Externe samenwerking

Wat zijn de uitgangspunten voor de externe onderwijsbeleidsuitvoering en -samenwerking?

De UGent maakt actief deel uit van een lokale, Vlaamse, Europese en internationale gemeenschap die impact heeft op het brede onderwijsbeleid. De UGent bouwt op al die niveaus relaties uit met het bredere onderwijsveld, intermediaire organisaties, alumni en werkgevers, diverse overheden en andere netwerken.
Via die (inter)nationale samenwerking:

 • creëert de UGent kwalitatief hoogstaand, maatschappelijk relevant en rationeel onderwijs dat de internationale toets kan doorstaan. Benchmarking via een externe blik dwingt immers tot voortdurende reflectie en verhoogt de maatschappelijke impact van het onderwijs. (Inter)nationale samenwerking wordt dus ingezet om de overkoepelende UGent-onderwijsvisie te ondersteunen.
 • verstevigt de UGent de eigen strategische positie op het vlak van onderwijs. Benchmarking via een externe blik versterkt zowel het aanbod als de inhoud van de opleidingen en de kwaliteitszorg ervan. Immers, via internationalisering:
  • krijgen studenten en lesgevers de kans om hun talent internationaal te ontwikkelen
  • krijgt multiperspectivisme een concrete plaats in het onderwijs aan de UGent
  • worden internationale en interculturele competenties in de opleidingen verankerd
 • verkrijgt de UGent actuele informatie over evoluties in de regelgeving in de verschillende onderwijsbeleidsdomeinen.
 • brengt de UGent eigen voorstellen over. Daarmee wil de instelling wegen op de besluitvorming over de implementatie van regelgeving en wil ze er interuniversitaire afspraken rond maken.

Hoe realiseert de UGent de externe onderwijsbeleidsuitvoering en -samenwerking?

De UGent werkt samen met nationale en internationale relevante partners op lokaal, Vlaams, Europees en internationaal niveau.

Lokaal en Vlaams

 • De UGent maakt deel uit van de Associatie Universiteit Gent.
 • De UGent werkt samen met de stad Gent en het Gents onderwijsoverleg.
 • De UGent werkt samen met de provincie Oost-Vlaanderen.
 • De UGent maakt deel uit van netwerken zoals LNO2 en het netwerk van het brede zorgcircuit.
 • De UGent heeft een bijzondere samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel, in het bijzonder op het vlak van levenslang leren. Daarbij wordt ingezet op:
  • een gezamenlijk communicatieplatform ‘levenslang leren’
  • een gezamenlijk beleid rond levenslang leren, bijvoorbeeld rond micro-credentials
  • systematisch overleg over positionering en standpuntbepaling in het hoger onderwijs
  • afspraken over complementariteit en regionale spreiding van het huidige, niet-gezamenlijke aanbod
 • De UGent werkt samen met een netwerk van scholen secundair onderwijs en de Vlaamse onderwijskoepels op het niveau van koepelorganisaties VLOR, VLIR en VLUHR.
 • De UGent werkt samen met de Vlaamse overheid, met name het departement en kabinet Onderwijs en Vorming enerzijds en alle andere departementen, ministeries en kabinetten die relevant zijn voor het onderwijsbeleid anderzijds.
 • De UGent bouwt haar nationale (en internationale) alumniwerking verder uit, onder meer via het Infinitum-platform).

Bovenstaande overlegvormen worden centraal opgevolgd. Daarnaast volgen ook faculteiten onderwijsdossiers op via persoonsgebonden connecties.

Europees en internationaal

 • De UGent werkt samen met de Europese Commissie en EACEA in het bijzonder.
 • De UGent is actief in relevante internationale organisaties onder meer:
 • De UGent is actief in de academische diplomatie samen met andere betrokkenen zoals het Departement Buitenlandse Zaken, de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en diplomatieke posten van België en Vlaanderen en van buitenlandse staten in België.
 • De UGent bouwt haar (nationale en) internationale alumniwerking verder uit, onder meer via het Infinitum-platform.
 • De UGent zet in op specifieke en kwalitatief hoogstaande modellen van samenwerking:
  • projectmatige internationale samenwerking via het Europese onderwijsprogramma Erasmus+, Internationale onderwijsprogramma's van de Vlaamse Gemeenschap of andere externe financierende organisaties.
  • bilaterale onderwijssamenwerking met partneruniversiteiten van over de hele wereld. Die samenwerking zet in de eerste plaats in op de uitwisseling van studenten en docenten, geformaliseerd in de vorm van een bilateraal akkoord. De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van een kwalitatief partnerportfolio ligt bij de opleidingscommissies.
 • De UGent zet in op prioritaire regio’s en partnerinstellingen:
 • De UGent zet in op een maximale, onderwijsgerelateerde gegevensuitwisseling met verschillende stakeholders, zoals overheidsdiensten/officiële instanties en partnerinstellingen wereldwijd. Door haar actieve rol in internationale projecten zoals Erasmus without paper draagt ze ook actief bij aan deze digitalisering van onderwijsprocessen.
 • De UGent heeft de bijzondere ambitie om het strategische netwerk van negen universiteiten, ENLIGHT, uit te bouwen tot een sterk University System dat het UGent-onderwijs futureproof moet maken in lijn met de ontwikkelingen richting een European Degree.

Bovenstaande overlegvormen worden centraal opgevolgd. Daarnaast volgen ook faculteiten onderwijsdossiers op via persoonsgebonden connecties. Meer informatie m.b.t. internationalisering aan de UGent vind je hier gebundeld.