Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering

Visie

De UGent bundelde haar prioriteiten inzake Internationalisering een eerste maal in een Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering (GBI) voor de periode 2014-2018. Voortbouwend op dit 1e beleidsplan beoogt de UGent met het GBI 2019-2023 een koppositie in Europa in te nemen als universiteit die internationaal excelleert in onderwijs en -onderzoek, waar een internationale werk- en leeromgeving gecreëerd wordt waarin alle leden van de UGent-gemeenschap, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen en waarin studenten op een optimale wijze worden voorbereid op de uitdagingen van de hedendaagse geglobaliseerde maatschappij en arbeidsmarkt over de landsgrenzen heen.

Waarom zet de UGent blijvend in op internationalisering?

 • Internationalisering is stimulans tot innovatie
 • Internationalisering creëert synergiën binnen en buiten de instelling
 • Internationalisering verhoogt de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en dienstverlening
 • Internationalisering heeft een sterke rol als motor voor innovatie en sociaal engagement
 • Internationalisering versterkt de uitstraling van de instelling

Een instellingsbrede visie op internationalisering

De UGent ziet internationalisering als een belangrijk middel om de interne en externe uitdagingen waarmee zij geconfronteerd wordt aan te pakken, de kwaliteit van eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening te optimaliseren en de internationale zichtbaarheid en uitstraling van de instelling te verhogen. Bij het nastreven van deze verschillende ambities worden ook afwegingen gemaakt, zoals mogelijke beperkingen die bedenkingen op het vlak van mensenrechten kunnen vormen in de keuze van partnerinstellingen en het verzoenen van deze ambities met een voortrekkersrol op vlak van duurzaamheid. Het internationaliseringsbeleid wordt hiertoe uitgewerkt binnen een holistisch en ethisch kader, dat aan de hand van een coherente visie richting geeft aan het UGent beleid binnen de bestaande internationale context.

UGent werkt hierbij met een model van ingebedde internationalisering, waarbij internationalisering onlosmakelijk verbonden is met andere universiteitsbrede beleidsvisies en –plannen, en verankerd is binnen de bestaande centrale en facultaire structuren. Zo zal de implementatie van het GBI sterk bijdragen tot de realisatie van de universiteitsbrede doelstellingen.

De vooropgestelde beleidskeuzes die UGent moeten toelaten een kwalitatief beleid te voeren om de beoogde leidende rol te verwerven en deze ambities te kunnen verwezenlijken, worden in het GBI 2019-2023 onderverdeeld in 4 clusters, waarbinnen 12 beleidsprioriteiten of werven worden gedefinieerd:

UGent en de internationale context

Internationalisering als motor van brede innovatie & sociaal engagement

 • Versterken van innovatierol van internationalisering binnen UGent via monitoring en rapportering
 • Samenwerken met universiteiten en onderzoekscentra in het Globale Zuiden

Focus op kwaliteit bij instroom en uitstroom van studenten, onderzoekers & personeelsleden

 • Versterken van het internationaliseringsaanbod voor studenten, onderzoekers en medewerkers
 • Actieve talentrekrutering
 • Beter onthalen en begeleiden van internationaal personeel, onderzoekers en studenten
 • Internationaal alumnibeleid

Interne UGent structuur m.b.t. internationalisering

 • Optimaliseren van de positionering, samenstelling en bevoegdheden van de internationaliseringsstructuren, op centraal en facultair niveau

Download het Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering 2019-2023

Contact

Prof. Guido Van Huylenbroeck
Directeur Internationalisering
Universiteitstraat 8
B-9000 Gent - België
T +32 9 264 31 17

Internationaliseringsraad

Opdracht

De internationaliseringsraad treedt op als adviesorgaan van de Raad van Bestuur of van het Bestuurscollege en kan zowel op hun vraag als op eigen initiatief adviezen formuleren rond alle transversale aspecten met betrekking tot internationalisering aan de UGent. Ze stelt een transversaal beleidsplan rond internationalisering (Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering) op, evalueert en stuurt de implementatie van dit beleid bij in samenspraak met alle betrokken actoren. Alle transversale internationaliseringthema’s kunnen besproken worden. Voor onderwijs- en onderzoeksgerelateerde aspecten binnen de transversale thema’s wint de internationaliseringsraad verplicht advies in van respectievelijk de Onderwijsraad en Onderzoeksraad.

Samenstelling

Voorzitter

Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Vicevoorzitter

Mike Nachtegael (Academisch beheerder)

Stemgerechtigde leden

 • Mieke Van Herreweghe (Vicerector)
 • Ilse De Bourdeaudhuij, Directeur Onderwijsaangelegenheden
 • Ignace Lemahieu, Directeur Onderzoeksaangelegenheden
 • Dominique Van Acker, Directeur Studentenvoorzieningen
 • de vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel:
  • Lieve Van Hoof (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
  • Georges Martyn (Faculteit Recht en Criminologie)
  • Marleen De Troch (Faculteit Wetenschappen) 
  • Kristiane Van Lierde (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) 

  • Kim Verbeken (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur)

  • Luc Van Ootegem (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) 

  • Dominiek Maes (Faculteit Diergeneeskunde) 

  • Kris Rutten (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) 

  • Mieke Uyttendaele (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) 

  • Marthe De Boevre (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen) 

  • Ronan Van Rossem (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) 

 • de vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel:
  • Eva Degraeuwe

 • de vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel:
  • An Desmet (α-facultaire cluster)

  • Wim Hoste (β-facultaire cluster)

  • Tanya Struik (γ-facultaire cluster) 

  • NN (Directie Communicatie en Marketing) 

  • Frederik De Decker (Directie Onderwijsaangelegenheden) 

  • Dirk De Craemer (Directie Onderzoeksaangelegenheden)

  • Tineke De Bock (Directie Personeel en Organisatie) 

  • Francis Ascoop (Directie Studentenvoorzieningen) 

 • de vertegenwoordigers van de studenten
  • Carlotta Constanze Rohrbach (α-facultaire cluster)

  • Beatrice Moscoloni (β-facultaire cluster)

  • Fien Cox (γ-facultaire cluster) 

 • externe geleding
  • Claire Tillekaerts

Leden met raadgevende stem

 • Evelyne De Cordier (Directie Informatie- en Communicatietechnologie) 

 • Geert Van de Merckt (Directie Gebouwen en Facilitair Beheer)

Secretaris

Pieter Pauwels

 

Agenda en verslagen

Zie https://www.ugent.be/intranet/nl/bestuur 

Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Opdracht

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel als platform op te treden en tevens advies te verlenen aan het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur over een breed spectrum van onderwerpen en beleidsdomeinen in het kader van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

Naast deze adviesfunctie wordt de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking ook gemandateerd advies en suggesties te verlenen aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).

Samenstelling

Voorzitter

 • Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Leden

 • Mike Nachtegael, academisch beheerder
 • Ilse De Bourdeaudhuij, directeur Onderwijsaangelegenheden
 • Ignace Lemahieu, directeur Onderzoeksaangelegenheden
 • de vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de faculteiten (zelfstandig academisch personeel):
  • Eric Vanhaute/Inge Brinkman - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
  • Yves Jorens/Eva Brems - Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Kristine Walraevens/Wim Bert - Faculteit Wetenschappen
  • Olivier Degomme/Kristiane Van Lierde - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Luce Beeckmans/Leo Kestens - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
  • Saskia Crucke/ Jacob Vermeire - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • Geert Janssens/ Sarah Gabriël - Faculteit Diergeneeskunde
  • Kris Rutten/Ine Lietaert - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
  • Pascal Boeckx/Ann Verdoodt - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
  • Marthe De Boevre /Katrien Remaut - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
  • Karen Büscher/Bert Suykens - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
  • Gillian Mathys, AAP-vertegenwoordiger (plaatsvervanger Nathan Vandeputte)
  • Dieter Roefs, ATP-vertegenwoordiger (plaatsvervanger Rudy Gevaert)
  • Said Mabrouk, studentenvertegenwoordiger (plaatsvervanger Faiza Osman)

Leden met raadgevende stem

 • Erik Maes, regeringscommissaris
 • Sandrine Killemaes (secretariaat regeringscommissaris )
 • Dirk De Craemer, afdelingshoofd onderzoekscoördinatie (DOZA)
 • Frederik De Decker, afdelingshoofd internationalisering (DOWA)
 • Pieter Pauwels, beleidsmedewerker internationalisering
 • Annelies Verdoolaege, Africa Platform
 • Jean Dhont, Aseanplus platform
 • Barbara Claeys, CESAM platform
 • Vertegenwoordigers Hogeschool Gent: Kathleen Van Heule, NN
 • Vertegenwoordigers Artevelde Hogeschool: Séverine Van der Stighelen, Sofie Vastmans
 • Vertegenwoordigers HoWest: Isabelle Pertry, Kurt Debaere, Katelijne Demeyere
 • Facultaire experten voor het Globale Zuiden:o Clara Burbano Herrera - Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Laura Cortada - Faculteit Wetenschappen
  • Marc Twagirumukiza - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Tarek Beji- Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
  • Bishoy Louis Zaki - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • Arturo Muñoz Saravia – Faculteit Diergeneeskunde
  • Dereje Regasa - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
  • Christine Yung Hung – Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
  • Trancizeo Lipenga – Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
  • Mary Ann Manaha - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Secretaris

 • Veerle Devriendt - Nancy Terryn - Liesbeth Vandepitte, Directie Onderzoeksaangelegenheden

Agenda en verslagen

Zie www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/commissie-ontwikkelingssamenwerking