Biodiversiteit op onze Campussen

Op een universitaire campus moeten heel veel functies worden verenigd, gebouwen moeten worden neergepoot of uitgebreid, leidingen moeten worden aangelegd etc. Het is naar aanleiding van de plannen om een extra studentenhome neer te planten op Campus Sterre en daarvoor een bos van 4000 m2 op te offeren dat enkele bezorgde UGent'ers de handen in elkaar sloegen en een biodiversiteitsplan voorstelden.

Uitgangspunt hierbij is dat biodiversiteitsverlies een even grote bedreiging vormt als opwarming, en dat we vanuit onze universiteit – een grootgrondbezitter met 250 ha aan eigendom – willen streven naar vergroening en netto winst aan biodiversiteit op onze campussen, niet alleen omwille van de intrinsieke waarde van biodiversiteit maar ook om de talrijke ecosysteemdiensten die worden geleverd. In een stedelijke context gaat het om bv. het bufferen van het hitte-effect, in een universitaire context bv. om het welbevinden waartoe een groene omgeving bijdraagt.

Concreet willen we het aanwezige groen en de biodiversiteit behouden en streven naar uitbreiding en kwaliteitsverhoging. Bovendien willen we groen en biodiversiteit als een volwaardige leidraad bij beleidsbeslissingen gebruiken. Dit plan werd in het voorjaar van 2020 goedgekeurd door het bestuurscollege en is opgebouwd rond de volgende vijf strategische pijlers:

 1. Aangepaste inrichting en beheer van groen en biodiversiteit op de campussen;
 2. Integratie en verankering van groen en biodiversiteit in beleidsbeslissingen over ontwikkelingsprojecten;
 3. Meten en opvolgen;
 4. Communicatie en betrokkenheid
 5. Inzetten van UGent-expertise via een werkgroep Biodiversiteit.

Biodiversiteit op onze campussen

 • Campus Sterre
  Krijgslaan 281, 9000 Gent

  Tussen de gebouwen op deze campus vind je verschillende kleinere en grotere stukken groen, een mozaïek van stukjes bos en graslanden, waaronder enkele hooilandjes met een zeer hoge biologische waarde.
  Lees hier meer over het biodiversiteitspad.