Beleidskader, procedure en sjablonen voor de invulling van BOF-ZAP-mandaten

Beleidskader BOF-ZAP-mandaten

Het beleidskader voor de invulling van facultaire BOF-mandaten heeft betrekking op de modaliteiten voor de invulling van het geheel van de facultaire BOF-mandaten voor de periode vanaf 2023.

Een  BOF-ZAP mandaat, kan op volgende wijzen worden ingevuld:

 • Invulling van een nieuwe vacature
 • Toekenning aan een reeds benoemd ZAP-lid
 • Verlenging van een lopend BOF-mandaat

Invulling van een BOF-mandaat via een nieuwe vacature

Procedure

 • De invulling van BOF-mandaten staat geëxpliciteerd en gemotiveerd in het personeelsbeleidsplan;
 • Vacatureberichten voor BOF-ZAP en BOF-Tenure Track-mandaten worden jaarlijks zoveel mogelijk gezamenlijk geagendeerd op de Onderzoeksraad van januari. De faculteiten bezorgen de vacatureberichten uiterlijk eind december aan DOZA. De BOF-ZAP en BOF-Tenure Track vacatureberichten worden gezamenlijk en internationaal gepubliceerd door DPO.
 • De Onderzoeksraad waakt over het voldoende breed definiëren van de vakgebieden en kan bij vermoeden van een vacature “op maat” het vacaturebericht negatief adviseren. Enkel na een positief advies van de Onderzoeksraad kan een vacaturebericht worden voorgelegd aan het Universiteitsbestuur;
 • De BOF-ZAP en BOF-Tenure Track-vacatureberichten worden gezamenlijk en internationaal gepubliceerd;
 • De beoordelingscommissie voor BOF-mandaten omvat minstens 3 leden van de Onderzoeksraad of de werkgroepen van de Onderzoeksraad, waarvan minstens 2 leden niet uit de eigen faculteit afkomstig zijn;
 • Het advies van de faculteit (beoordelingscommissie en faculteitsraad) wordt voorgelegd aan de Onderzoeksraad, die op zijn beurt een advies formuleert ten behoeve van het Universiteitsbestuur.

Sjablonen

Voor de invulling van een BOF-mandaat via een nieuwe vacature kunt u hieronder de te gebruiken sjablonen vinden:

 1. sjabloon vacaturebericht BOF ZAP
 2. sjabloon vacaturebericht BOF Tenure Track
 3. sjabloon sollicitatieformulier BOF ZAP/BOF TT

Toewijzing van een BOF-ZAP-mandaat aan een regulier ZAP-lid

Procedure

 • Minimum 2 maanden voor de aanvang van het mandaat dient  het ZAP-lid  een aanvraag  in t.a.v. de Onderzoeksraad (zie sjabloon 1). In afwijking hiervan kan ook het aanvraagdossier van een recente succesvolle Methusalem-aanvraag gebruikt worden (in overleg met het BOF-team van DOZA);
 • Aan de faculteit wordt een facultair advies opgevraagd (zie sjabloon 2). In het geval de voorgestelde invulling van het BOF-ZAP-mandaat wordt geëxpliciteerd in het facultair personeelsbeleidsplan, volstaat het hiernaar te verwijzen in het facultair advies.
 • Het voorstel wordt voorgelegd aan de Onderzoeksraad;
 • Bij een positief advies door de Onderzoeksraad maakt de voorzitter van de Onderzoeksraad gebruik van zijn bevoegdheidsdelegatie om de BOF-ZAP-financiering toe te kennen

Sjablonen

Voor de toewijzing van een BOF ZAP mandaat aan een regulier ZAP-lid kunt u hieronder de te gebruiken sjablonen vinden:

 1. sjabloon aanvraagformulier toewijzing van een BOF-ZAP-mandaat aan een regulier ZAP-lid
 2. sjabloon facultair advies

Verlenging van een BOF-ZAP-mandaat

Procedure

 • De verlenging staat ingeschreven in de facultaire personeelsbeleidsplannen;
 • Minimum 2 maanden voor het einde van het lopende BOF-ZAP-mandaat dient het ZAP-lid een verlengingsaanvraag  in t.a.v. de Onderzoeksraad (zie sjabloon 1). In afwijking hiervan kan ook het aanvraagdossier van een recente succesvolle ERC-, Odysseus- of Methusalem-aanvraag gebruikt worden (in overleg met het BOF-team van DOZA);
 • Het voorstel wordt voorgelegd aan de Onderzoeksraad;
 • Bij een positief advies door de Onderzoeksraad maakt de voorzitter van de Onderzoeksraad gebruik van zijn bevoegdheidsdelegatie om de BOF-ZAP-financiering toe te kennen.

Sjablonen

 1. Sjabloon aanvraagformulier verlenging van een BOF-ZAP-mandaat