Werken met een arbeidsbeperking aan de UGent

Personeelsnetwerk Onbeperkt

Op 23 november 2021 werd het Personeelsnetwerk Onbeperkt gelanceerd.

Herlees hier de speech van vicerector Mieke Van Herreweghe.
Herbekijk hier de powerpointpresentatie van gastspreker Astrid Mouton van Divergent over de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).
Herbekijk hier de getuigenissen van enkele UGent’ers met een arbeidsbeperking of chronische ziekte.

Dit netwerk biedt een forum aan medewerkers die door een lichamelijke, zintuiglijke of mentale klacht(en) problemen ondervinden om hun job goed uit te oefenen. Het netwerk organiseert verbindende ontmoetingen tussen ervaringsdeskundigen in een veilige omgeving. Uit respect voor de privacy van de deelnemers worden beleidsmedewerkers, experten, studenten en externen enkel toegelaten op uitnodiging.

Tolken VGT, assistentie, ringleiding, een taxidienst en redelijke aanpassingen worden voorzien op aanvraag. Zowel de recreatieve als de educatieve samenkomsten worden rolstoeltoegankelijk georganiseerd.

U kan hier de jaarkalender raadplegen.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende activiteit? Laat je dan inschrijven op de mailinglist via arbeidsbeperking@ugent.be

BELANGRIJK! Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Dit netwerk is bedoeld voor ervaringsdeskundigen. Uit respect voor de privacy van de deelnemers en om een veilige omgeving te kunnen waarborgen wordt gevraagd aan geïnteresseerden en sympathisanten zich te onthouden.

Klankbordgroep Onbeperkt

De Klankbordgroep Onbeperkt is een groep van ervaringsdeskundigen met een arbeidsbeperking of chronische ziekte die mee willen nadenken over knelpunten in het toegankelijkheidsbeleid van de UGent. We hanteren hierbij het NOZO-principe (“Niet over ons, zonder ons”). Tweemaandelijks gaan we samen op zoek naar duurzame en inclusieve oplossingen voor actuele noden. Uit respect voor de privacy van de deelnemers worden beleidsmedewerkers enkel toegelaten op uitnodiging.

Thema’s op de beleidsagenda:

 • fysieke toegankelijkheid
 • digitale toegankelijkheid
 • financiële toegankelijkheid en mogelijke subsidies
 • verlofstelsels voor medewerkers met een arbeidsbeperking of chronische ziekte
 • validisme (discriminatie van personen met beperking) en wetgeving
 • drempels bij selectie en werving
 • redelijke aanpassingen op de arbeidspost
 • de rol van leidinggevenden en collega’s (bv. mentormogelijkheden)
 • sensiblisering

Wil je graag vrijblijvend participeren aan de Klankbordgroep? Meld je dan aan via arbeidsbeperking@ugent.be

De UGent hecht veel belang aan diversiteit en voert daarom een actief gelijke kansenbeleid. Een van de aandachtspunten is het creëren van gelijke kansen voor personeelsleden met een beperking.

Een arbeidsbeperking wordt omschreven als een aandoening, (functie)beperking of gezondheidsprobleem waardoor het soms moeilijk is om een job te vinden of om het werk goed en vlot uit te voeren. Het gaat om medewerkers met een fysieke beperking, een zintuigelijke beperking (bv. auditieve of visuele beperking,…), een leer- of ontwikkelingsstoornis (bv. dyslexie, dyscalculie, dyspraxie,…), een psychosociale of psychiatrische kwetsbaarheid (bv. chronische depressie, angststoornis, verslaving…), een chronische ziekte (bv. CVS, fybromyalgie,…), langdurige klachten (bv. rugproblemen, spierziekte), een concentratiestoornis (bv. ADD of ADHD), epilepsie, een autismespectrumstoornis, … Maar het gaat evenzeer om herintreders na bv. kanker of burn-out.
(Noot: Deze oplijsting is niet exhaustief)

Elke medewerker kan een gesprek aanvragen om na te gaan hoe toegankelijk de arbeidspost is en of het mogelijk is een aangepast takenpakket, gespecialiseerde begeleiding, bijzondere tewerkstellingsmaatregelen of de Vlaamse ondersteuningspremie te krijgen.

U kan zich alvast anoniem en vrijwillig registreren in SAP MijnApps..
Wenst u een gesprek met de jobcoach van Divergent of hebt u vragen of bemerkingen? Contacteer Astrid Mouton via Astrid.Mouton@ugent.be.

Ik heb een arbeidsbeperking, waar heb ik recht op?

Het is de VDAB die beslist of een aandoening erkend wordt als arbeidsbeperking of niet. Erkende beperkingen geven recht op gespecialiseerde begeleiding en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen. Dit houdt in dat je onder meer recht kan hebben op een aangepaste arbeidspost, - gereedschap en – kledij. Samen met jou zal bekeken worden op welke subsidies en compensaties je recht hebt. Bij het bekijken van de aanvraag tot erkenning houdt VDAB ook rekening met persoonlijke factoren die belemmerend kunnen werken, zoals bijvoorbeeld kansarmoede. Ook minder zichtbare beperkingen kunnen in aanmerking komen (bv. depressie, autisme spectrum stoornis, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom,…). Wil je je arbeidsbeperking laten erkennen door de VDAB, volg dan dit stappenplan of bel naar het gratis nummer 0800 30 700.

Ik heb een functiebeperking, maar ben niet erkend als persoon met een arbeidsbeperking. Waar heb ik recht op?

Wanneer je geen officiële erkenning van de VDAB krijgt, maar je ondervindt wel hindernissen bij het uitoefenen van jouw werk, kan je contact opnemen met de de Directie Personeel en Organisatie via arbeidsbeperking@ugent.be. Samen met jou zal bekeken worden welke aanpassingen mogelijk en nodig zijn om jouw werk op een autonome en kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Wat is de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)?

Wat houdt de VOP in?

VDAB betaalt een ondersteuningspremie aan je werkgever. Je werkgever krijgt gedurende vijf jaar om de drie maanden een premie van VDAB. Daarna kan een verlenging voor nog eens vijf jaar aangevraagd worden.
De hoogte van de premie is afhankelijk van je loon. Normaal bedraagt ze 40% van je loon, maar als je werkgever dit niet voldoende vindt, kan hij na een jaar een verhoging aanvragen. Gaat VDAB hiermee akkoord, dan wordt de premie verhoogd tot 60% van je loon.

Wie komt in aanmerking?

Je hebt er recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op een loonkostsubsidie.
 • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende of op een verblijf in een pleeggezin.
 • Je kreeg van VAPH het recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen.
 • Je volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en studeerde niet verder.
 • Je volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
    • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
    • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
    • minimum 9 punten bij een visuele handicap
   • Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van je handicap.
   • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
   • Je beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.

   Hoe vraag ik de VOP aan?

   1. De werknemer met een functiebeperking of de leidinggevende signaleert de vraag aan Astrid Mouton (Divergent) Astrid.Mouton@UGent.be
   2. Divergent doorloopt samen met de betrokken werknemer de aanvraagprocedure van de VDAB en houdt de betrokkene op de hoogte.
   3. De VOP gaat naar de dienst van de betrokkene

   Mogelijke toepassingen van de VOP-premie: http://www.vdab.be/sites/web/files/publiek/arbeidshandicap/FicheVOP.pdf
   Meer informatie: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml

   Wat zijn redelijke aanpassingen?

   Redelijke aanpassingen zijn maatregelen en oplossingen om personen met een functiebeperking of chronische ziekte op een autonome en kwaliteitsvolle manier te laten participeren aan werk (vb. traplift, aangepast pc-scherm, flexibele pauze om tijdig te eten, parkeerplaats dicht bij werkplek…).
   Redelijke aanpassingen moet voldoen aan drie voorwaarden:

   1. De redelijke aanpassing moet doeltreffend zijn, ze moet m.a.w. de werknemer ook effectief in staat stellen om het werk uit te voeren.
   2. Werknemers met een functiebeperking moeten op een evenwaardige manier gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de organisatie, vb. kunnen deelnemen aan alle vergaderingen
   3. Aanpassingen die de werknemer in staat stellen om zonder hulp van derden te participeren, krijgen de voorkeur.

   Wat is ‘redelijk’?

   • De uitvoering van de aanpassing vormt geen onevenredige financiële of organisatorische belasting voor de werkgever.
   • De aanpassing mag geen gevaar vormen voor derden

   Redelijke aanpassingen zijn onder meer

   • aanpassingen aan de arbeidspost
   • aanpassingen aan de arbeidsomgeving, het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij
   • tegemoetkoming voor schrijf-, oraal- en gebarentolken voor doven en slechthorenden

   Aangezien niemand gebruikt maakt van alle capaciteiten bij het uitvoeren van het werk, kan men de capaciteiten van de werknemer naast de jobvereisten leggen om na te gaan op welke manier die het beste bij elkaar kunnen aansluiten. Dit betekent dat het toekennen van aanpassingen maatwerk is waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de werknemer in kwestie, het takenpakket en de arbeidsomgeving.

   Voorbeelden van redelijke aanpassingen?

   aanpassingen voor slechtziende personen:

   • handloep
   • beeldschermloep
   • groot pc-scherm
   • spraakweergave via geluidskaart en software
   • akoestische waarschuwingssignalen

   aanpassingen voor blinden:

   • brailleleesregel
   • spraak via geluidskaart en software
   • brailleprinter
   • Voelbare waarschuwingsstrips bovenaan trappen

   aanpassingen voor personen met een handicap aan de arm of het hand:

   • handenvrij telefoneren
   • aangepast klavier
   • aangepaste muis of andere bediening

   aanpassingen voor rolstoelgebruikers:

   • aangepaste opbergruimten: bediening deuren, hoogte;
   • een verplaatsbaar hellend vlak
   • een traplift
   • bereikbare deurknoppen, bellen en openingsmechanismen
   • aangepast sanitair

   aanpassingen voor slechthorende personen:

   • telefoonversterker
   • zendapparatuur voor individuele gesprekken
   • ringleiding: zendapparatuur voor groepsbijeenkomsten

   aanpassingen voor doven:

   • visuele waarschuwingssignalen voor bijvoorbeeld telefoon, deurbel, alarm, machines

   aanpassingen voor chronische zieken:

   • flexibele werkuren om werk en behandeling (vb kinesitherapie) te combineren
   • verplaatsing van de kopiemachine om lange vermoeiende afstanden te vermijden;
   • parkeerplaats kort bij de ingang van het bedrijf
   • pauze voor inname van medicatie

   Ik wil een aanpassing aan mijn arbeidspost of takenpakket. Wat moet ik hiervoor doen?

   Heb je als werknemer met een functiebeperking nood aan een aanpassing van jouw arbeidspost, dan betaalt de VDAB de aankoop- en/of installatiekosten ervan terug aan de werkgever. Bij de aankoop van een aangepast model betaalt de VDAB het prijsverschil met een standaardmodel.
   Een lijst met alle mogelijke arbeidspostaanpassingen is niet voorhanden. De dossiers worden op individuele basis bekeken, afhankelijk van de persoon met een functiebeperking, de werkplek en het takenpakket.
   Aanvraagprocedure:

   1. De werknemer met arbeidshandicap of de leidinggevende signaleert de vraag aan arbeidsbeperking@ugent.be.
   2. De contactpersoon doorloopt samen met de betrokken werknemer de aanvraagprocedure van de VDAB en houdt de betrokkene op de hoogte. Als je de aanpassing aanvraagt, moet je VDAB de kans geven om je werkplek te komen bekijken zodat zij kunnen inschatten of de aanpassing echt noodzakelijk is.
   3. De aanpassing mag pas gebeuren wanneer de aanvraag door de VDAB goedgekeurd werd.
   4. Werd de aanvraag goedgekeurd, dan moet de aanpassing binnen het jaargebeuren.
   5. De facturen en betaalbewijzen moeten binnen de 6 maanden na de aanpassing ingediend worden  bij VDAB.

   Meer informatie: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

   Ik ben doof/slechthorend. Kan ik gebruik maken van een doventolk?

   Ben je doof of slechthorend, dan kan je elk jaar een aantal uur gratis beroep doen op een tolk, namelijk 10% van je effectieve werktijd als je een tolk nodig hebt om je werk (beter) uit te voeren.
   VDAB betaalt de volledige kost van de tolk (gepresteerde uren + verplaatsingskosten).
   Als je daar behoefte aan hebt, kan je een uitbreiding tot 20% aanvragen.
   Meer info: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml

   Ik ben minder mobiel. Kunnen mijn verplaatsingen naar het werk terugbetaald worden?

   VDAB betaalt de kosten als je een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar het werk of een opleiding te kunnen:

   • Tegemoetkoming voor je begeleider bij openbaar vervoer
   • Tegemoetkoming voor gewoon gemotoriseerd vervoer (auto)
   • Tegemoetkoming voor gespecialiseerd vervoer (speciale bus)

   Meer info: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml

   Parkeergelegenheden voor medewerkers met een functiebeperking en/of chronische ziekte

   Medewerkers van de UGent die in het bezit zijn van een officiële blauwe parkeerkaart voor personen met een handicap, kunnen toegang tot alle parkings van de UGent aanvragen.

   Procedure

   Stuur volgende informatie naar diversiteit.personeel@ugent.be:

   • een scan of digitale foto van de parkeerkaart voor personen met een handicap met, indien van toepassing, vermelding van einddatum
   • nummerplaat
   • personeelskaartnummer UGent

   Medewerkers van de UGent met een arbeidsbeperking of chronische ziekte die NIET in het bezit zijn van een blauwe parkeerkaart kunnen een institutioneel groen parkeervignet aanvragen dat ervoor zorgt dat je toegang krijgt tot alle parkings van de UGent. Op deze manier kan je dicht bij de werkplek parkeren, ook als je niet in het bezit bent van een officiële blauwe kaart voor personen met een handicap.

   Medewerkers kunnen uitzonderlijk toegang tot alle parkings van de UGent verkrijgen onder deze voorwaarden:

   • Je legt het groene parkeervignet goed zichtbaar zodat jouw telefoonnummer kan afgelezen worden.
   • Je bent telefonisch bereikbaar de ganse werkdag zodat je jouw auto eventueel kan verplaatsen indien nodig.
   • Je mag deze kaart niet gebruiken op de openbare weg, en niet op sites die niet onder toezicht staan van de UGent (Ardoyen, UZ, Schoonmeersen).
   • Je mag met deze kaart geen gebruik maken van de officiële parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Deze plaatsen zijn wettelijk voorbehouden aan personen met een geldige parkeerkaart. Dit geldt ten alle tijde voor parkeerplaatsen op straat. Maar voor parkeerplaatsen op de UGent-parkings kan een uitzondering worden toegestaan wanneer er te weinig parkeerplaatsen zijn dicht bij de ingang van de arbeidspost.
   • De geldigheidsduur is 1 jaar: elk jaar moet een nieuwe kaart aangevraagd worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de hernieuwing.

   Procedure

   Stuur volgende informatie naar diversiteit.personeel@ugent.be zodat DPO de toegang tot alle parkings kan aanvragen:

   • nummerplaat
   • personeelskaartnummer UGent
   • telefoonnummer waarop je de ganse dag bereikbaar bent
   • jouw toestemming om jouw contactgegevens te bezorgen aan toegangscontrole@ugent.be (GDPR-indachtig)
   • vermelding tot welke parkings/gebouwen je al dan niet toegang hebt via een badge

   Ik heb dyslexie. Waar heb ik recht op?

   Er zijn heel wat compenserende ICT-hulpmiddelen op de markt die ondersteuning bieden voor studenten met dyslexie. De UGent voorziet voor studenten en personeelsleden met dyslexie (mits attestering) gratis compenserende software (SprintPlus).  Deze software kan aangevraagd worden bij Astrid.Mouton@UGent.be.

   Hoe toegankelijk zijn de gebouwen van de UGent?

   In samenwerking met de beleidscel Diversiteit en Gender en de Gentse Studentenraad (GSR) screende de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer de verschillende UGent-gebouwen op rolstoeltoegankelijkheid.
   Per gebouw vindt u informatie over de aangepaste parkeerplaatsen, liften, aangepaste toiletten en het aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers (+ locatie) per auditorium. Daarnaast zijn er ook grondplannen voorzien waarop de meest toegankelijke route werd uitgestippeld.
   Mocht u opmerkingen of vragen hebben, kan u altijd terecht bij arbeidsbeperking@ugent.be
   Meer info:  http://www.ugent.be/diversiteitengender/nl/toegankelijkheid

   Hoe toegankelijk zijn de webpagina’s van de UGent?

   De Universiteit Gent wil haar websites optimaal toegankelijk maken voor alle gebruikers en neemt daarom specifieke maatregelen om online documenten toegankelijk te maken voor internetgebruikers met visuele, motorische en auditieve beperkingen maar ook ouderen.
   meer informatie: http://www.ugent.be/nl/toegankelijkheid

   Meer info

   Aanvragen Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP): Astrid.Mouton@UGent.be
   Algemene vragen: arbeidsbeperking@UGent.be

   Betrokken diensten

   Links

   UNIA: https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/brochure-aan-het-werk-met-een-handicap-qr

   VDAB: https://www.vdab.be/nieuwsbrief/10-2015/kandidaat-met-een-beperking
   VAPH: http://www.vaph.be
   Werken met een beperking: http://www.werkenmeteenbeperking.nl/home.php