Vermindering op het studiegeld

Voor wie

Bij inschrijving voor een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of specifieke lerarenopleiding kan je - onder bepaalde voorwaarden - genieten van vermindering op het studiegeld.

Dit geldt enkel voor een diploma- of creditcontract en niet voor examencontract.

Studiebeurs

Als je een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangt, dan kan je studeren aan beurstarief.

Als het referentie-inkomen van 2016 het maximumbedrag tot toekenning van een studietoelage overschrijdt met ten hoogste € 3 166, dan kan je studeren aan bijna-beurstarief.

Hulp

Voor hulp bij het aanvragen van een studietoelage, kan je terecht bij de Sociale Dienst.

Automatische verrekening studiegeld

De afdeling Studietoelagen meldt ons elektronisch haar beslissingen, waarna automatisch een aangepaste verrekening van je studiegeld volgt.

Geen studiebeurs door studievoorwaarden

Als je geen studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangt omwille van de studievoorwaarden, dan kan je alsnog een aanvraag tot het bekomen van een vermindering op het studiegeld indienen bij de UGent via het Aanvraagformulier vermindering studiegeld

Ontwikkelingsland

Kom je uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland, dan betaal je niet meer automatisch het beurstarief op basis van je nationaliteit.

Je kan wel bij de Vlaamse overheid een aanvraag tot studietoelage indienen of indien je niet voldoet aan de studievoorwaarden een vermindering op het studiegeld aanvragen bij UGent.

Contact