Bachelorproef Bio-ingenieur

Actueel

  Tijdlijn 2023-2024

  Tijdlijn_bachelorproef bio-ir_2023-2024

  Studenten krijgen deze tijdlijn en bijhorende info bij aanvang van het academiejaar gecommuniceerd via Ufora.

  1. Wat houdt de bachelorproef in?

  Details omtrent de inhoud van de bachelorproef vind je in de studiefiche en zijn voor alle afstudeerrichtingen dezelfde. De taal van de bachelorproef is in het Nederlands.

  Het is de bedoeling dat de opdrachten naast een literatuuronderzoek tevens een beperkte praktijkgerichte activiteit omvatten. 

  Activiteiten die in aanmerking komen als onderdeel van een projectwerk zijn:

  • Een berekening of simulatie: het praktijkgedeelte focust zich voornamelijk op het narekenen van een bepaald probleem (bijvoorbeeld in het kader van een haalbaarheidsstudie) al dan niet met behulp van een bestaand of zelf-opgesteld model waarbij simulaties worden uitgevoerd en geanalyseerd. 
  • Een analyse van bestaande gegevens: hierbij worden bestaande (kwantitatieve en/of kwalitatieve) gegevens verkregen via een literatuurstudie, databanken, etc. geanalyseerd om een antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvraag. Binnen dit type van praktijkgedeelte kan een case study worden uitgewerkt of kunnen bestaande gegevens worden gebruikt als basis om een onderzoeksvoorstel uit te werken. 
  • Een labo- of veldproef: binnen het praktijkgedeelte verwerven de studenten zelf gegevens via beperkte labo- of veldproeven. Hierbij wordt de proefopzet grotendeels door de groep uitgewerkt, en wordt de proef door de studenten uitgevoerd of mee opgevolgd. Deze gegevens verkregen uit de proef worden kritisch onderzocht en de resultaten worden getoetst aan de literatuur. 
  • Een enquête: het praktijkgedeelte maakt gebruik van een enquête om een antwoord te kunnen bieden op een onderzoeksvraag. Dit houdt in het opstellen van een enquête en het verzamelen en analyseren van de enquêteresultaten.

  Het verslag van het onderzoek (minstens 30 p. en maximaal 35 p.) moet aangevuld worden met een kritische reflectie van maximaal 3 pagina’s waarin het onderwerp wordt getoetst aan de principes van duurzame ontwikkeling (zie 'protocol duurzaamheidsreflectie').

  De inhoudelijke coördinatie van de bachelorproef gebeurt op opleidingsniveau en valt onder de verantwoordelijkheid van de facultaire bachelorproefcoördinator. Per major wordt er bijkomend een bachelorproefcoördinator per major aangeduid.

  Het aanbod bachelorproefonderwerpen wordt jaarlijks opgevraagd via de bachelorproefapplicatie voor de aanvang van het academiejaar. Keuze en toekenning van de onderwerpen wordt opgevolgd door de FDO.

  2. Wat wordt van je verwacht als promotor en tutor?

  Ben je lesgever (ZAP of postdoc) in een FBW-opleiding, dan kom je in aanmerking als promotor. Per bachelorproefonderwerp kunnen er maximum 2 promotoren worden aangeduid.

  Aan elke bachelorproefgroep kan de promotor maximum 2 tutoren (waarvan minimum 1 Nederlandstalig is) toewijzen. De promotor kan ook zelf tutor zijn.

  Als begeleider van de bachelorproef ben je verantwoordelijk om:

  • in te staan voor een actieve begeleiding van de groep in het uitvoeren van de bachelorproef;
  • de studenten duidelijk in te lichten wat er van hen verwacht wordt en maak je concrete afspraken voor een goede groepssamenwerking (zie 'Leidraad voor groepssamenwerking bachelorproef'). Studenten kunnen hiervoor de 'Projectfiche bachelorproef 2023-2024' gebruiken;
  • de studenten duidelijk in te lichten over de verwachte output van de bachelorproef: 
  • bij eventuele problemen, voortvloeiend uit de tussentijdse peer assessment (zie tijdlijn), een groepsgesprek te initiëren om de groepssamenwerking te bevorderen;
  • de studenten toe te lichten aan welke criteria ze finaal zullen getoetst worden en op welke manier de beoordeling zal verlopen (zie '4. Hoe en wanneer wordt de bachelorproef beoordeeld?');
  • minimaal 2 formele feedbackmomenten voor de groep studenten te voorzien. Plan deze tussentijdse feedbackmomenten zo vroeg mogelijk in het traject in, zodat studenten de tijd hebben om bij te sturen. Feedbackchecklists nodig? Die kan je hier vinden;
  • de finale titel van de bachelorproef en 2 expert-juryleden voor te stellen voor de opleidingscommissie bachelor bio-ir van april;
  • de deadlines op de tijdlijn na te leven. 

  3. Hoe wordt de bachelorproefjury samengesteld?

  De jury wordt samengesteld uit:

  • de promotor 
  • 2 (Nederlandstalige) expert juryleden - voorgesteld door de promotor, na consultatie - en die voldoen aan de volgende criteria:
   • minstens 1 jurylid Is ZAP of doctor van FBW;
   • is ZAP, doctor of assistent/onderzoeker met minimum 2 jaar onderzoekservaring;
   • zijn onafhankelijk van de totstandkoming van de bachelorproef (geen familiale relaties, geen onderzoeksbetrokkenheid met noch promotor, noch student, indien betrokken bij een spin off van de promotor mag er geen hiërarchische relatie zijn,… ):
   • zijn aanwezig op de verdediging op donderdag 23 of vrijdag 24 mei 2024.
  • een voorzitter, *
  • een secretaris*

  * De rol van voorzitter en secretaris wordt opgenomen door de bachelorproefcoördinatoren

  4. Hoe en wanneer wordt de bachelorproef beoordeeld?

  Data indienen en verdedigen

  Bachelorproefrapport

  Bachelorproefpresentatie

  juryleden vullen het beoordelingsformulier in in de bachelorproefapplicatie uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 uiterlijk om 17u!

  De beoordeling is verdeeld over een aantal deelaspecten, terug te vinden in 'Beoordeling_bachelorproef bio-ingenieur'. 

  Hieronder kunnen de formulieren geraadpleegd worden. Let op, het formulier dient rechtstreeks in de bachelorproefapplicatie ingevuld te worden:

  • het bachelorproefrapport vind je terug in de kolom 'Rapport';
  • het in te vullen beoordelingsformulier vind je terug in de kolom 'Beoordeling' (enkel de administratief promotor kan een beoordeling invullen, de juryleden kunnen beiden een beoordeling invullen);
  • de peer assessment resultaten (zowel de tussentijdse als de finale) zijn door de promotoren te raadplegen in de respectievelijke kolommen 'Peer interm.' en 'Peer final'.

  Promotor: Beoordelingsformulier_traject_promotor
  Expert-jurylid: Beoordelingsformulier_inhoud_expert_jurylid
  Secretaris: Beoordelingsformulier_vormgeving en reflectie_secretaris
  Alle juryleden: Beoordelingsformulier_presentatie_jury
  Voorzitter: Bachelorproef_Beoordelingsformulier_jury_2023-2024

  * De voorzitter heeft een sturende rol in de beoordeling (bij afwijkende punten tussen juryleden, bij discussie omtrent de antwoorden bij de verdediging,…) 

  5. Wie zijn de bachelorproefcoördinatoren in 2023-2024?

  Facultaire bachelorproefcoördinator: Prof. Niko Verhoest

  Bachelorproefcoördinator per major:

  • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen "bos- en natuurbeheer": Prof. Lander Baeten
  • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen "cel- en genbiotechnologie": Prof. Marjan De Mey
  • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen "chemie en voedingstechnologie": Prof. Peter Ragaert
  • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen "land- en waterbeheer": Prof. Stefaan De Neve
  • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen "landbouwkunde": Prof. Joost Dessein
  • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen "milieutechnologie": Prof. Jana Asselman