GIT - Volgtijdelijkheden - Programmawijzigingen

Stappenplan: Wat na de examens van de tweedekansexamenperiode?

Vragen over je curriculum samenstellen? Volg het stappenplan en lees alle GIT-regels hier na.

Vragen over de programmawijziging? Bekijk hier de PPT en/of de opname.

Wat is een GIT?

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is elk traject dat afwijkt van een standaard studietraject (modeltraject). Met een GIT kan je vakken uit verschillende jaren combineren of, omgekeerd, je vakkenpakket van één jaar spreiden over verschillende jaren. 

Zowel de volgtijdelijkheidsregels als de facultaire GIT-bepalingen hebben een rechtstreekse invloed op de samenstelling van je GIT. Daarnaast moet je rekening houden met art. 24 uit het Onderwijs- en Examenreglement en met je leerkrediet. Het is de verantwoordelijkheid van de student om het eigen curriculum correct samen te stellen via Oasis.

Elk geïndividualiseerd traject wordt voorgelegd aan de curriculumcommissie. Die gaat na of rekening werd gehouden met alle regels. De curriculumcommissie bestaat uit de onderwijsdirecteur, de voorzitters van de vier opleidingscommissies, de trajectbegeleider en de curriculumbeheerder. De commissie komt in het eerste semester wekelijks samen, in het tweede semester ligt de frequentie lager.

Voor inhoudelijk advies over de samenstelling van je GIT kan je terecht bij de studie- en de trajectbegeleiders van de faculteit via . De aanvraag voor een GIT gebeurt door het ingeven van je curriculum in Oasis. Heb je daarbuiten nog specifieke vragen dan kan je die mailen naar . Je vraag wordt dan bekeken en desgewenst voorgelegd aan de curriculumcommissie.

Facultaire GIT regels

STAPPENPLAN

In haar vergadering van 14 oktober 2019 heeft de curriculumcommissie beslist dat studenten die nog 70 of meer studiepunten moeten behalen om het bachelordiploma klinische psychologie te verwerven, het vak ‘Praktijk van de klinische psychologie: observatie en reflectie’ niet mogen opnemen in hun curriculum.

REGELGEVING

GIT-sessies

Tijdens een GIT-sessie krijg je informatie over de GIT-reglementering. Nadien is er mogelijkheid om in de pc-klas je curriculum samen te stellen met hulp van medewerkers van de FDO of kan je je vragen voorleggen aan de trajectbegeleiders.

Programmawijzigingen in academiejaar 2019-2020

Overzicht van volgtijdelijkheden/gelijktijdigheden

Volgtijdelijkheid betekent dat je vak B niet kunt volgen als je nog geen credit haalde voor vak A.

Beroep tegen beslissing curriculumcommissie

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van de curriculumcommissie over de samenstelling van je curriculum, kan je hiertegen beroep aantekenen, zoals beschreven in artikel 30 van het onderwijs- en examenreglement:

  • Je kan in beroep gaan tegen de beslissing tot zeven kalenderdagen na de dag waarop de beslissing ter kennis van de student werd gebracht (indien de vijfde dag een feestdag, een zaterdag of zondag is, loopt de termijn tot en met de eerstvolgende werkdag waarop de postdiensten open zijn).
  • Het beroepsorgaan is de Beroepscommissie voor het curriculum, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
  • Aangetekende brief en tegelijk een versie per e-mail naar beroepcurriculum.PP@UGent.be
  • De beslissing van het beroep wordt krijg je binnen een termijn van twintig kalenderdagen, die ingaat op de dag na die waarop het beroep werd ingesteld. 
  • Lees de volledige tekst van het artikel 30, paragraaf 6

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)

Gerelateerde inhoud