Valorisatie en impact van onderzoek

Begripsbepaling

Impact is het effect dat onderzoek heeft in de maatschappij. Het zijn de veranderingen die we kunnen zien (aantonen, meten, vastleggen) in onze levenssfeer (maatschappij, economie, milieu) en die het gevolg zijn van (veroorzaakt door, bijgedragen tot, toe te schrijven aan) onderzoek en wetenschappelijke kennis. We maken hierbij het onderscheid tussen 'academische of wetenschappelijke impact' (beperkt tot de kennisbijdrage van het onderzoek aan een studiegebied binnen de academische wereld) en ‘socio-economische impact’. Beide vormen zijn relevant voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, als voor diverse disciplines.

Impact manifesteert zich in vele verschijningsvormen (cultureel, sociaal, technologisch, politiek, levenskwaliteit en gezondheid, economisch, …), kan ingrijpend of beperkt zijn, lokaal of globaal, op kort of lange termijn, laat zich meetbaar en/of kwantitatief of net conceptueel en heel moeilijk uit te drukken. Impact kan gelinkt worden aan een specifiek project maar ook aan bredere en geleidelijke kennisopbouw. Met impact wil men voornamelijk voordelen voor de maatschappij bereiken maar impact kan ook negatief zijn.

Resultaat versus proces

Valorisatie – letterlijk ‘waardecreatie’ - van onderzoek is het proces dat kan leiden tot impact en kan verweven zitten doorheen de levenscyclus van onderzoek (gaande van welk en hoe het onderzoek wordt gevoerd tot de disseminatie of commercialisatie van de resultaten).

Hoewel onderzoekers hun rol in het proces vervullen door het plannen van valorisatie (bijv. aan de hand van zogenaamde impacttrajecten of pathways to impact), is er ook een grote rol weggelegd voor andere stakeholders. Een proces van 'uptake' (effectief gebruik door gebruikers van de nieuwe kennis/product/innovatie) vormt vaak een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van impact.

Aanpak binnen UGent

Research impactAan de Universiteit Gent willen we dat ons onderzoek en onze onderzoekers impact hebben. Om dit doel te bereiken, hebben we infrastructuur, menselijke capaciteit en beleid ingevoerd - omdat het creëren van een impactvolle onderzoeksomgeving en impactgeletterde onderzoekers interventies op verschillende niveaus en samenwerking doorheen de universiteit vereist. Bij evaluatie en erkenning van impact ligt de nadruk op het proces (zowel de planning als uiteindelijke pad en interacties).

De visie en ambitie op het vlak van onderzoek gaan hand en hand met de manier waarop onderzoek en onderzoekers aan de Universiteit Gent worden geëvalueerd. De UGent organiseert evaluaties op een zodanige manier dat ze de kwaliteit en de impact van het wetenschappelijk onderzoek stimuleren, een diversiteit aan onderzoeksactiviteiten waarderen en goede, integere onderzoekspraktijken bevorderen. 

Onderzoekers van de UGent vinden via het intranet meer informatie en ondersteuning met betrekking tot socio-economische valorisatie en impact.