Interdisciplinaire Onderzoeksprojecten

interdisciplinaire onderzoeksprojecten, overzicht, call, Bijzonder Onderzoeksfonds, aanvraagformulier

De kredieten voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten zijn bedoeld om consortia, bestaande uit twee professoren, de kans te geven gezamenlijk een interdisciplinair onderzoeksproject uit te bouwen. Promotoren uit verschillende onderzoeksdisciplines werken hierbij samen rond eenzelfde onderzoeksonderwerp waarbij dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd wordt.

Duur en startdatum

De projecten starten ten vroegste op 1 oktober 2016 en duren 4 jaar.

Wie kan een aanvraag indienen?

De oproep is toegankelijk voor de volgende categorieën van promotoren die verbonden zijn aan de Universiteit Gent:

  1. ofwel het Zelfstandig Academisch Personeel,
  2. ofwel de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,
  3. ofwel de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.

Onderzoekers uit het integratiekader kunnen niet als enige promotor van een doctoraat optreden. Om die reden en gelet op de doctoraatsfinaliteit van dit financieringskanaal “interdisciplinaire onderzoeksprojecten” dient ten minste één promotor te behoren tot categorie 1 of 2.

De oproep is niet toegankelijk voor

  • Houders van Methusalem-financiering
  • GOA-projecten met einddatum na 30 september 2017
    • Hoofdpromotoren en promotoren van een GOA-project die na oktober 2016 beschikken over een budget van gemiddeld minimum € 50.000 per jaar komen niet in aanmerking om een interdisciplinair onderzoeksproject aan te vragen.
    • Voor GOA-projecten die gestart zijn vanaf 1 januari 2013 wordt vereist dat alle promotoren over minimum € 200.000 beschikken. Hoofdpromotoren en promotoren van GOA-projecten gestart vanaf 1 januari 2013 komen bijgevolg niet in aanmerking om een interdisciplinair  onderzoeksproject aan te vragen.  
  • Interdisciplinaire onderzoeksprojecten: promotoren van een lopend BOF interdisciplinair onderzoeksproject komen niet in aanmerking om een nieuw interdisciplinair onderzoeksproject aan te vragen

Een promotor mag slechts betrokken zijn bij één enkele aanvraag voor een interdisciplinair onderzoeksproject.

Enkel voorstellen die een duidelijk en ontegensprekelijk interdisciplinair en geconcerteerd karakter hebben komen in aanmerking voor deze financiering. Het geconcerteerd karakter van het projectvoorstel houdt in dat het onderzoek op een geïntegreerde wijze moet worden uitgevoerd en dus niet opgesplitst is in twee monodisciplinaire onderzoekslijnen die elk onder supervisie van een van de beide promotoren worden uitgevoerd.

Dit dient duidelijk te worden aangetoond in het projectvoorstel. Tevens dienen promotoren hun onderzoeksveld aan de hand van 3 FWO-disciplinecodes  te definiëren. Hierbij zal nagegaan worden of de verschillende promotoren wel tot een voldoende verschillend onderzoeksveld behoren.

Hoe aanvragen?

De projectvoorstellen moeten worden ingediend op de voorziene invulformulieren. Aanvragen dienen elektronisch te worden ingediend via BOFapplication@ugent.be. Er dient geen exemplaar op papier te worden ingediend.

De voorstellen voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

De aanvragen zullen, ten behoeve van de Onderzoeksraad, worden beoordeeld door één bijzondere evaluatiecommissie voor interdisciplinair onderzoek.

De evaluatie zal in 2 stappen verlopen. In een eerste fase worden de voorstellen geëvalueerd met betrekking tot hun graad van interdisciplinariteit. In een tweede fase wordt gekeken naar de wetenschappelijke waarde van het projectvoorstel en naar het onderzoeksconsortium.

Financiering

In het kader van deze projecten worden na selectie door de Onderzoeksraad personeelskredieten toegekend waarvan de omvang equivalent is aan het bedrag nodig voor de aanstelling van twee doctoraatsbursalen gedurende 48 maanden vermeerderd met ongeveer 20% werkingsmiddelen.

Dit komt standaard neer op een budget van € 414.000 (tweemaal € 172.000 personeelsmiddelen + tweemaal € 35.000 werkingsmiddelen). De toegekende middelen zullen standaard onder de beide promotoren verdeeld worden. Dit financieringskanaal wordt 2-jaarlijks open verklaard.

Deadline

Deadline 9 februari 2016

Bekendmaking resultaat

Preselectie: resultaten on line vanaf 15 april 2016.

Definitieve selectie: resultaten on line vanaf 8 juni 2016.

 

Verdere Informatie

BOF@UGent.be