Vast Bureau / Bestuurscollege

Identificatie

1. Entiteit: Bestuursorgaan

2. Geautoriseerde namen: vast bureau / bestuurscollege

3. Identificatiecode: 3F

 

Historiek

1. Bestaansperiode: 1972 - heden

2. Institutionele geschiedenis:
Het vast bureau wordt ingericht door de wet van 24 maart 1971 art 9. Eens de raad van beheer is samengesteld verkiest deze uit zijn leden een vast bureau bestaande uit de rector, vicerector, twee hoogleraren en zes andere leden die respectievelijk elke andere groep vertegenwoordigen welke deel uitmaakt van de raad (het wetenschappelijk korps, het administratief en gespecialiseerd meesters- vak- en dienstpersoneel, de studenten, sociale milieus, economische milieus , openbare machten). De regeringscommissaris, de administrateur en de inspecteur van financiën wonen de vergadering met raadgevende stem bij.
Het vast bureau geeft zijn advies over al de punten die hem worden voorgelegd door de raad van beheer en beraadslaagt en beslist over al wat het dagelijks bestuur van de universiteit betreft.

Het bijzonder decreet van 26 juni 1991 vormt het vast bureau om tot bestuurscollege. Het Bestuurscollege wordt verkozen door de raad van bestuur onder zijn leden. Naast de rector en vicerector zijn er twee leden behorend tot het zelfstandig academisch personeel, 1 vertegenwoordiger van het assisterend academisch personeel, 1 voor het administratief personeel en 1 student. Tenslotte kiest de groep gevormd door werkgevers en werknemers en de vertegenwoordigers van de Vlaamse raad ook 1 vertegenwoordiger. Het Bestuurscollege wordt bijgewoond door de beheerders, de regeringscommissaris en de afgevaardigde van financiën met raadgevende stem.

Het decreet belast het Bestuurscollege met:
1. Het voorbereiden, bekendmaken en uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur
2. Het beschikken over de financiën en roerende en onroerende goederen van de universiteit binnen de perken van de begrotingskredieten en het door de raad van bestuur opgestelde beleids- of financieringsplan
3. Het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van andere rechtsomstandigheden
4. Het handhaven van de academische orde
5. Het vaststellen van vacatures en de beslissing tot vacant verklaren van openstaande ambten
6. De benoeming van het assisterend academisch personeel en het administratief en technisch personeel tot niveau 2
7. Het opstellen van een reglement van orde.

Volgens art. 14 kan het Bestuurscollege bepaalde van zijn bevoegdheden overdragen aan de rector, vicerector, beheerder of beheerders. Omtrent de uitoefening van deze bevoegdheden wordt aan het Bestuurscollege verslag uitgebracht. Het bestuurscollege verstrekt aan de raad van bestuur informatie over de genomen beslissingen.

Bronnen

Bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, 26 juni 1991. In: Belgisch Staatsblad, 29 juni 1991, pp.14655-14659

Wet tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de staat, gewijzigd door de wet van 9 april houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik, 24 maart 1971. In: Belgisch Staatsblad, 16 sept. 1971, pp. 10663-10667.

Inventaris

Beste bezoeker,

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden  graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.