Onderzoeksproject JEZ!

Het jongerencollectief JEZ! streeft ernaar om jongeren terug in het hart van de samenleving te plaatsen, hen te verbinden en een stem en gezicht te geven. Het JEZ! Fonds werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om de opbrengsten van de fondsenwerving in het kader van JEZ! te beheren.

Het FWO stelt een toelage van maximaal € 896.226 (exclusief overhead) ter beschikking van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak”. Projectvoorstellen zijn bij voorkeur gericht op het genereren van nieuwe kennis die kan bijdragen aan de ontwikkeling van hulpmiddelen om leerkrachten, sportclubs, culturele verenigingen of jeugdwerkers in staat te stellen om de ontwikkeling van jongeren optimaal te ondersteunen. Binnen JEZ!-onderzoeksprojecten dienen jongeren of hun vertegenwoordigers betrokken te worden als stakeholder, zowel tijdens de projectgenese als tijdens de uitvoering van het project

De projecten starten op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag.

Voorwaarden

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (zie reglement FWO, art. 7)
 •  Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met co-promotor(en) (zie reglement FWO, art 10 en 11). Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor.
 • Projectduur: 2 jaar
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van JEZ!, wijken op enkele belangrijke punten af van de onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek, m.n.:
  °geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)promotor(en) is hier niet van tel
  ° de humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag)
  ° voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen

Budget

Ter info: De slaagkans van een project is niet gekoppeld aan het aangevraagde budget. Er is geen enkel voordeel voor de indiener bij het aanvragen van een beperkt budget. Begroot het budget dus voldoende ruim in de projectaanvraag.

Personeel

  • Begroot de reële loonkost als de aan te werven persoon gekend is of als u iemand wil aanwerven met meer anciënniteit dan in onderstaande tabel. Voor ramingen kan u contact opnemen met de front officer van uw vakgroep of vlaams-federaal@ugent.be. Bereken 2 % bijkomende loonkost, of 3 % indien het gaat om een (postdoctoraal) wetenschappelijk medewerker.
   Gelieve de bedragen af te ronden naar het bovenliggende 500 of 1000-tal.
  • Indien de aan te werven persoon niet gekend is, gelieve onderstaande bedragen te gebruiken

    Functie/Appointment

    %

    Anciënniteit/Seniority

  Per budgetjaar/Budget year

   Bursaal/Bursary

    100   0   57.500

   WP/Scientific staff,
   0 years of seniority

    100   0

    92.000

   WP/Scientific staff,
   0 years of seniority

      50   0

    46.000

   Postdoc/Postdoctoral researcher,
   4 years of seniority

    100   4

    121.500

   Postdoc/Postdoctoral researcher,
   4 years of seniority

      50   4

    61.000

   ATP (4.1)/Technical staff,
   6 years of seniority
    100   6

    69.000

   ATP (4.1)/Technical staff,
   6 years of seniority
      50   6

    34.500

  Personeel + Werking

   • Op projectniveau (alle instellingen samen) moet er minimum 50.000 euro per jaar worden aangevraagd
   • Elke Vlaamse of federale onthaalinstelling kan maximum 145.000 euro per projectjaar aanvragen
   • Een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling (en niet-federale wetenschappelijke instelling) kan voor max 10% delen in het onderzoeksbudget

  Uitrusting

   • Alle apparatuur vanaf 20.000 euro tot maximaal 150.000 euro (per project)

  Indiening

  • Alle betrokken promotoren dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer een aanvraag kan worden opgemaakt
  • De aanvraag wordt opgemaakt in het  Engels
  • Omdat Team Vlaams-Federaal verschillende ontvankelijkheidcriteria nakijkt, is er een interne deadline: 15 maart 2024 – 17:00. Dien je projectvoorstel in via het FWO e-loket ("submit"). We kijken volgende elementen na:

   ° Ontvankelijkheid (co-)promotor UGent

   ° Ontvankelijkheid project budget

   • We checken bovendien of volgende documenten zijn opgeladen, maar kijken de inhoud en vorm ervan niet na:

   ° CV (co-)promotor(en)

   ° Consent form (indien nodig)

   ° Publicatielijst promotor

   Wil je nog verder werken aan je projectvoorstel na 15 maart, laat dit weten via vlaams-federaal@ugent.be zodat we jouw projectvoorstel opnieuw kunnen openstellen in het e-loket. 

   Dien zeker in voor 15 maart, zodat we tijd hebben om de ontvankelijkheid te controleren.

   • FWO deadline: 2 april 2024 - 17:00 (via FWO e-loket "submit"). Let op: Als onderzoeker kan je niet rechtstreeks indienen bij het FWO.  De eigenlijke indiening gebeurt door DOZA team Vlaams-Federaal, met als deadline 2 april 17:00.
   • Na onze indiening bij het FWO ontvangt de promotor-woordvoerder een automatische bevestigingsmail. Indien je deze bevestigingsmail niet hebt ontvangen voor 2 april 17u, gelieve contact op te nemen met vlaams-federaal@ugent.be.
   • Om de (co-)promotoren goed en tijdig te informeren, werken we met een vooraanmelding. Als je voor 19 februari – 17:00 doorgeeft dat je een projectaanvraag zal indienen, kunnen we een proactieve opvolging garanderen:

   ° We bezorgen je per e-mail een overzicht van de ontvankelijkheidscriteria en reglementaire wijzigingen ten opzichte van de oproep 2023.

   ° We brengen onze collega’s van het Biblioteam op de hoogte dat je zal indienen. Zo kunnen zij jouw records in Biblio nakijken en ondersteuning bieden bij de export van publicaties naar het FWO e-loket.

   ° We kijken de ontvankelijkheid als (co-) promotor meteen na en signaleren zo eventuele ontvankelijkheidsproblemen tijdig.

  Toekenning

  • Bekendmaking 19 december 2024 (FWO-website)
  • Het project start op 1 januari 
  • Slaagpercentage 2023: 14,5%

  Meer informatie

  Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

  Contact

  Afdeling Onderzoekscoördinatie