Coaching en diversiteit

Toelichting voor mentees en mentoren

Het vak ‘coaching en diversiteit’ zet in op universiteitsbrede peer to peer support (P2P) aan de Universiteit Gent. Door studenten elkaar onderling te laten ondersteunen zetten we mee in op het verhogen van de sense of belonging en op het creëren van een zorgzame leeromgeving.
Het betekent dat nieuwe studenten een mentor kunnen aanvragen om als mentee gedurende het hele academiejaar door één mentor gecoacht te worden. De mentor is (bij voorkeur) een ouderejaarsstudent uit de eigen faculteit/opleiding die instaat voor laagdrempelige ondersteuning. Mogelijke verwachtingen van de mentee naar de mentor kunnen zich op verschillende gebieden situeren:

 1. Wegwijs gemaakt worden aan de faculteit en aansluitend bij de door de mentee toegelichte noden het bestaande ondersteuningsaanbod verkennen (monitoraat, taalondersteuning, studiebegeleiding, faciliteiten aanvragen…)
 2. Sociale-emotionele ondersteuning: ervaringen uitwisselen over wat het betekent om student in Gent te worden, een luisterend oor vinden en aangemoedigd worden
 3. Academische ondersteuning: samen op zoek gaan naar hoe leerstof verwerken, een studieplanning opmaken, zich vaardigheden eigen maken en zich voor te bereiden op evaluaties.

Een mentor coacht één of twee mentees op basis van de eigen ervaringen en wordt daarbij ondersteund door het vak van 3 studiepunten binnen het eigen curriculum op te nemen. Door dit te doen wordt de mentor ondersteund en opgevolgd. De training van de mentor bestaat uit het volgen van leerpaden gericht op ‘diversiteit’, ‘coaching’ en ‘zelfregulerend leren’ naast het uitwerken van reflectieopdrachten. De opvolging van de mentor gebeurt op basis van deelname aan 5 activiteiten waarbij supervisie en uitwisselen van ervaringen in kleine groepjes centraal staan. Jaarcoaches in hun laatste jaar Orthopedagogiek staan in voor deze opvolging.
Tweemaal per jaar maken mentoren samen met hun mentee ruimte om in gesprek te gaan met de aanspreekpunten binnen de verschillende faculteiten om de verwachtingen scherp te stellen.

Waarom deelnemen aan ‘coaching en diversiteit’?

Enkele quotes:

Een mentor neemt de rol op om de werkpunten helder te maken. Een mentor heeft niet alle antwoorden, maar is een klankbord of wisselwerking om samen op zoek te gaan en ideeën te delen.
Mijn mentee was de eerste in de familie die ging studeren en had veel last van faalangst en uitstelgedrag. Ik herkende mijzelf heel erg in hem toen ik hier begon. We maakten samen een weekplanning en op mijn aansturen schreef hij zich ook in voor de faalangsttraining bij de studentenpsychologen. Ook maakten we samen extra oefeningen Wiskunde. Het leerpad over ‘Zelfregulerend Leren’ had me voorbereid op het stellen van de juiste vragen zodat hij zelf tot de oplossing van het vraagstuk kon komen. Mijn mentee zat aan het stuur en ik was de copiloot. Mijn didactisch en communicatief talent is sindsdien sterk gegroeid. Dit zijn waardevolle vaardigheden die in mijn andere vakken niet echt aan bod komen. Bovendien heb ik het gevoel dat ik later een leidinggevende functie zou aandurven. Zo zie je maar, peer support is altijd tweerichtingsverkeer.
Mijn mentee komt uit Syrië en woont nog niet zo lang in België. Ze spreekt vlot Nederlands maar heeft moeite met het academische taalgebruik. Ik ben dan wel een moedertaalspreker maar geen linguïst. Daarom verwees ik haar door naar de gratis NT2-workshops van Taalbeleid UGent (link). Daar kreeg ze de tip dagelijks 5 nieuwe woorden te leren. Ik zag hier nauwgezet op toe tijdens onze wekelijkse afspraak. Al gauw hadden we een fijne klik en deden we af en toe iets leuks.
Wat ik ga meenemen uit dit vak heeft niets te maken met hoe je moet studeren maar eerder met het coachen, in het latere leven.
Als we elkaar als studenten onderling niet kunnen helpen, wat doen we dan op de universiteit? En ook om zelf wat bij te leren.
Specifieke info:
Hoe schrijf je in als mentee om gedurende dit academiejaar een mentor aan jouw faculteit aan te vragen? Lees hier verder
Hoe word je mentor om dit jaar één of meer mentees te coachen naast nog wat meer info? Lees hier verder

Wie kan een mentor aanvragen?

Alle nieuwe studenten aan de UGent uit alle faculteiten die:

 • peer to peer support willen aanvragen
 • bereid zijn tot regelmatige contacten met de mentor doorheen een volledig academiejaar
 • en hun eerste jaar aan de UGent willen afronden met een coach aan hun zijde.

Voor nieuwe studenten met volgende diversiteitskenmerken lijkt dit aanbod zeker te overwegen:

 • Studenten met faalangst of uitstelgedrag
 • Studenten die de eerste zijn in de familie die hogere studies aanvatten
 • Studenten met het statuut van werkstudent
 • Studenten met een andere moedertaal
 • Studenten met een buitenlands (secundair of hoger) diploma
 • Studenten met een atypische vooropleiding (BSO, TSO, KSO, examencommissie) of twijfels over de voorkennis (wetenschappen, talen, wiskunde, …)
 • Studenten met een functiebeperking (fysieke beperking, leerstoornis, chronische ziekte, …)
 • Studenten in een moeilijke (thuis)situatie of met het gevoel er soms alleen voor te staan
 • Studenten met het statuut van werkstudent, topsporter, kunstenaar, politiek mandaat,…
 • Studenten met een gezinslast of mantelzorgers

Nieuw aan de UGent

Wat kan je als mentee verwachten van een mentor?

 • Een mentor geeft je gratis begeleiding in het kader van het keuzevak ‘coaching en diversiteit’ en is daarom een volledig academiejaar ter beschikking.
 • Een mentor maakt je wegwijs aan de UGent, biedt jou een luisterend oor en helpt je op weg met moeilijke vakken en geeft je praktische tips rond examens en studieplanning.

Wat verwachten we van jou als mentee?

 • Je engageert je om een volledig academiejaar aan de slag te gaan met jouw mentor.
 • Heb je nog vragen, dan neem je best vooraf via volgend adres coachingendiversiteit@ugent.be contact op

Wie kan Mentor worden?

Alle ouderejaars aan de UGent die komend academiejaar een nieuwe UGent-student willen coachen door ofwel het vak ‘Coaching en Diversiteit’ als keuzevak of als extra creditcontract op te nemen. Het is een vak van 3 studiepunten (H001977A) . (Uitzondering! Enkel voor studenten Letteren en Wijsbegeerte is er een tweede optie om het vak van 5 studiepunten (H001977B) te volgen, voorwaarde is wel al geslaagd zijn voor een pakket van minstens 60 studiepunten).
Om jouw ervaringen als UGent'er te kunnen doorgeven, is het best een jaar als student meegedraaid te hebben aan de UGent en bij voorkeur het eerste jaar succesvol te hebben afgerond.
Je voelt je verder bereid om een heel jaar via regelmatige contacten met je mentee(s), deze wegwijs te maken in Gent, aan de UGent en jullie faculteit, studietips te geven en samen na te denken over de beste aanpak van de studies.

Mentor 2017

Info over het vak:

De info over het vak dat jullie als mentor kunnen opnemen en de bijhorende verwachtingen vinden jullie in de studiegids, ECTS-fiche bij universiteitsbrede keuzevakken.

Via dit vak krijg je de kans om wetenschappelijke kennis te combineren met maatschappelijk engagement. Na een theoretische inleiding in een aantal concepten zoals ‘coaching’ en ‘diversiteit’ ga je meteen met deze concepten aan de slag als mentor van een of meer eerstejaarsstudenten uit dezelfde opleiding.

Je doorloopt op zelfstandige basis meerdere leerpaden via Ufora (code H001977A invoegen) en neemt deel aan vijf activiteiten verspreid over het academiejaar. Evaluatie gebeurt aan de hand van actieve participatie tijdens de activiteiten en persoonlijk uitgewerkte reflectieopdrachten.

Inschrijven voor dit vak

Naargelang jouw opleiding en ruimte in het curriculum kan je dit vak opnemen in je traject.

Inschrijven voor het vak doe je via OASIS

Indien je meer info wenst over de mogelijkheid om dit vak binnen jouw traject op te nemen, kan je best contact opnemen met het aanspreekpunt of de trajectbegeleider op jouw faculteit

Ufora wordt gebruikt als leerplatform voor alle informatie en communicatie in verband met het vak. Je kan de ufora-pagina al bezoeken adhv volgende code (H001977A)

Heb je nog vragen, neem gerust contact o

Kalender

Mentees en mentoren zullen door de aanspreekpunten van de faculteit een uitnodiging krijgen voor een eerste ontmoeting begin oktober. Dit gebeurt in principe gedurende de derde lesweek, maar kan verschillen naargelang faculteit.

Zodra jullie gematcht zijn, plant de mentor samen met de mentee een eerste gesprek bij het monitoraat om de wederzijdse verwachtingen in beeld te brengen.
Vervolgens spreken jullie op basis van die overeenkomst regelmatig af om daar gedurende het jaar verder mee aan de slag te gaan. Bij aanvang van het tweede semester kunnen jullie naar aanleiding van de examenresultaten van eerste semester opnieuw een gesprek bij het monitoraat aanvragen, om jullie aanpak voor tweede semester bij te sturen.

Gedurende het jaar worden per semester ook extra muros momenten voorzien waarbij zowel mentees als mentoren welkom zijn. De invulling bestaat uit een heel laagdrempelig ontmoetingsmoment tussen mentoren en mentees.

Mentoren die het vak opnemen zullen na een gezamenlijke introductieles (18 oktober 2023 19u30- online zie ufora) op zelfstandige basis leerpaden doorlopen en deelnemen aan activiteiten op woensdagavond 19u30-21u30 (campus Dunant).

De data voor komend academiejaar: (zie UFORA voor wijzigingen)

 • 25/10/23 activiteit 1: aan de slag met leerpad 1 + kennismaking
 • 8/11/23 activiteit 2: aan de slag met leerpad 2
 • 6/12/23 activiteit 3: intervisie
 • 14/2/24 activiteit 4: intervisie na bekendmaking resultaten eerste semester.
 • 24/4/24 activiteit 5: afsluitende intervisie

Contact

Verantwoordelijk lesgever:

Prof. dr. Elisabeth De Schauwer
Vakgroep Orthopedagogiek
Dunantlaan 1, 9000 Gent

Medelesgever:

Prof. dr. Hilde Van Keer
Vakgroep Onderwijskunde
Dunantlaan 2, 9000 Gent

Coördinatie en vragen i.v.m. het vak: lieve.carette@ugent.be

Vragen in verband met de matching: coachingendiversiteit@ugent.be

Aanspreekpunten op jouw faculteit