Bijzondere doctoraatsbeurs

Wat?

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. Deze doctoraatsbeurs is niet verlengbaar.

Het FWO is de werkgever. De Universiteit Gent is de onthaalinstelling.

Voorwaarden

 • Je bezit een masterdiploma uitgereikt door één van de lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma
 • Je hebt een vaste betrekking
 • Je bent niet werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek
 • Je kan van jouw werkgever een terbeschikkingstelling of verlof zonder wedde van 1 jaar bekomen. Je kan na dit jaar jouw betrekking opnieuw bekleden
 • Je doet afstand van iedere nevenactiviteit en de bezoldiging die er aan vast hangt
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren

Indiening

 • Indiendatum: 1 maart
 • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf eind oktober - begin november
 • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
 • Het onderzoeksproject, door de kandidaat Bijzondere doctoraatsbeurs voorgesteld, dient te worden doorgevoerd onder de leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotoren
 • Er kan niet gepostuleerd worden voor een Bijzondere Doctoraatsbeurs zo men vroeger reeds een pre-doctoraal mandaat, zelfs gedeeltelijk, genoten heeft
 • Aan de (co)promotor zal na indiening van de aanvraag, gevraagd worden om een aanbevelingsbrief te bezorgen aan het FWO
 • Kandidaten die een master diploma behaalden/zullen behalen aan een universiteit buiten de Vlaamse Gemeenschap, dienen aan het FWO het bewijs te bezorgen dat de onthaalinstelling de kandidaat zal toelaten tot het doctoraat. Betrokkenen en hun promotor ontvangen daarover meer informatie in de loop van de maand maart.

Toekenning

Bekendmaking: 1 juli(wordt bekend gemaakt op de website van het FWO)

Het mandaat start op 1 september of 1 oktober van het jaar van de toekenning

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie