Coaching en diversiteit

Zoek jij een mentor of wil je graag mentor worden?

Wanneer jullie als studenten elkaar onderling ondersteunen, verhoogt dat jullie sense of belonging en bouwen jullie zo zelf mee aan een zorgzame leeromgeving waar iedereen zich thuis of goed kan voelen. Vanuit het vak coaching en diversiteit’ helpen wij jullie dit te organiseren onder de vorm van universiteitsbrede ‘peer to peer support (P2P)’.

---------------------

Wil jij dus als nieuwe UGent-student graag een mentor voor komend academiejaar? Geef je dan op als mentee. Lees vlug verder wat je dan kan verwachten, waarvoor je je engageert en wie hiervoor in aanmerking komt.

---------------------

Denk je daarentegen als ouderejaarsstudent, ‘er schuilt een Mentor in mij, ik wil graag een nieuwe student op weg zetten!’ Neem dan het vak ‘coaching en diversiteit’ op als universiteitsbreed keuzevak binnen jouw curriculum, en informeer je voldoende over de verwachtingen bij dit engagement door verder te lezen.

---------------------

Hoe gaat het in zijn werk?

Als mentee word je gematcht met een mentor van jouw faculteit. Dat gebeurt nadat zowel mentoren als mentees inschreven via de inschrijvingslink, om de match zo goed mogelijk af te stemmen op allebei jullie interesses en verwachtingen.

Na een eerste ontmoeting, georganiseerd door het aanspreekpunt van jullie faculteit, mag je erop rekenen dat je mentor jou als mentee op één of meerdere vlakken bijstaat. Het kan daarbij gaan om:

 1. Wegwijs gemaakt worden aan de faculteit, universiteit en de stad, inclusief samen het bestaande ondersteuningsaanbod verkennen (monitoraat, taalondersteuning, studiebegeleiding, faciliteiten aanvragen…), afgestemd op de persoonlijke noden van jou als mentee.
 2. Sociale-emotionele ondersteuning: door ervaringen uit te wisselen over wat het betekent om student in Gent te zijn, een luisterend oor aan te bieden en aangemoedigd worden om jouw doelen helder te krijgen en te bereiken.
 3. Academische ondersteuning: samen uit zoeken wat voor jou de beste aanpak is om te kunnen slagen, van nota’s nemen tot een studieplanning opmaken, practica en papers uitwerken, voorbereiding op examens…

Een mentor coacht jou alleen of samen met andere mentees vanuit een duidelijk engagement door zijn opgebouwde ervaringen als medestudent met jou te delen. Als ‘UGent-Peers’ spreken jullie op geregelde tijdstippen af en bepalen jullie zelf waarop jullie inzetten.

Naast delen vanuit de eigen ervaringen, neemt de mentor ook het vak ‘coaching en diversiteit’ op om die begeleiding zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. Door dit te doen wordt de mentor zelf gecoacht om jullie een academiejaar lang via peer support te ondersteunen.

Binnen het vak krijgt de mentor een aanbod van leerpaden gericht op ‘diversiteit’, ‘coaching’ en ‘zelfregulerend leren’ naast activiteiten met bijhorende reflectieopdrachten. Door deelname aan die 5 activiteiten, kunnen mentoren van verschillende faculteiten in kleine groepjes uitwisselen rond goede praktijken. Jaarcoaches in hun laatste jaar Orthopedagogiek begeleiden hun groepje mentoren in duo om de coachingsvaardigheden naar de praktijk om te zetten.

Twee maal per jaar wordt er via een gesprek met de aanspreekpunten stil gestaan bij de voortgang om wederzijdse verwachtingen scherp te stellen.

Jullie krijgen ook de kans om meerdere malen per jaar andere mentees en mentoren te ontmoeten via de extra muros activiteiten die kunnen bestaan uit een quiz of creatief moment. Mentees, mentoren en jaarcoaches kunnen daarbij zelf zeker voorstellen doen om dit mee te helpen organiseren.

Waarom deelnemen aan ‘coaching en diversiteit’?

Enkele quotes:

Een mentor neemt de rol op om de werkpunten helder te maken. Een mentor heeft niet alle antwoorden, maar is een klankbord of wisselwerking om samen op zoek te gaan en ideeën te delen.
Mijn mentee was de eerste in de familie die ging studeren en had veel last van faalangst en uitstelgedrag. Ik herkende mijzelf heel erg in hem toen ik hier begon. We maakten samen een weekplanning en op mijn aansturen schreef hij zich ook in voor de faalangsttraining bij de studentenpsychologen. Ook maakten we samen extra oefeningen Wiskunde. Het leerpad over ‘Zelfregulerend Leren’ had me voorbereid op het stellen van de juiste vragen zodat hij zelf tot de oplossing van het vraagstuk kon komen. Mijn mentee zat aan het stuur en ik was de copiloot. Mijn didactisch en communicatief talent is sindsdien sterk gegroeid. Dit zijn waardevolle vaardigheden die in mijn andere vakken niet echt aan bod komen. Bovendien heb ik het gevoel dat ik later een leidinggevende functie zou aandurven. Zo zie je maar, peer support is altijd tweerichtingsverkeer.
Mijn mentee komt uit Syrië en woont nog niet zo lang in België. Ze spreekt vlot Nederlands maar heeft moeite met het academische taalgebruik. Ik ben dan wel een moedertaalspreker, maar geen linguïst. Daarom verwees ik haar door naar de gratis NT2-workshops van Taalbeleid UGent. Daar kreeg ze de tip dagelijks 5 nieuwe woorden te leren. Ik zag hier nauwgezet op toe tijdens onze wekelijkse afspraak. Al gauw hadden we een fijne klik en deden we af en toe iets leuks.
Wat ik ga meenemen uit dit vak heeft niets te maken met hoe je moet studeren maar eerder met het coachen, in het latere leven.
Als we elkaar als studenten onderling niet kunnen helpen, wat doen we dan op de universiteit? En ook om zelf wat bij te leren.
Specifieke info: 
Hoe schrijf je nu in als mentee? Om gedurende dit academiejaar een mentor aan jouw faculteit aan te vragen Lees hier verder
Om te weten te komen hoe je  mentor  wordt om dit jaar één of meer mentees te coachen naast extra info Lees hier verder

Wie kan een mentor aanvragen?

Alle nieuwe studenten aan de UGent uit alle faculteiten die:

 • peer to peer support willen aanvragen
 • bereid zijn tot regelmatige contacten met de mentor doorheen een volledig academiejaar
 • en hun eerste jaar aan de UGent willen afronden met een coach aan hun zijde.

Voor nieuwe studenten met volgende diversiteitskenmerken lijkt dit aanbod zeker te overwegen:

 • Studenten met faalangst of uitstelgedrag
 • Studenten die de eerste zijn in de familie die hogere studies aanvatten
 • Studenten met het statuut van werkstudent
 • Studenten met een andere moedertaal
 • Studenten met een buitenlands (secundair of hoger) diploma
 • Studenten met een atypische vooropleiding (BSO, TSO, KSO, examencommissie) of twijfels over de voorkennis (wetenschappen, talen, wiskunde, …)
 • Studenten met een functiebeperking (fysieke beperking, leerstoornis, chronische ziekte, …)
 • Studenten in een moeilijke (thuis)situatie of met het gevoel er soms alleen voor te staan
 • Studenten met het statuut van werkstudent, topsporter, kunstenaar, politiek mandaat,…
 • Studenten met een gezinslast of mantelzorgers

Nieuw aan de UGent

Wat kan je als mentee verwachten van een mentor?

 • Een mentor geeft je gratis begeleiding in het kader van het keuzevak ‘coaching en diversiteit’ en is daarom een volledig academiejaar ter beschikking.
 • Een mentor maakt je wegwijs aan de UGent, biedt jou een luisterend oor en helpt je op weg met moeilijke vakken en geeft je praktische tips rond examens en studieplanning.

Wat verwachten we van jou als mentee?

 • Je engageert je om een volledig academiejaar aan de slag te gaan met jouw mentor.
Overtuigd? Schrijf je dan in via deze link
Dit is een link naar een form waarbij enkele gegevens opgevraagd worden om de matching met een mentor te kunnen aanvatten. Vanaf lesweek 3 kunnen jullie door jullie aanspreekpunt op de faculteit uitgenodigd worden om kennis te maken met de toegewezen mentor. Zorg dus dat je ten laatste op 29 september 2024 deze form hebt ingevuld!

Heb je nog vragen, dan neem je best vooraf via volgend adres coachingendiversiteit@ugent.be contact op.

Wie kan Mentor worden?

Alle ouderejaars aan de UGent die komend academiejaar een nieuwe UGent-student willen coachen door ofwel het vak ‘Coaching en Diversiteit’ als keuzevak of als extra creditcontract op te nemen. Het is een vak van 3 studiepunten (H001977A) . (Uitzondering! Enkel voor studenten Letteren en Wijsbegeerte is er een tweede optie om het vak van 5 studiepunten (H001977B) te volgen, voorwaarde is wel al geslaagd zijn voor een pakket van minstens 60 studiepunten).

Om jouw ervaringen als UGent'er te kunnen doorgeven, is het best een jaar als student meegedraaid te hebben aan de UGent en bij voorkeur het eerste jaar succesvol te hebben afgerond.

Je voelt je verder bereid om een heel jaar via regelmatige contacten met je mentee(s), deze wegwijs te maken in Gent, aan de UGent en jullie faculteit, studietips te geven en samen na te denken over de beste aanpak van de studies.

Mentor 2017

Info over het vak:

De info over het vak dat jullie als mentor kunnen opnemen en de bijhorende verwachtingen vinden jullie in de studiegids, ECTS-fiche bij universiteitsbrede keuzevakken.

Via dit vak krijg je de kans om wetenschappelijke kennis te combineren met maatschappelijk engagement. Na een theoretische inleiding in een aantal concepten zoals ‘coaching’ en ‘diversiteit’ ga je meteen met deze concepten aan de slag als mentor van een of meer eerstejaarsstudenten uit dezelfde opleiding.

Je doorloopt op zelfstandige basis meerdere leerpaden via Ufora (code H001977A) en neemt deel aan vijf activiteiten verspreid over het academiejaar. Evaluatie gebeurt aan de hand van actieve participatie tijdens de activiteiten en persoonlijk uitgewerkte reflectieopdrachten.

Inschrijven voor dit vak

Naargelang jouw opleiding en ruimte in het curriculum kan je dit vak opnemen in je traject.

Inschrijven voor het vak doe je via OASIS

Indien je meer info wenst over de mogelijkheid om dit vak binnen jouw traject op te nemen, kan je best contact opnemen met het aanspreekpunt of de trajectbegeleider op jouw faculteit.

Ufora wordt gebruikt als leerplatform voor alle informatie en communicatie in verband met het vak. Je kan de ufora-pagina al bezoeken adhv volgende code (H001977A)

Overtuigd om het vak op te nemen?
Laat dan alvast weten dat je voor dit vak zal inschrijven op oasis, via deze link zodat we jou kunnen koppelen aan iemand die zich kandidaat stelt als mentee voor 29 september 2024. (De link verwijst door naar een form om enkele gegevens te verzamelen in kader van de matching waarvoor je ingelogd moet zijn.) Heb je nog vragen, neem gerust contact op

Kalender

Mentees en mentoren zullen door de aanspreekpunten van de faculteit een uitnodiging krijgen voor een eerste ontmoeting begin oktober. Dit gebeurt in principe gedurende de derde lesweek, maar kan verschillen naargelang faculteit.

Zodra jullie gematcht zijn, plant de mentor samen met de mentee een eerste gesprek bij het monitoraat om de wederzijdse verwachtingen in beeld te brengen.

Vervolgens spreken jullie op basis van die overeenkomst regelmatig af om daar gedurende het jaar verder mee aan de slag te gaan. Bij aanvang van het tweede semester kunnen jullie naar aanleiding van de examenresultaten van eerste semester opnieuw een gesprek bij het monitoraat aanvragen, om jullie aanpak voor tweede semester bij te sturen.

Gedurende het jaar worden per semester ook extra muros momenten voorzien waarbij zowel mentees als mentoren welkom zijn. De invulling bestaat uit een heel laagdrempelig ontmoetingsmoment tussen mentoren en mentees.

Mentoren die het vak opnemen zullen na een gezamenlijke introductieles (25 september 2024 19u30- online zie ufora voor de uitnodigingslink) op zelfstandige basis leerpaden doorlopen en deelnemen aan activiteiten op woensdagavond 19u-21u (campus Dunant).

De voorlopige data voor komend academiejaar: (zie UFORA voor wijzigingen of communicatie met jullie jaarcoaches)

 • 30/10/24 activiteit 1: aan de slag met leerpad 1 + kennismaking
 • 20/11/24 activiteit 2: aan de slag met leerpad 2
 • 11/12/24 activiteit 3: intervisie
 • 19/2/25 activiteit 4: intervisie na bekendmaking resultaten eerste semester.
 • 23/4/25 activiteit 5: afsluitende intervisie

Contact

Verantwoordelijk lesgever:

Prof. dr. Elisabeth De Schauwer
Vakgroep Orthopedagogiek
Dunantlaan 1, 9000 Gent

Medelesgever:

Prof. dr. Hilde Van Keer
Vakgroep Onderwijskunde
Dunantlaan 2, 9000 Gent

Coördinatie en vragen i.v.m. het vak: lieve.carette@ugent.be
Vragen in verband met de matching: coachingendiversiteit@ugent.be

Aanspreekpunten op jouw faculteit