Vicerector

Identificatie

1. Entiteit: Bestuursorgaan

2. Geautoriseerde naam: vicerector

3. Identificatiecode: 3I

 

Historiek

1. Bestaansperiode: 1971 - heden

2. Institutionele geschiedenis:
Het ambt van vicerector werd gecreëerd door de wet van 24 maart 1971. De vicerector wordt door de koning benoemd voor 4 jaar, onder dezelfde voorwaarden die gelden voor de aanstelling van de rector. Een exacte omschrijving van zijn opdrachten gaf de wet niet . Na de opsomming van de bevoegdheden van de rector werd enkel toegevoegd: ‘De vicerector vervangt de rector bij verhindering’.

Het decreet van 26 juni 1991 stipuleerde dat de vicerector voortaan zou benoemd worden door de Vlaamse executieve (regering).  Zoals de rector zou de vicerector gekozen worden door een kiescollege bestaande uit de leden van de samengevoegde faculteitsraden en van de raden van de daarmee gelijkstelde andere organen van de universiteit. Het mandaat (4 jaar) kon maximaal 2 maal hernieuwd worden.
Aangaande de taken van de vicerector bepaalde het decreet: de vicerector staat de rector bij en vervangt hem bij verhindering of afwezigheid. Het Bestuurscollege kon de vicerector met bijzondere opdrachten belasten. De vicerector maakt als stemgerechtigd lid deel uit van de raad van beheer/bestuur  en van het vast bureau/bestuurscollege en is lid van het directiecollege. De vicerector  neemt (in afspraak met de rector) het voorzitterschap waar van bepaalde  adviesraden en commissies binnen de Gentse universiteit en fungeert ook Gents vertegenwoordiger in meerdere wetenschappelijke raden en commissies op Vlaams of  federaal niveau.

 

Vicerectoren

 

4 jaar (Wet dd. 24 maart 1971 / bijzonder decreet dd. 26 juni 1991)

 

1971/72-1972/73 Robert L. Plancke Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
1973/74-1976/77 André Cottenie Landbouwwetenschappen
1977/78-1980/81 Herman Van Looy Letteren en Wijsbegeerte
1981/82-1984/85 Julianus J. Hoste Wetenschappen
1985/86-1988/89 Achiel Van Cauwenberghe Toegepaste Wetenschappen
1989/90-1992/93 André Kint Geneeskunde
1993/94-1996/97 Etienne Vermeersch Letteren en Wijsbegeerte
1997/98-2000/01 Andreas De Leenheer Farmaceutische Wetenschappen
2001/02-2004/05 Marc De Clercq Economie en Bedrijfskunde
2005/06-2012/13 Luc Moens Wetenschappen
2013/14-2016/2017 Freddy Mortier Letteren en Wijsbegeerte
2017/2018-heden Mieke Van Herreweghe Letteren en Wijsbegeerte

 

Bronnen

Bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, 26 juni 1991. In: Belgisch Staatsblad, 29 juni 1991, pp.14655-14659

DE WINTER, S. Het archief uit de centrale administratie van de Universiteit Gent en de overdracht ervan naar de archiefdienst. Onuitgegeven licentieverhandeling VUB, 1996, pp. 18.

Wet tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de staat, gewijzigd door de wet  van 9 april houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik, 24 maart 1971. In: Belgisch Staatsblad, 16 sept. 1971, pp. 10663-10667

Website vice-rector UGent,  22/12/2008.

 

Inventaris

Beste bezoeker,

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden  graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.