Raad van Beheer / Raad van Bestuur

Identificatie

1. Entiteit: Bestuursorgaan

2. Geautoriseerde namen: Raad van Beheer / Raad van Bestuur

3. Identificatiecode: 3E

Historiek

1. Bestaansperiode: 1953-heden

2. Institutionele geschiedenis:
Sinds het einde van de tweede wereldoorlog gingen er stemmen op dat de strakke administratieve centralisatie te Brussel de ontplooiing van de rijksuniversiteiten verhinderde. De wet van 28 april 1953 verleende aan de rijksuniversiteiten een beperkte vorm van autonomie, wat gepaard ging met  een aantal bestuurlijke hervormingen.  Er kwam een eind aan de dubbele leiding van de universiteit, die voorheen was toevertrouwd aan de rector, enerzijds  en de beheerder- inspecteur, anderzijds. De nieuwe wet voorzag de oprichting van een raad van beheer, bestaande uit de rector (tevens voorzitter), de ondervoorzitter (de uitvoerder van de door de raad getroffen beslissingen), de decanen van de faculteiten en één vertegenwoordiger van iedere faculteit door de faculteiten gekozen uit de gewone hoogleraren voor een termijn van 4 jaar. De regeringscommissaris woont de vergaderingen van de raad met adviserende stem bij.

De secretaris wordt door de raad gekozen uit de (gekozen) vertegenwoordigers van de faculteiten. Hij wordt door de koning benoemd voor de duur van zijn mandaat als lid. De secretaris is belast met het opstellen en bijhouden van de notulen van de vergaderingen (art 27 KB 3 oktober 1953) en het echt verklaren, meedelen en overmaken van alle stukken overeenkomstig de beslissingen van de raad (art 8 KB 23 okt. 1967).

De raad van beheer werd bevoegd voor:
1. het voordragen voor benoeming van geaggregeerden, repetitors en wetenschappelijk personeel (werkleiders en conservators) de betrokken faculteiten, scholen, instituten of centra gehoord. Ook de voordracht voor benoeming tot hoofdbibliothecaris (na advies van de academieraad) en van de bibliothecarissen gebeurt door de raad
2. de benoeming van het wetenschappelijk personeel (assistenten, leerling-assistenten, kliniekinternen) op voorstel van de betrokken faculteiten, school, instituut of interfacultair centrum en passend binnen het goedgekeurde personeelskader en de begroting
3. het benoemen van administratief personeel (lager dan bureelhoofd) en van gespecialiseerd meesters-, vak- en dienstpersoneel
4. het opstellen van een prioriteitenlijst voor bouw, verbouw- en onderhoudswerken; het geven van richtlijnen voor het afwerken van voorontwerpen, het goedkeuren van lastkohieren en van de uitvoeringsplannen
5. het opmaken van begrotingsvoorstellen
6. het verdelen van de kredieten die voor de universiteit bestemd zijn (behoudens wedden).

De Raad van Beheer mag ook kandidaten voordragen voor benoeming tot docent, gewoon hoogleraar of buitengewoon hoogleraar, maar de uiteindelijke benoeming gebeurt door de koning. Tevens is de raad  gemachtigd om tijdelijk vrije cursussen te laten geven, al dan niet door leden van het professorenkorps . Elk jaar moet een lijst opgemaakt worden van docenten, hoogleraren en gewone hoogleraren die een andere bezoldigde activiteit uitoefenen  en deze wordt met advies overgemaakt aan de minister van onderwijs.

Door de wet van 1 augustus 1960  kreeg de raad van beheer ook beslissingsrecht  over  de cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen die het onderwijsprogramma uitmaken, op voorstel evenwel van de bevoegde faculteiten, scholen, instituten of interfacultaire centra.

De grootste wijziging van de raad van beheer gebeurde door de wet van 24 maart 1971 die tegemoet kwam aan de desiderata van democratisering en inspraak van diverse universitair geledingen en eveneens een meer maatschappelijke inbedding van de universiteit beoogde.

De samenstelling van de raad werd verruimd: naast de rector (voorzitter), de vicerector zijn er 10 vertegenwoordigers van het onderwijzend korps, 4 van het wetenschappelijk personeel, 2 van het administratief- en het gespecialiseerd meesters-, vak- en dienstpersoneel, 4 studenten, en 3 vertegenwoordigers uit de sociale, 3 uit de economische en 3 vertegenwoordigers van de openbare machten. De vertegenwoordigers uit de universitaire milieus  worden verkozen door de universitaire geleding waaruit ze afkomstig zijn voor een termijn van 2 jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar; maar slechts eenmalig voor de studenten.
Naast de regeringscommissaris zijn nu ook de administrateur en de inspecteur van financiën raadgevend lid.  De inspecteur van financiën oefent in samenspraak met de regeringscommissaris dezelfde functies uit als deze laatste  maar dan voor alle beslissingen die een budgettaire of financiële weerslag hebben.

De bevoegdheden van de raad worden nu ook uitgebreid tot het beheer van het eigen vermogen van de universiteit. De administratieve commissie (art 5 van de wet van 5 juli 1920)  belast met het beheer van het universiteitsvermogen wordt opgeheven.
De raad van beheer  kon een aantal bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan het nieuwe opgerichte vast bureau, maar het opstellen van de begroting en het voordragen voor benoeming bleven voorbehouden aan de raad van beheer.
De secretaris van de raad van beheer behoort voortaan niet meer tot het academisch personeel. Hij wordt door de raad gekozen uit de leden van het administratief personeel van de universiteit (minimaal de graad van adviseur) en fungeert ook als secretaris van het vast bureau.

Het bijzonder decreet van 26 juni 1991 brengt nogmaals een aantal wijzigingen teweeg. Vooreerst spreekt men nu van de raad van bestuur. Naast de rector en vicerector worden er voortaan 12 vertegenwoordigers gekozen van het zelfstandig academisch personeel, 2 (later 3) van het assisterend academisch personeel, 3 administratieve personeelsleden en 4 studenten. Daarnaast zijn er nog 6 vertegenwoordigers paritair verdeeld tussen de werkgevers en werknemers aangeduid door de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en 4 vertegenwoordigers van de Vlaamse Raad. De plaats van de administrateur wordt nu ingenomen door  twee beheerders, die  zoals de regeringscommissaris en de inspecteur van financiën de vergadering met raadgevende stem  bijwonen. De mandaten (hernieuwbaar) worden op 4 jaar gebracht, behalve voor de studenten (2 jaar en eenmalig verlengbaar).

Het decreet hertekent ook de bevoegdheden van de raad van bestuur. Voortaan is deze bevoegd voor:
1. Het bepalen van het reglement voor de verkiezing van de faculteitsraden en van de decanen
2. Het bepalen van het bestuursreglement, het examenreglement en het tuchtreglement
3. Het vastleggen van de algemene richtlijnen voor de organisatie en coördinatie van het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening van de universiteit
4. Het vastleggen en gebeurlijk aanpassen van het vijfjaarlijks investerings- en financieringsplan
5. het jaarlijks vastleggen en goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de universiteit
6. Het bepalen van de personeelsformatie
7. De benoeming van de leden van het zelfstandig academisch personeel en van het administratief personeel vanaf niveau 1
8. Het opstellen van een reglement van orde
9. Andere bevoegdheden toegekend door het decreet of andere decreten

Bronnen

Bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, 26 juni 1991. In: Belgisch Staatsblad, 29 juni 1991, pp.14655-14659
KB houdende het algemeen reglement voor de Rijksuniversiteiten en de Rijksuniversitaire centra, 23 oktober 1967

Wet betreffende de inrichting van het hoger onderwijs in de Rijksuniversiteiten, 28 april 1953. In: Inrichting van het hoger onderwijs in de Rijksuniversiteiten.  Gent, s.d., 13p.

Wet tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de staat, gewijzigd door de wet  van 9 april houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik, 24 maart 1971. In: Belgisch Staatsblad, 16 sept. 1971, pp. 10663-10667

 

Inventaris

Beste bezoeker,

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden  graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.