Examens

Regelgeving examens en bekendmaking punten faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Examens buiten de examenperiode

Uitzonderlijk kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes. Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, raadplegen artikel 2 §6 van het Facultair Vademecum.

Examens op afstand

Uitzonderlijk kunnen examens georganiseerd worden op afstand. Lesgevers die geconfronteerd worden met een vraag van studenten voor het afleggen van een examen op afstand volgen de Facultaire procedure zoals vastgelegd in het Facultair Vademecum, Beoordeling per opleidingsonderdeel.

Examenresultaten

De examenresultaten worden bekendgemaakt via oasis.ugent.be

Examens 1e semester - 1e zittijd

Donderdag 9 februari 2023 vanaf 17 u.

Examens 2e semester - 1e zittijd

Woensdag 5 juli 2023 bacheloropleidingen, Schakel- en voorbereidingsprogramma's vanaf 17u ,

Donderdag 6 juli 2023 masteropleidingen vanaf 17 u.

Examens 2e zittijd

Donderdag 14 september 2023 om 17 u.

Feedback

Na de examens kan je tijdens de feedbackperiode of na vrijgave van de examenresultaten bij de verantwoordelijk lesgevers of bij de door hen aangeduide personen feedback krijgen over je prestaties. Je hebt ook het recht om je examen in te kijken. De data van de feedbackmomenten worden bij aanvang van de examenperiode bekendgemaakt via Ufora.

Het ontvangen van feedback op je evaluatie is een waardevol leermoment, zeker voor examens waarbij je niet geslaagd bent. Probeer hier dan ook zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Je kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Ook voor opdrachten en werkstukken in het kader van niet-periodegebonden evaluatie en deelexamens heb je recht op zo snel mogelijke tussentijdse feedback en inzage, ook buiten de feedbackperiode.

Indien je omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om, na akkoord met de lesgever, feedback of minimaal inzage van je examen op een ander tijdstip binnen of buiten betrokken feedbackperiode te krijgen.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Klachten

Contacteer de facultaire ombudspersoon.

Herinschrijving voor het nieuwe academiejaar

De dag na de proclamatie kan je je al opnieuw inschrijven voor het nieuwe academiejaar via http://oasis.ugent.be.

Plechtige proclamatie

Laatstejaarsstudent? Dan ontvang je in de zomervakantie een uitnodiging voor de plechtige proclamatie op je UGent-e-mail.

De plechtige proclamatie vindt plaats op zaterdag 23 september 2023.