Kwaliteitsborging van het aanbod levenslang leren

De UGent hanteert de Plan-Do-Check-Act (PDCA) methodiek voor het borgen van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg van de instelling. 

 • Het interne kwaliteitszorgmodel voor de bachelor-, master-, master-na-masteropleidingen en schakel- en voorbereidingsprogramma’s wordt beschreven in de Eigen Regie 2.0 .
 • Voor activiteiten in het kader van levenslang leren wordt een andere, iets lichtere kwaliteitsborgingsprocedure gevolgd, eveneens gebaseerd op het doorlopen van de vier stappen van de PDCA-methode.

Visie, beleid en doelstellingen voor het aanbod levenslang leren aan de UGent (PLAN):

Visie op levenslang leren aan UGent:

Als academische aanbieder ziet de UGent het als haar opdracht om de nieuwste innovaties en ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderzoek te vertalen naar de samenleving. Hiertoe wordt een aanbod voorzien dat gebaseerd is op excellent onderzoek en de meest betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het vakgebied.

Alumni die terugkeren naar de UGent om een vorming te volgen, professionals die door middel van levenslang leren hun loopbaan verder richting willen geven, werkstudenten en zij-instromers, geïnteresseerden die willen werken aan hun competentie-uitbouw voor welke reden dan ook, kunnen allen aan de UGent terecht voor state-of-the-art kennis en vaardigheden.

Het is de visie van de UGent dat deze opdracht gerealiseerd kan worden door het aanbod levenslang leren als een volwaardig onderdeel van het onderwijs te erkennen, verankerd binnen facultaire structuren die volledig ingebed zijn in de universiteit en het wetenschappelijk onderzoek.

Beleid:

Vertrekkende van de opdracht en de visie van de UGent op het vlak van levenslang leren werd een strategisch beleidsplan opgesteld en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om van levenslang leren  een volwaardig onderdeel van het opleidingsaanbod van de UGent te maken. In dit strategisch beleidsplan worden de krijtlijnen voor het levenslang leren beleid aan de UGent uitgetekend.

De zes strategische onderwijsdoelstellingen:

 1. Denk breed: In het aanbod levenslang leren staat multiperspectivisme of onderwijs waarin perspectiefwissel en perspectiefverbreding gestimuleerd wordt centraal.
 2. Blijf onderzoeken: In het aanbod levenslang leren is het onderwijs gebaseerd excellent onderzoek.
 3. Steun talent: Levenslang leren is gericht op talentontwikkeling van iedereen die aan de UGent verder bouwt aan zijn of haar competenties.
 4. Bouw mee: In het aanbod levenslang worden alle stakeholders betrokken.
 5. Verleg grenzen: Het aanbod levenslang is internationaal georiënteerd.
 6. Kies kwaliteit: Het aanbod levenslang leren is kwalitatief hoogstaand en voldoet aan de internationaal erkende normen voor kwaliteitszorg.

Operationele doelstellingen = 12 principes uit het strategisch beleidsplan

 1. Er is een duidelijk kader voor het aanbod levenslang leren voor initiatiefnemers en deelnemers.
 2. Het levenslang leren beleid wordt opgevolgd door een centrale Commissie Levenslang Leren.
 3. Het levenslang leren is ingebed in (inter)facultaire instituten.
 4. De inschrijvingen en het administratief beheer van het aanbod levenslang gebeurt via performante online platformen.
 5. Voor de deelnemers wordt deelname aan levenslang leren duidelijk geattesteerd.
 6. Voor de implementatie van het levenslang leren beleid wordt een coördinator levenslang leren aangesteld.
 7. Het aanbod levenslang leren wordt vormgegeven in lijn met de visie Blend@UGent.
 8. Het aanbod levenslang leren biedt de mogelijkheid tot het stapelen en combineren van afzonderlijke initiatieven in functie van noden en interesses.
 9. Bij de uitbouw van het levenslang leren wordt het werkveld sterk betrokken.
 10. Het inrichten van het geheel van initiatieven levenslang leren gebeurt ten minste duurzaam zelfbedruipend op universiteitsbreed niveau.
 11. De kwaliteitszorg van het aanbod levenslang leren maakt deel uit van het onderwijskwaliteitszorgbeleid van de instelling.
 12. Voor levenslang leren werkt de UGent samen met de UAntwerpen en de VUB binnen Nova Academy.

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken (DO)

Zowel binnen de academies voor levenslang leren als op het niveau van de centrale coördinatie en de Commissie Levenslang Leren worden elke dag stappen gezet in uitvoering van het levenslang leren beleid. Voorbeelden hiervan zijn: de ontwikkeling van een nieuw kader en reglement levenslang leren, de oprichting van academies voor levenslang leren in alle faculteiten, het ontwikkelen van een financieel model voor levenslang leren, het uitwerken van nieuw aanbod onder de vorm van lezingen, studiedagen, kort- en langlopende opleidingen en micro-credentials, …Deze activiteiten vormen het “do”-gedeelte van de PDCA. De resultaten zijn terug te vinden in het aanbod op de platformen van de academies voor levenslang leren en op www.nova-academy.be en in het jaarverslag van de UGent.

Monitoring en evaluatie (CHECK)

Het is de visie van de UGent dat monitoring en evaluatie moet gebeuren vanuit een multiperspectivistische benadering: de kwaliteit van het aanbod wordt geëvalueerd door de levenslang lerenden, lesgevers, externe stakeholders, en op basis van kwantitatieve data. De nadruk ligt hierbij op een integratie van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve informatie op basis van focusgesprekken of overleg. Dit leidt tot een 360° feedback, wat de basis is voor het ontwikkelen van verbeteracties en voor het aanpassen van het beleid.

Monitoring

 • Bevraging van de deelnemers:
  • Postgraduaten en micro-credentials: De deelnemers worden via de opleidingsfeedback bevraagd na afloop van de opleiding.
  • Kort- en langlopende opleidingen, lezingen en studiedagen: De academies voor levenslang leren bevragen elke deelnemer aan de hand van een enquête via het dataplatform van de academie.
  • Via focusgroepgesprekken wordt bij lesgevers en deelnemers gepeild naar hun visie op de opleiding die ze volgden.
 • Bevraging van het werkveld:
  • Deze bevraging wordt georganiseerd door de academie en kan deel uitmaken van een bredere bevraging en ruimer gaan dan enkel een specifieke opleiding. Hierbij wordt dan binnen de verschillende vakgebieden nagegaan wat de verwachtingen van het werkveld zijn op het vlak van het aanbod levenslang leren.

 • Kwantitatieve indicatoren: Jaarlijks worden onderwijsgerelateerde kwantitatieve data met betrekking tot het aanbod levenslang leren in rapporten verwerkt. Het gaat hierbij o.m. om:
  • Aantal deelnemers per initiatief en per academie
  • Evolutie van de  inschrijvingscijfers
  • Profiel van de deelnemers (leeftijd, vooropleiding,…)
  • Studievoortgang
  • Aantal uitgereikte getuigschriften en attesten

Evaluatie

Twee niveaus spelen een rol bij het evalueren van het aanbod en beleid levenslang leren.

1. Academies voor levenslang leren

Binnen de stuurgroep wordt minimaal één keer per jaar een vergadering gewijd aan:

 • Het bespreken van de resultaten van de bevragingen en gesprekken, de reacties van de initiatiefnemers en de kwantitatieve indicatoren van de afzonderlijke initiatieven.
 • Het evalueren van het volledige aanbod van de academie in relatie tot de doelstellingen 7 tot en met 12
  • Wordt er voldoende ingezet op Blend@UGent?
  • Biedt het aanbod mogelijkheid tot stapelen en combineren?
  • Beantwoordt het aanbod aan de vragen/noden vanuit het brede werkveld en de maatschappij in het domein?
  • Is de academie financieel gezond?
  • Is samenwerking binnen Nova Academy in functie van een optimale regionale spreiding en positionering een meerwaarde?

Een samenvatting van de besprekingen wordt opgenomen in de verslagen van de stuurgroepen.

2. Commissie Levenslang Leren

Binnen de Commissie Levenslang Leren wordt minimaal één keer per jaar een vergadering gewijd aan:

 • De opvolging van de kwaliteitszorg van alle initiatieven levenslang leren en de werking van de academies via de verslagen van de stuurgroepen.
 • Het evalueren van het aanbod levenslang leren in relatie tot de noden van het brede werkveld en de maatschappij en de mate waarin de 12 doelstellingen behaald zijn.

Een samenvatting van de besprekingen wordt opgenomen in de verslagen van de Commissie.

Verbeterbeleid (ACT)

Het sluiten van de kwaliteitscirkel gebeurt in de “act-fase”, in opvolging van de evaluatie worden verbetervoorstellen geformuleerd en actieplannen opgemaakt.

1. Academies voor levenslang leren

 • Formuleren van verbetervoorstellen (inhoudelijk en organisatorisch) met betrekking tot individuele opleidingen en initiatieven.
 • Formuleren van voorstellen voor mogelijk nieuw aanbod in de nabije en verdere toekomst.

De verbetervoorstellen worden opgenomen in de verslagen van de stuurgroepen.

2. Commissie Levenslang Leren

De centrale Commissie Levenslang leren volgt de kwaliteitszorg van alle initiatieven levenslang leren en de werking van de academies op via de verslagen van de stuurgroepen en kan op basis daarvan:

 • Beslissen over de verdere inrichting van de kort- en langlopende opleidingen, micro-credentials en postgraduaatsopleidingen.
 • Formuleren van adviezen aan de academies voor levenslang leren m.b.t. de werking en de inrichting van het huidige of toekomstige aanbod;
 • Formuleren van adviezen over de verdere uitwerken van het levenslang leren beleid

Jaarlijks wordt een verbeter- en actieplan opgesteld m.b.t. het levenslang leren aan de UGent.

Dit plan wordt geïntegreerd in de centrale onderwijsmonitor en dient als kompas voor de activiteiten van het volgende werkjaar.

De Commissie Levenslang Leren brengt jaarlijks verslag uit over het kwaliteitszorgproces aan het Onderwijskwaliteitsbureau.

  Meer weten over levenslang leren?

  Ontdek Nova Academy

  Academies voor levenslang leren aan de UGent