Interdisciplinaire Onderzoeksprojecten

De interdisciplinaire onderzoeksprojecten bieden onderzoeksfinanciering aan promotoren die een interdisciplinair onderzoeksproject willen uitbouwen.

*Engelse versie*

Duur en startdatum

 • Periode: 4 jaar
 • Toegekende financiering: maximum €420.000. De budgetten kunnen worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting.
 • Start project: 1 oktober 2020

Kenmerken

 • De kredieten voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een standaard looptijd van 48 maanden en zijn bedoeld om consortia, bestaande uit twee professoren, de kans te geven gezamenlijk een interdisciplinair onderzoeksproject uit te bouwen. Promotoren uit verschillende onderzoeksdisciplines werken hierbij samen rond eenzelfde onderzoeksonderwerp waarbij dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd wordt.
 • In het kader van deze projecten wordt na selectie door de Onderzoeksraad een budget van maximum €420.000 toegekend dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting
 • Dit financieringskanaal wordt tweejaarlijks open verklaard.
 • Enkel voorstellen die een duidelijk en ontegensprekelijk interdisciplinair en geconcerteerd karakter hebben komen in aanmerking voor deze financiering. Het geconcerteerd karakter van het projectvoorstel houdt in dat het onderzoek op een geïntegreerde wijze moet worden uitgevoerd en dus niet opgesplitst is in twee monodisciplinaire onderzoekslijnen die elk onder supervisie van een van de beide promotoren worden uitgevoerd. Promotoren moeten hun onderzoeksveld aan de hand van 3 disciplinecodes. Hierbij zal nagegaan worden of de verschillende promotoren wel tot een voldoende verschillend onderzoeksveld behoren.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een interdisciplinair onderzoeksproject wordt aangevraagd door een consortium van 2 promotoren uit een verschillend onderzoeksveld. Eén of meerdere copromotoren zijn toegestaan maar niet verplcht. 

De oproep is niet toegankelijk voor:

 • Houders van Methusalem-financiering;
 • (Hoofd)promotoren van GOA-projecten met een einddatum na 31 december 2021
 • Promotoren van een BOF interdisciplinair onderzoeksproject dat toegekend werd in 2018 (startdatum 1 oktober 2018)

de promotoren geven 3 onderzoeksdisciplinecodes op. Op basis hiervan wordt onder meer nagegaan of het onderzoeksveld van de promotoren ver genoeg uit elkaar ligt. De promotoren geven 3 onderzoeksdisciplines subfield level 4 op

De eerst vermelde promotor treedt op als woordvoerder. Beide promotoren dragen de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering van het project.

Evaluatiecriteria

Selectie op basis van de graad van interdisciplinariteit:

 1. De beide disciplines en expertises die samengebracht worden in het onderzoeksvoorstel liggen voldoende ver uit elkaar. Beide disciplines mogen niet te eng worden gedefinieerd. Om na te gaan of de disciplines van de beide promotoren “voldoende” ver uit elkaar liggen worden in eerste instantie indicatief de aangeleverde disciplinecodes vergeleken. Verder wordt nagegaan of de aangeleverde codes effectief corresponderen met de inhoud van het projectvoorstel.
 2. De inbreng van expertise, kennis en methodologieën vanuit elk van beide disciplines is even sterk nodig om het onderzoeksvoorstel succesvol te kunnen uitvoeren. De uitvoering van het onderzoeksvoorstel is enkel mogelijk door een geїntegreerde, geconcerteerde aanpak. Het onderzoek mag niet opsplitsbaar zijn in twee monodisciplinaire onderzoekslijnen die elk onder supervisie van de twee afzonderlijke promotoren uitgevoerd kan worden. De ene discipline mag geen hulpwetenschap zijn voor de andere.
 3. De inzichten die verkregen worden bij de uitvoering van het onderzoeksvoorstel moeten resulteren in nieuwe wetenschappelijke inzichten in beide disciplines of in een kennisuitbreiding in een nieuwe (ontluikende) discipline.

Hoe aanvragen?

 • aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan . Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen.
 • voorstellen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

Deadline

 • Deadline: 10 februari 2020 om 23:59

Bekendmaking resultaat

De aanvragen zullen, ten behoeve van de Onderzoeksraad, worden beoordeeld door één bijzondere evaluatiecommissie voor interdisciplinair onderzoek.

 • De evaluatie zal in 2 stappen verlopen
  • Fase 1: preselectie op basis van de graad van interdisciplinariteit > resultaten online op 15 mei 2020
  • Fase 2: eindselectie op basis van de wetenschappelijke waarde van het projectvoorstel en het onderzoeksconsortium > resultaten online op 18 juni 2020

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds

E

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Wetenschappelijk verslag

Uiterlijk één jaar na beëindiging van het project moet een wetenschappelijk verslag ingediend worden via BOFapplication@UGent.be. De beide promotoren zijn hierbij opgenomen bij de afzenders (hetzij als afzender, hetzij in cc). Dit verslag geldt als enige verslaggeving voor het interdisciplinair project.