Samenstelling Onderwijskwaliteitsbureau

Het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) bestaat uit een complementair team van experten naar analogie van de samenstelling van panelleden van een externe visitatiecommissie.

“Elke commissie omvat een combinatie van specifieke deskundigheden. Dit zijn de deskundigheden die nodig zijn om een gezaghebbende beoordeling uit te voeren. Het gaat om vakdeskundigheid, internationale deskundigheid, werkvelddeskundigheid, onderwijsdeskundigheid, visitatie- of auditdeskundigheid en studentgebonden deskundigheid. Er is niet een commissielid per deskundigheid; elk commissielid kan verschillende deskundigheden inbrengen. Van commissieleden wordt verwacht dat ze in het kader van de beoordeling een inhoudelijk en diepgaand gesprek kunnen voeren met de opleiding of de instelling. Bovendien moet elk commissielid onafhankelijk zijn. Dat betekent dat ze geen enkel belang, noch positief noch negatief, mogen hebben bij het resultaat van de beoordeling.”

Om dit te bereiken zetelen er vier externe experten met werkvelddeskundigheid en/of onderwijs- en kwaliteitszorgexpertise in het OKB.
Verder is gezorgd voor een evenwichtige verdeling van interne experten die onafhankelijk van hun statuut kunnen meedenken en een besluit kunnen nemen op vlak van de kwaliteit van een opleiding. De leden handelen niet als vertegenwoordigers van hun geleding of faculteit, maar als bewakende en sturende instantie van de instelling als geheel. De diversiteit aan statuten biedt een meerwaarde op vlak van complementaire expertise.

Samenstelling OKB:

Voorzitter: vicerector Mieke Van Herreweghe

Stemgerechtigde leden naast de voorzitter:

 • de directeur onderwijsaangelegenheden Ilse De Bourdeaudhuij 

 • vier ZAP-leden (voor de periode september 2020 – juli 2024)
  • Koen De Bosschere (EA)

  • Emelien Lauwerier (PP)

  • Luc Tirry (BW)

  • Bertel De Groote (EB)

 • twee studenten (voor de periode september 2021 – juli 2022)

  • Mattias Niels (FEA)

  • Tibo Roelants (FBW)

  • Plaatsvervanger: Farhat Mahjor (PS) en Lisa Ronsyn (WE)

 • twee AAP-leden (voor de periode september 2021 – juli 2022)

  • Tijs Rotsaert (FPP)

  • Sofie Vercoutere (FLW)

 • twee ATP-leden (voor de periode september 2020 – juli 2024)

  • Wim Hoste (FBW)

  • Tine Lievrouw (FWE)

 • vier externe experten (voor de periode september 2020 – juli 2024)

  • Lucien Bollaert

  • Guido Galle

  • Cis Van Den Bogaert

  • Mieke Dhoore

De afdeling onderwijskwaliteitszorg van DOWA staat in voor het secretariaat van het OKB.

De samenstelling van het OKB wordt om de vier jaar herbekeken. Leden kunnen maximaal twee termijnen van vier jaar zetelen. De samenstelling en de rol van het OKB zal geëvalueerd in de loop van 2023 in functie van de Eigen Regie 3.0.