ENLIGHT: een Europese Universiteit

Visie en partners

ENLIGHT is een alliantie met 10 Europese partners en verenigt de Universiteit van het Baskenland (ES), de Universiteit van Bern (CH), de Universiteit van Bordeaux (FR), Comenius Universiteit in Bratislava (SK), de Universiteit van Galway (IE), Universiteit Gent (BE), de Universiteit van Göttingen (DE), de Rijksuniversiteit Groningen (NL), de Universiteit van Tartu (EE) en de Universiteit Uppsala (SE). Zij bundelen de krachten als universitaire alliantie om structureel te gaan samenwerken op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Tegen 2030 wil ENLIGHT een open ruimte creëren tussen de partners waarbij studenten, docenten en onderzoekers makkelijk toegang hebben tot onderwijs en onderzoek over het hele netwerk heen via een digitale, interuniversitaire campus.

ENLIGHT staat voor “European university Network to promote equitable quality of Life, sustaInability and Global engagement through Higher education Transformation”. De alliantie startte officieel op 1 november 2020, de universiteit van Bern trad toe in het voorjaar van 2023.

ENLIGHT zet als universiteit van de toekomst in op:

 • Geografische, culturele en taalkundige diversiteit met een consortium van 10 Europese partners
 • Gezamenlijke, innovatieve en flexibele curricula die worden aangeboden op een (digitale) interuniversitaire campus, waarbij studenten mobiliteitservaring kunnen opdoen
 • Challenge-based onderwijs waarbij studenten, academici en externe partners kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
 • Een innovatieve onderzoeks- en innovatiehub die jonge talenten aantrekt en via een uitgebreide onderzoeksdatabase van best practices kwaliteitsvolle multilaterale onderzoeks- en innovatie-initiatieven lanceert

Lees meer over de ambities van de Europese Commissie voor de Europese Universiteiten of bekijk de video "European Universities Initiative 2024".

Map ENLIGHT

Activiteiten

ENLIGHT test future-proof modellen en methodieken testen voor gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksinitiatieven en wil zo mee de transformatie van het hoger onderwijs vormgeven. We willen onze studenten opleiden tot geëngageerde Europese burgers, die mee de uitdagingen van de toekomst helpen aanpakken. Om die wereldwijde uitdagingen op lokaal niveau te definiëren, werken we samen met de 10 steden en regionale partners. ENLIGHT focust op 6 speerpunten:

 • Gezondheid en welzijn
 • Digitale revolutie en invloed van digitalisering
 • Klimaatverandering
 • Energie en circulaire economie
 • Gelijke kansen
 • Cultuur en creativiteit

Lees meer over ENLIGHT op de website of in de missieverklaring.

Erasmus+ financiering: onderwijs

ENLIGHT ontvangt Erasmus+ financiering om omkaderende activiteiten te ontwikkelen voor onderwijs:

 • Een gezamenlijke kwaliteitsaanpak, met automatische erkenning van studieperiodes binnen ENLIGHT
 • Opzetten van co-creatie tussen universiteiten en de regionale partners om te bepalen welke competenties studenten nodig hebben
 • Opzetten van een structurele dialoog met lokale, Europese en mondiale partners
 • Stimuleren van generieke competenties en wereldburgerschap bij studenten
 • Inzetten op inclusieve en groene mobiliteit om flexibel studeren mogelijk te maken
 • Ontwikkelen van een methodologie om de impact van het ENLIGHT competentiekader op studenten en hun omgeving te meten

Horizon 2020 financiering: onderzoek

ENLIGHT werkt aan een structurele onderzoekssamenwerking tussen alle partners. De focus ligt daarbij op:

 • Versterken en verhogen van (de) onderzoeks- en innovatie(transformatie) binnen het netwerk
 • Aantrekken en behouden van jonge onderzoekstalenten
 • Verhogen van de maatschappelijke impact
 • Faciliteren van mobiliteit van onderzoekers
 • Stimuleren van Open Science en het delen van digitale onderzoeksinfrastructuur

Via dit Horizon 2020 project “ENLIGHT RISE” (Research and Innovation agenda with and for SociEty) zal het ENLIGHT netwerk competitiever en innovatiever worden en haar impact vergroten op vlak van onderzoek en innovatie.

ENLIGHT @ UGent

Van bij het prille begin stelde de Raad van Bestuur dat UGent ENLIGHT niet louter als een internationaliseringsproject beschouwt, maar als een hefboom voor toekomstbestendig onderwijs aan de hele instelling. ENLIGHT is een proeftuin voor onderwijsvernieuwing waarbij we de opgedane kennis en resultaten willen inzetten voor de hele instelling. Daarbij komen diverse Europese beleidsagenda’s samen. Dit toekomstbestendig onderwijs (future-proof curricula) focust op 5 criteria:

 • Het verwerven van generieke competenties, naast de belangrijke discipline-specifieke competenties (‘T-shaped professional’)
 • Het gradueel verwerven van internationale en interculturele competenties (‘stepping stone principe’)
 • Een inter-/multi-/transdisciplinaire invulling van het curriculum
 • Maatschappelijke verankering van curricula met mogelijkheden voor challenge-based onderwijs, maatschappelijk engagement, stages en masterproeven
 • Student-gecentreerd: flexibel, met aandacht voor zelfsturing en begeleiding

Om alle UGent opleidingen in de komende jaren tegen het licht te houden, wordt op twee sporen worden ingezet: enerzijds op de ontwikkeling van een visie en methodieken voor opleidingen en anderzijds op de implementatie, monitoring en evaluatie van de future-proof criteria in een aantal concrete opleidingen of opleidingsonderdelen.

ENLIGHT voor UGent’ers

ENLIGHT heeft grootse plannen om mee het onderwijs van de toekomst vorm te geven, maar wat kan ENLIGHT concreet betekenen voor UGent’ers?

Voor opleidingen en lesgevers:

 • Mogelijkheden tot samenwerking met ENLIGHT collega’s: benchmarken, (online) gastsprekers uitnodigen, uitwisselingen in curricula integreren, specialisaties afstemmen, keuzevakken openstellen, gezamenlijke opleidingen uitwerken, samenwerken binnen internationale projecten.. (vaak met mogelijke Erasmus+ financiering).
 • Zaaigeld voor het opstarten van samenwerking via de doorlopende ENLIGHT calls.
 • Mogelijkheden tot interdisciplinair experimenteren, in eerste instantie binnen de 5 speerpunten.
 • Werken aan challenge-based education: www.callforchallenges.be.
 • Ondersteuning van een 20-tal pilootprojecten om future-proof curricula te ontwikkelen.
 • Inspiratie via de jaarlijkse ENLIGHT Teaching & Learning conferenties en het online Teaching & Learning lab – een uitbreiding van onze UGent onderwijstips.

Voor studenten:

 • Makkelijke toegang tot een flexibel (hybride) leeraanbod bij de ENLIGHT partners. Er komt een beperkt aanbod van ENLIGHT vakken in de pilootfase, maar in de toekomst maakt dit alles gewoon deel uit van de gezamenlijke studiegids in de digitale ENLIGHT campus. Zo krijg je toegang tot de beste vakken en docenten in allerlei disciplines, en kan je samenwerken met internationale studenten.
 • Een stapsgewijze en drempelverlagende aanpak voor mobiliteit: van "internationalisation@home”, korte modules, summer schools of living labs tot “klassieke” Erasmus uitwisselingen en gezamenlijke opleidingen. We zetten daarbij volop in op inclusieve en groene mobiliteit.
 • Meer aandacht voor het verwerven van generieke competenties, internationale en interculturele competenties, interdisciplinariteit maar ook meertaligheid, ondernemerschap enz. ENLIGHT werkte hier als aanzet de “global engagement” module voor uit.
 • Een duidelijk maatschappelijk engagement: via challenge-based onderwijs kan je mee oplossingen zoeken voor concrete maatschappelijke uitdagingen om zo mee impact te creëren.

Voor onderzoekers:

 • Makkelijkere mobiliteit voor jonge onderzoekers binnen de allianties.
 • Toegang tot een grote kennis wat betreft onderzoek en innovatie van best practices via een gezamenlijke onderzoekscontractendatabank.
 • Gezamenlijke onderzoeksaanvragen.
 • Een sterke onderzoeks- en innovatiealliantie met betrekking tot de 6 speerpunten.

Call for ENLIGHT initiatives

De Universiteit Gent wil samenwerkingsinitiatieven ondersteunen met 2 of meer ENLIGHT partners. Er zijn doorlopende calls met zaaigeld voor het ontwikkelen van nieuwe internationale leermogelijkheden en nieuwe leermethodes, in lijn met de principes die ENLIGHT vooropstelt voor future-proof curricula. Zo willen we meer geïntegreerde leeropportuniteiten stimuleren binnen het netwerk.

Meer info

Schrijf je in op de ENLIGHT nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Vind uitgebreide informatie op de ENLIGHT website: https://enlight-eu.org

Volg en like ENLIGHT op sociale media: Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube - Student Network, Twitter, Facebook en Instagram

ENLIGHT artikels:

5 juli 2023: ENLIGHT, gecoördineerd door UGent, mag Europese ambities verderzetten

12 januari 2021: Onderwijs van de toekomst: UGent trekt nieuwe European University

7 juni 2022: ENLIGHT rondt allereerste gezamenlijke opleidingsonderdeel met 9 Europese partners succesvol af

Contact

enlight@ugent.be voor onderwijs

Collega’s Judith Goris, Delfien Cloet, Gijs Coucke en Marieke Merckx van DOWA helpen je graag verder.

rise@ugent.be voor onderzoek

Voor onderzoeksvragen kan je terecht bij Fede Dewulf en Dirk De Craemer van DOZA.

Enlight Co-funded by the EU Logo Horizon 2020