Interdisciplinaire Onderzoeksprojecten

De interdisciplinaire onderzoeksprojecten bieden onderzoeksfinanciering aan promotoren die een interdisciplinair onderzoeksproject willen uitbouwen.

*Engelse versie*

Duur en startdatum

 • Periode: 4 jaar
 • Toegekende financiering: maximum €420.000. De budgetten kunnen worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting.
 • Bekendmaking resultaten: preselectie 15 mei 2020 - eindselectie 18 juni 2020
 • Start project: 1 oktober 2020
 • Deadline: 10 februari 2020

Kenmerken

 • De kredieten voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een standaard looptijd van 48 maanden en zijn bedoeld om consortia, bestaande uit twee professoren, de kans te geven gezamenlijk een interdisciplinair onderzoeksproject uit te bouwen. Promotoren uit verschillende onderzoeksdisciplines werken hierbij samen rond eenzelfde onderzoeksonderwerp waarbij dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd wordt.
 • In het kader van deze projecten wordt na selectie door de Onderzoeksraad een budget van maximum €420.000 toegekend dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting
 • Dit financieringskanaal wordt tweejaarlijks open verklaard.
 • Enkel voorstellen die een duidelijk en ontegensprekelijk interdisciplinair en geconcerteerd karakter hebben komen in aanmerking voor deze financiering. Het geconcerteerd karakter van het projectvoorstel houdt in dat het onderzoek op een geïntegreerde wijze moet worden uitgevoerd en dus niet opgesplitst is in twee monodisciplinaire onderzoekslijnen die elk onder supervisie van een van de beide promotoren worden uitgevoerd. Promotoren moeten hun onderzoeksveld aan de hand van 3 disciplinecodes. Hierbij zal nagegaan worden of de verschillende promotoren wel tot een voldoende verschillend onderzoeksveld behoren.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een interdisciplinair onderzoeksproject wordt aangevraagd door een consortium van 2 promotoren uit een verschillend onderzoeksveld. Eén of meerdere copromotoren zijn toegestaan maar niet verplcht. 

Voorwaarden voor (co)promotorschap

Hoe aanvragen?

 • aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan . Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen.
 • deadline: 10 februari 2020 om 23:59
 • voorstellen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

Vraag een interdisciplinair onderzoeksproject aan

Specifieke ondersteunende informatie

Evaluatie

 • De aanvragen zullen, ten behoeve van de Onderzoeksraad, worden beoordeeld door één bijzondere evaluatiecommissie voor interdisciplinair onderzoek.
 • De evaluatie zal in 2 stappen verlopen
  • Fase 1: preselectie op basis van de graad van interdisciplinariteit > resultaten online op 15 mei 2020
  • Fase 2: eindselectie op basis van de wetenschappelijke waarde van het projectvoorstel en het onderzoeksconsortium > resultaten online op 18 juni 2020

Evaluatiecriteria

Preselectie: selectie op basis van de graad van interdisciplinariteit:

 1. De beide disciplines en expertises die samengebracht worden in het onderzoeksvoorstel liggen voldoende ver uit elkaar. Beide disciplines mogen niet te eng worden gedefinieerd. Om na te gaan of de disciplines van de beide promotoren “voldoende” ver uit elkaar liggen worden in eerste instantie indicatief de aangeleverde disciplinecodes vergeleken. Verder wordt nagegaan of de aangeleverde codes effectief corresponderen met de inhoud van het projectvoorstel.
 2. De inbreng van expertise, kennis en methodologieën vanuit elk van beide disciplines is even sterk nodig om het onderzoeksvoorstel succesvol te kunnen uitvoeren. De uitvoering van het onderzoeksvoorstel is enkel mogelijk door een geїntegreerde, geconcerteerde aanpak. Het onderzoek mag niet opsplitsbaar zijn in twee monodisciplinaire onderzoekslijnen die elk onder supervisie van de twee afzonderlijke promotoren uitgevoerd kan worden. De ene discipline mag geen hulpwetenschap zijn voor de andere.
 3. De inzichten die verkregen worden bij de uitvoering van het onderzoeksvoorstel moeten resulteren in nieuwe wetenschappelijke inzichten in beide disciplines of in een kennisuitbreiding in een nieuwe (ontluikende) discipline.

Eindselectie: selectie op basis van project en consortium

 1. wetenschappelijke criteria voor het projectvoorstel
  • innovatief karakter van het project
  • goed omschreven doelstellingen en onderzoeksmethodiek
  • coherentie van het projectvoorstel

2. criteria inzake het niveau van het onderzoeksconsortium

 • ervaring en competentie van de promotoren op hun eigen domein
 • coherentie van het voorgestelde consortium
 • blijk van kennis van "state of the art" in de beide onderzoeksdisciplines
 • internationale wetenschappelijke waardering van de promotoren
 • output van eerder onderzoek, met specifieke aandacht voor publicaties met internationale zichtbaarheid en doctoraten, rekening houdend met de verschillen in publicatieculturen tussen disciplines en het aantal jaar dat de promotor reeds tot het ZAP-kader behoort

Bekendmaking resultaat

 • Preselectie: resultaten online vanaf 15 mei 2020
 • Eindselectie: resultaten online vanaf 18 juni 2020.

Wetenschappelijk verslag

Uiterlijk één jaar na beëindiging van het project moet een wetenschappelijk verslag ingediend worden via BOFapplication@UGent.be. De beide promotoren zijn hierbij opgenomen bij de afzenders (hetzij als afzender, hetzij in cc)
Dit verslag geldt als enige verslaggeving voor het interdisciplinair project.

Stel eindverslag op

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds
Griet De Geyter

E T 09 264 36 32

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.