Interdisciplinaire Onderzoeksprojecten

De interdisciplinaire onderzoeksprojecten bieden onderzoeksfinanciering aan promotoren die een interdisciplinair onderzoeksproject willen uitbouwen.

*English version*

Duur en startdatum

 • Periode: 4 jaar
 • Toegekende financiering: maximum €420.000. De budgetten kunnen worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting.
 • Start project: 1 oktober 2022

Kenmerken

 • De kredieten voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een standaard looptijd van 48 maanden en zijn bedoeld om consortia, bestaande uit twee professoren, de kans te geven gezamenlijk een interdisciplinair onderzoeksproject uit te bouwen. Promotoren uit verschillende onderzoeksdisciplines werken hierbij samen rond eenzelfde onderzoeksonderwerp waarbij dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd wordt. Hierbij zal worden nagegaan of de verschillende promotoren wel tot een voldoende verschillende onderzoeksveld behoren.
 • In het kader van deze projecten wordt na selectie door de Onderzoeksraad een budget van maximum €420.000 toegekend dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting
 • Dit financieringskanaal wordt tweejaarlijks open verklaard.
 • Enkel voorstellen die een duidelijk en ontegensprekelijk interdisciplinair en geconcerteerd karakter hebben komen in aanmerking voor deze financiering. Het geconcerteerd karakter van het projectvoorstel houdt in dat het onderzoek op een geïntegreerde wijze moet worden uitgevoerd en dus niet opgesplitst is in twee monodisciplinaire onderzoekslijnen die elk onder supervisie van een van de beide promotoren worden uitgevoerd.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een interdisciplinair onderzoeksproject wordt aangevraagd door een consortium van 2 promotoren uit een verschillend onderzoeksveld.

De eerst vermelde promotor treedt op als woordvoerder. Beide promotoren dragen de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering van het project.

Promotoren zijn verbonden aan de Universiteit Gent en behoren op de uiterste indiendatum tot één van de volgende categorieën:

 1.  het Zelfstandig Academisch Personeel,
 2. de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,
 3. de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.

Eén of meerdere copromotoren (enkel postdoctorale onderzoekers) zijn toegestaan maar niet verplicht. 

De oproep is niet toegankelijk voor:

 • Houders van Methusalem-financiering;
 • (Hoofd)promotoren van GOA-projecten met een einddatum na 31 december 2023
 • Promotoren van een BOF interdisciplinair onderzoeksproject dat toegekend werd in 2020 (startdatum 1 oktober 2020)

Men mag slechts in één enkele aanvraag voor een interdisciplinair onderzoeksproject participeren als promotor.

Indien het emeritaat van één van de promotoren aanvangt tijdens de looptijd van het project dient een copromotor te worden aangeduid die aan de voorwaarden van het promotorschap voldoet.

Evaluatiecriteria

Preselectie: In een eerste fase worden de voorstellen geëvalueerd met betrekking tot hun graad van interdisciplinariteit.

 1. De beide disciplines en expertises die samengebracht worden in het onderzoeksvoorstel liggen voldoende ver uit elkaar. Beide disciplines mogen niet te eng worden gedefinieerd.
 2. De inbreng van expertise, kennis en methodologieën vanuit elk van beide disciplines is even sterk nodig om het onderzoeksvoorstel succesvol te kunnen uitvoeren. De uitvoering van het onderzoeksvoorstel is enkel mogelijk door een geїntegreerde, geconcerteerde aanpak. Het onderzoek mag niet opsplitsbaar zijn in twee monodisciplinaire onderzoekslijnen die elk onder supervisie van de twee afzonderlijke promotoren uitgevoerd kan worden. De ene discipline mag geen hulpwetenschap zijn voor de andere.
 3. De inzichten die verkregen worden bij de uitvoering van het onderzoeksvoorstel moeten resulteren in nieuwe wetenschappelijke inzichten in beide disciplines of in een kennisuitbreiding in een nieuwe (ontluikende) discipline.

In een tweede fase worden de gepreselecteerde interdisciplinaire projecten geëvalueerd op grond van volgende criteria:

 • wetenschappelijke criteria voor het projectvoorstel

 1. innovatief karakter van het project
 2. goed omschreven doelstellingen en onderzoeksmethodiek
 3. coherentie van het projectvoorstel
 • criteria inzake het niveau van het onderzoeksconsortium

 1. blijk van kennis van "state of the art" in de beide onderzoeksdisciplines
 2. ervaring en competentie van de promotoren op hun eigen domein
 3. coherentie van het voorgestelde consortium
 4. internationale wetenschappelijke waardering van de promotoren
 5. output van eerder onderzoek, met specifieke aandacht voor publicaties met internationale zichtbaarheid en doctoraten, rekening houdend met de verschillen in publicatieculturen tussen disciplines en het aantal jaar dat de promotor reeds tot het ZAP-kader behoort

Hoe aanvragen?

Opgelet: de module voor IOP aanvragen in GISMO zal pas beschikbaar zijn vanaf 8 december 2021
 • Kies de module "Project" en "nieuwe aanvraag creëren".
 • Voorstellen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.
 • Gelieve de oproepdocumenten (toelichting/call) beschikbaar onderaan deze pagina grondig na te lezen en te gebruiken als handleiding bij het indienen van uw aanvraag.

Deadline

 • Deadline: 24 februari 2022 om 17.00

Bekendmaking resultaat

De aanvragen zullen, ten behoeve van de Onderzoeksraad, worden beoordeeld door één bijzondere evaluatiecommissie voor interdisciplinair onderzoek.

 • De evaluatie zal in 2 stappen verlopen
  • Fase 1: preselectie op basis van de graad van interdisciplinariteit > resultaten online op 18 mei 2022
  • Fase 2: eindselectie op basis van de wetenschappelijke waarde van het projectvoorstel en het onderzoeksconsortium > resultaten online op 16 juni 2022

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds

Oproep

Wetenschappelijk verslag

Uiterlijk één jaar na beëindiging van het project moet een wetenschappelijk verslag ingediend worden via BOFapplication@UGent.be. De beide promotoren zijn hierbij opgenomen bij de afzenders (hetzij als afzender, hetzij in cc). Dit verslag geldt als enige verslaggeving voor het interdisciplinair project.