Geconcerteerde onderzoeksacties (4 tot 6 jarige projecten) - oproep 2023

GOA's zijn ambitieuze projecten met een sterk geconcerteerd karakter waarin elk lid van het consortium een expertise aanbrengt die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de consortiumleden complementair en/of wederzijds versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Die synergie is noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de beoogde wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Eerdere samenwerking tussen leden van het consortium kan een meerwaarde zijn, maar is niet noodzakelijk. Een GOA kan inter- of multidisciplinair zijn, maar dat is geen vereiste.  Deze oproep richt zich in het bijzonder tot ZAP-leden (in de rol van Hoofdpromotor of Promotor) met een ruime ervaring in het leiden van onderzoek en het begeleiden van doctoraten, eventueel in combinatie met veelbelovende postdoctorale onderzoekers (in de rol van Promotor of Copromotor) met groot potentieel.

*English version*

Duur en startdatum

 • Periode: 4 tot 6 jaar
 • Financiering: minimum € 150.000/jaar. De budgetten kunnen worden aangewend voor personeel, werking, uitrusting en/of onderaanneming.
 • Start project: 1 januari 2024

Kenmerken

 • GOA's zijn onderzoeksprojecten met een looptijd van vier tot zes jaar waarvan de uitstekende wetenschappelijke waarde op grond van objectieve gegevens aantoonbaar is, in het bijzonder op grond van publicaties of andere indicatoren van wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragende onderzoekers. Het zijn ambitieuze projecten met een sterk geconcerteerd karakter waarin elk lid van het consortium een expertise aanbrengt die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de consortiumleden complementair en/of wederzijds versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Die synergie is noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de beoogde wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Eerdere samenwerking tussen leden van het consortium kan een meerwaarde zijn, maar is niet noodzakelijk.
 • Een GOA kan inter- of multidisciplinair zijn, maar dat is geen vereiste. Dit betekent dat onderzoekers uit eenzelfde vakgroep een GOA-aanvraag kunnen indienen zolang er sprake is van een geconcerteerd karakter zoals hierboven beschreven.
 • Een GOA-consortium bestaat uit ten minste twee leden.
 • Deze oproep richt zich in het bijzonder tot ZAP-leden (in de rol van Hoofdpromotor of Promotor) met een ruime ervaring in het leiden van onderzoek en het begeleiden van doctoraten, eventueel in combinatie met veelbelovende postdoctorale onderzoekers (in de rol van Promotor of Copromotor) met groot potentieel.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een GOA-consortium dient te bestaan uit een Hoofdpromotor en minstens één bijkomende (co)Promotor.

Hoofdpromotor, Promotor en copromotor dienen aan verschillende voorwaarden te voldoen.

Bekijk de verschillende rollen binnen een GOA-consortium

Wie wordt uitgesloten van deelname aan de nieuwe GOA-oproep?

 • Houders van Methusalemfinanciering.
 • Hoofdpromotoren, promotoren en copromotoren van lopende GOA-projecten, tenzij het laatste jaar van de lopende GOA in 2024 of vroeger valt.
 • Men kan per GOA-oproep slechts één aanvraag indienen als hoofdpromotor, promotor of copromotor. Indien men in een tweede GOA-aanvraag wil participeren, kan dit enkel als betrokken onderzoeker met een beperkte inbreng.

Evaluatie

De selectie van GOA-projecten gebeurt in 2 stappen.

Intentieverklaring

 • Moet in het Engels worden opgesteld 
 • Evaluatie gebeurt door de Onderzoeksraad en de werkgroepen van de Onderzoeksraad

Uitgewerkte versie

 • Als de intentieverklaring geselecteerd wordt beschikt het consortium over ten minste één maand voor de uitwerking en indiening van een definitief, uitgewerkt projectvoorstel.
 • Moet in het Engels worden opgesteld.
 • Omvat een update van de intentieverklaring, de projectomschrijving kan worden uitgebreid tot 12 blz. , een Engelse samenvatting dient te worden toegevoegd en een nieuw BOF-rapport dient uit Biblio te worden getrokken .
 • Referees: uitgewerkte projectvoorstellen worden in eerste instantie ter advisering aan ten minste drie experten (referees) die niet aan de Universiteit Gent verbonden zijn, voorgelegd.
 • Presentatie: de consortia van de uitgewerkte voorstellen worden vervolgens door de Onderzoeksraad uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van hun projectvoorstel en een vraag-en-antwoordsessie. Deze vindt plaats op 3 oktober 2023.

Evaluatiecriteria

 • De wetenschappelijke excellentie van het consortium
 • Het geconcerteerde, synergetische karakter van het consortium en het project
 • De wetenschappelijk waarde, aanpak, innovativiteit en haalbaarheid van het project, waarbij risico wordt gewaardeerd.

Deadline

 • Deadline intentieverklaring: 16 december 2022, 23:59
 • Deadline uitgewerkte aanvragen : 2 mei 2023, 23:59

Bekendmaking resultaat

 • Preselectie: resultaten online vanaf 22 maart 2023
 • Eindselectie: resultaten online vanaf 5 oktober 2023

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds

E BOF@ugent.be

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan .

Eindverslag

 • Uiterlijk één jaar na beëindiging van het project moet een wetenschappelijk eindverslag ingediend worden via . Alle promotoren zijn hierbij opgenomen bij de afzenders (hetzij als afzender, hetzij in cc). Dit verslag geldt als enige verslaggeving voor een GOA-project.
 • Tussentijds verslagParticiperen minstens 2 consortiumleden (Hoofdpromotor en/of Promotoren) van de huidige GOA-aanvraag samen in een lopend of recent afgelopen GOA (d.w.z. een GOA die afloopt/afgelopen is in de periode 2020/2024 – hierbij telt de officiële einddatum en niet de einddatum van de financiering in SAP), dan dient een verslag, waarin de tot dan toe bereikte resultaten van dat GOA-project worden beschreven, aan de aanvraag te worden toegevoegd als bijlage. Dit geldt zowel voor GOA-aanvragen die inhoudelijk aansluiten op een voorgaande GOA als voor aanvragen die niet inhoudelijk aansluiten.  Indien dit verslag reeds werd ingediend bij de intentieverklaring hoeft het later niet opnieuw ingediend te worden.

(Het document voor het eindverslag en het tussentijds verslag is hetzelfde)

Gerelateerde inhoud