Zware onderzoeksinfrastructuur

Wat?

Deze oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur stelt financiering ter beschikking voor investeringsprojecten voor zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek.

Onder onderzoeksapparatuur wordt verstaan: wetenschappelijke infrastructuur, collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting (licenties, databanken, ...) ervan. Deze ruime definitie laat toe dat onderzoeksgroepen uit zowel de alfa-, beta- en gamma-faculteiten voorstellen kunnen indienen.

Een belangrijk criterium is dat de nieuwe infrastructuur het onderzoek van de aanvragers op een substantieel hoger niveau kan brengen, het aanvraagdossier omvat dan ook een sterk onderzoeksplan voor de eerste jaren na de aanschaf van de infrastructuur.

Voor de oproep 2017-2018 is er ca. 9.455.000 EUR beschikbaar.

  Infosessie

  Op woensdag 24 mei 2017 werd een infosessie georganiseerd

  Presentaties van deze infosessie:

   

  Voorwaarden

  • Totale investeringskost van meer dan 1.000.000 EUR (incl. niet-recupereerbare BTW)
  • Aanvragers: Vlaamse universiteiten, Vlaamse hogescholen, Strategische onderzoekscentra (imec, VIB, Flanders Make en VITO) of een instelling voor postinitieel onderwijs (ITG, Vlerick Management School, Antwerp Management School)
  • UGent-promotoren: Behoren tot het ZAP of een daaraan gelijkgestelde personeelscategorie. Co-promotoren kunnen ook gastprofessor zijn of postdoctoraal onderzoeker.
  • Derde partijen (bedrijven, buitenlandse partners, ...) kunnen optreden als projectpartner, maar komen niet in aanmerking voor subsidie. Ze leveren als projectpartner een financieel waardeerbare inbreng in ruil voor toegang tot de infrastructuur.
  • Het subsidiepercentage is afhankelijk van de mate van samenwerking:
   • Het basis subsidiepercentage is 70%
   • Dit kan verhoogd worden tot 90% als er samenwerking is tussen partners uit twee verschillende instellingen die subsidies kunnen aanvragen en mits evenredige cofinanciering van alle aanvragers.
    Vanuit UGent wordt centrale cofinanciering voorzien: lees hier de voorwaarden
   • Er kan 100% subsidie verkregen worden indien ten minste 25% van de investeringskosten betaald wordt door een andere instelling dan een universiteit of hogeschool
  • Looptijd projecten is 4 jaar

  Welke kosten komen in aanmerking?

  • Uitrusting: Aanschaf van (onderdelen van) de beoogde onderzoeksinfrastructuur of het upgraden van reeds bestaande infrastructuur
  • Personeelskosten: Voor de constructie of de permanente bediening van de onderzoeksinfrastructuur, incl. kosten voor vorming en bijscholing
  • Werkingskosten: Onderhoudskosten, upgrades of herstellingskosten aan de onderzoeksinfrastructuur
  Opgelet: werkingskosten voor het gebruik van de infrastructuur zijn niet subsidiabel! Deze kosten vallen ten laste van de onderzoeksprojecten die gebruik maken van de infrastructuur.

  Procedure

  1. De promotor-woordvoerder dient het project in bij zijn onthaalinstelling ten laatste op 18 september 2017 via het e-loket van FWO
  2. Ten laatste 25 september 2017 wordt het project door de onthaalinstelling overgedragen aan FWO
  3. Ontvankelijkheidsanalyse door FWO
  4. Externe peer review door niet in België werkzame referees
  5. Mogelijkheid tot feedback van de aanvragers op de adviezen van de referees (november-december 2017)
  6. Evaluatie door 2 commissies.
   Voor meer gedetailleerde info over de selectiecriteria van beide commissies: zie art. 11 van het reglement
   • Commissie Science (januari 2018): Evaluatie van het onderzoeksprogramma. De commissie Science krijgt daarvoor, naast de volledige aanvraag, ook de refereerapporten en eventuele feedback van de aanvragers te zien. De commissie stelt een lijst op van aanvragen waarvoor een hoorzitting zal georganiseerd worden.
    Tijdens de hoorzitting kunnen de aanvragers hun aanvraag toelichten en op verdere vragen van de commissie antwoorden.
    De commissie formuleert hierna een gemotiveerd advies met een rangschikking van de excellente aanvragen.
   • Commissie Invest (februari 2018): Evaluatie van het investeringsplan van de door de commissie Science als excellent gerangschikte aanvragen. De commissie bekijkt ook of er nog samenwerkingsmogelijkheden zijn met andere binnen- of buitenlandse partners. 
    Op basis hiervan formuleert de commissie een aanbeveling, die wordt toegevoegd aan het advies van de commissie Science.
  7. Project kan van start gaan: voorjaar 2018

  Meer informatie

  Contact

  Afdeling Onderzoekscoördinatie