Circulair Waterbeheer 2020-2030

Een transitieplan circulair waterbeheer wordt als een belangrijk onderdeel van dit klimaatplan beschouwd, zowel voor klimaatadaptatie, als in de transitie naar meer circulariteit. Lees hier het volledige plan

Doelstellingen

UGent maakt werk van een integraal waterbeleid dat de waterkringlopen zoveel mogelijk lokaal sluit en de gevolgen van de klimaatverandering mildert.

Dit betekent dat de UGent:

 • een bijkomende reductie van leidingwater realiseert van 15% tegen 2030 t.o.v. 2020
 • maximaal inzet op alternatieve waterbronnen in functie van de toepassing en hierbij streeft naar 80% hergebruik bij nieuwbouw en renovatie
 • ruimte maakt voor water door (overbodige) verharding te verwijderen en om te zetten naar een zone waar water kan infiltreren
 • een actieve bijdrage levert aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de kwantiteit van grond- en oppervlaktewater
 • vanaf nu werkt aan een geïntegreerde aanpak bij nieuwbouw en renovatie op vlak van waterbeheer en hiervoor de krachten bundelt van experten, studenten en beleidsmedewerkers
 • proeftuinen rond circulair waterbeheer opzet om innovatie mee mogelijk te maken.

Strategisch kader

Om bovenstaande doelstellingen te behalen, is een ambitieus actieplan nodig. Dit bevat studiewerk, investeringsmaatregelen en maatregelen om te komen tot een gedrags- en systeemverandering. Het is opgebouwd rond 6 pijlers, nl.:

 • Reductie van waterverbruik
 • Gebruik van alternatieve waterbevoorradingsbronnen in functie van de toepassing
 • Ruimte voor water (zie ook biodiversiteitsplan)
 • Verhogen van waterkwaliteit
 • Werken aan een geïntegreerde aanpak bij nieuwbouw en renovatieprojecten
 • Inzetten van UGent-expertise en engagement, voor eigen projecten en om innovatie mee mogelijk te maken

Maatregelen

Hier een opsomming van enkele maatregelen:

 • Nauwgezette opvolging van waterverbruiken via digitale meters, focussen op grootverbruikende toestellen (bv. RO-installaties).
 • Maximaal gebruik van grijswater in bouw- en renovatieprojecten voor sanitaire toepassingen.
 • Overbodige infrastructuur ontharden en vergroenen.
 • Watertransitieplannen opmaken per campus en geplande renovatie en nieuwbouw daarop afstemmen.
 • Opportuniteiten voor proeftuinen detecteren en deze opzetten met onderzoekers, studenten en beleidsmedewerkers.

Opvolgingsrapporten