren en copromotoren van lopende GOA-projecten, tenzij het laatste jaar van de lopende GOA in 2021 of vroeger valt.
  • Men kan per GOA-oproep slechts één aanvraag indienen als hoofdpromotor, promotor of copromotor. Indien men in een tweede GOA-aanvraag wil participeren, kan dit enkel als betrokken onderzoeker met een beperkte inbreng.

Hoe aanvragen?

De selectie van GOA-projecten gebeurt in 2 stappen.

Het consortium dient eerst een intentieverklaring in. Deze kan naar keuze in Nederlands of Engels worden opgesteld.

Als de intentieverklaring geselecteerd wordt door de Onderzoeksraad beschikt het consortium over ten minste één maand voor de uitwerking en indiening van een definitief, uitgewerkt projectvoorstel. Het uitgewerkt projectvoorstel moet in het Engels worden opgesteld.

Projectvoorstellen worden op het voorziene invulformulier elektronisch ingediend via BOFapplication@ugent.be .

Financiering 

Via een GOA kan financiering worden verworven voor personeel (wetenschappelijk personeel, predoctorale onderzoekers, administratief en technisch personeel), en/of werking, en/of uitrusting en/of onderaanneming. De jaarlijkse minimumfinanciering van een GOA-project bedraagt € 150.000.

Deadline GOA oproep 2020

  • GOA-intentieverklaringen: 17 december 2019 om 23.59 uur (Belgische tijd)
  • GOA-uitgewerkte voorstellen: 6 mei 2020 om 23.59 uur (Belgische tijd)  

Bekendmaking resultaat GOA selectie

Preselectie: Onderzoeksraad 25 maart 2020: resultaten online vanaf 26 maart 2020

Eindselectie: Onderzoeksraad 30 september 2020: resultaten online vanaf 1 oktober 2020

Zie https://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/bof/selectie/overzicht.htm

 

Verdere informatie 

BOF@ugent.be