Dekoloniseer UGent - Statement van de rector

Download de pdf-versie

Beste collega’s en studenten,

Multiperspectivisme spoort onze community aan om te durven denken. Kritische zelfreflectie, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie tegenover afwijkende gezichtspunten staan centraal in ons onderwijs. De open brief getiteld ‘Dekoloniseer UGent’ van de studenten sluit perfect aan bij onze kernspreuk ‘Durf Denken’. Daarom kunnen wij de onafhankelijke, kritische dwarsheid en nuchterheid van onze studenten alleen maar waarderen. De initiatiefnemers hebben hun aanjaagfunctie ten volle vervuld: ze nodigen ons uit om stil te staan bij ons eigen handelen, onze eigen structuren en vanzelfsprekendheden. We willen dan ook de studenten bedanken voor het opmerkelijke werk dat ze verricht hebben.

Als universiteit geloven wij in de positieve kracht van diversiteit en inclusie, en in de erkenning van de waardigheid van alle mensen. We willen een open ruimte creëren waar we als instelling verbinding kunnen maken en constructief kritisch kunnen leren van elkaars unieke ervaringen en mogelijkheden en waar de diversiteit aan gedachten en meningen wordt gewaardeerd.

We zijn blij te zien dat de initiatiefnemers waarderen welke initiatieven reeds door de universiteit, haar medewerkers en studenten genomen werden en worden om onze visie van inclusie, diversiteit en multiperspectiviteit te bereiken. Die kunnen grotendeels hier teruggevonden worden. Maar we begrijpen dat het nu even niet gaat om wat we reeds doen. Het gaat om het feit dat de cijfers rond in- en doorstroom ongelijk blijven en dat we het ernstig moeten nemen als mensen zich uitgesloten of gediscrimineerd voelen. Het is geen optie om weg te kijken. Dat debat of deze discussies dienen we te voeren. Een gedeeltelijk antwoord wordt al gegeven door verschillende projecten die nu in de pipeline zitten. Hieronder vinden jullie enkele initiatieven waarover recent is beslist of die in de maak zijn

  1. Racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid hebben geen plaats en zullen nooit worden getolereerd op onze universiteit. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het veroordelen van discriminatie niet voldoende is om een veilige inclusieve universiteit te creëren. We hebben meer bewustwording en acties nodig om tot de noodzakelijke veranderingen te komen. Dat doen we onder meer via active bystander-trainingen en implicit bias-trainingen. Maar er is meer nodig. We willen ruimte voorzien om zinvolle gesprekken te voeren over bewust en onbewust discriminatoir gedrag zoals pesten, intimidatie en micro-agressies. We willen deze identificeren, aan de oppervlakte brengen en aanpakken. Dat gesprek willen we breed in de organisatie voeren, zodat we kunnen bepalen welke stappen we kunnen zetten om bewust en onbewust discriminatoir gedrag, zowel incidenteel als systematisch, bespreekbaar te maken, te voorkomen en aan te pakken. Hierbij is het van belang dat we duidelijk afspreken, communiceren en aangeven wie wat moet doen als een incident zich wel of niet bewust voordoet. We need to walk the talk.
  2. We werken verder aan een inclusieve leeromgeving zodat studenten zich gerespecteerd voelen, gelijk behandeld worden en hun talenten kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond. Zo hebben recent vijf faculteiten besloten de krachten te bundelen en een pilootproject ‘diversiteitssensitief onderwijs’ op te starten. Hun ambitie is om de diversiteitssensitieve houding van lesgevers te versterken zodat lesgevers in staat zijn om hun eigen leer- en bronnenmateriaal te screenen en aan te passen. Concreet wordt in het kader van dit pilootproject een diversiteitsscan en een duurzaam coachingstraject ontwikkeld. Dat gebeurt in samenwerking met zowel studenten als docenten. We merken dat ook andere faculteiten geïnteresseerd zijn om hieraan mee te werken.
  3. De Universiteit Gent neemt actief deel aan de Interuniversitaire Werkgroep Koloniaal Verleden van de VLIR. In deze werkgroep is recent besloten om de aandacht voor het koloniaal verleden sterker in te bedden in het universitaire opleidingsaanbod en onderzoek. Om tot een beter en genuanceerd historisch begrip te komen, wordt het koloniaal verleden benaderd vanuit verschillende hoeken. Ook dat is een stap in de richting van dekolonisatie.
  4. Volgend jaar starten we ook met werkplekleertrajecten voor hooggeschoolde anderstaligen aan de UGent. Met dit project willen we het personeelsbestand van de Universiteit Gent effectief meer diversifiëren.

Tot slot, we zijn ons ervan bewust dat er nog veel werk aan de winkel is. Als onderwijsinstelling moeten we blijven reflecteren en onszelf voortdurend uitdagen door te luisteren, een constructieve dialoog aan te gaan en door te communiceren. We hebben er vertrouwen in dat we samen stappen kunnen maken. Soms gaat het minder snel dan we hopen, maar we weten dat elke stap belangrijk is en dat de kleine stappen kunnen leiden tot de verandering die we met zijn allen wensen te realiseren: een inclusieve UGent community waar elke medewerker en student ongeacht de achtergrond zich thuis voelt. Wij erkennen dat we veel meer moeten investeren in een inclusieve beleidscultuur. Deze inclusieve beleidscultuur moeten we beschouwen als een collectieve verantwoordelijkheid van de gehele UGent-community.

Rik Van de Walle, rector
Mieke Van Herreweghe, vicerector
Khalid Benhaddou, opdrachthouder diversiteit
Badra Djait, coördinator diversiteit en gender