Twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten

2-4 jarige onderzoeksprojecten, onderzoeksfinanciering

Startdatum

1 oktober 2023

Financiering en looptijd

 • Er kan een budget worden aangevraagd dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting.
 • De looptijd van het project bedraagt min. 2 jaar en max. 4 jaar.
 • Het gevraagde budget bedraagt maximum €110.000 (2 jaar), maximum €165.000 (3 jaar) of maximum €220.000 (4 jaar).

Wie kan een aanvraag indienen?

1. de leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP)

2. gastprofessor met onderzoeksopdracht

3. werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en beschikken over een doctoraat op proefschrift

4. Odysseus-II Grant houders. Gelet op het UGent-overheadreglement dient er voor deze groep een ZAP-lid te worden aangeduid die mee verantwoordelijk / budgethouder is.

Wie kan geen aanvraag indienen:

 • Houders van Methusalem-financiering;
 • Hoofdpromotoren en promotoren van GOA-projecten met einddatum na 31 december 2024;
 • Promotoren van een BOF Interdisciplinair Onderzoeksproject dat toegekend werd in 2022 (startdatum 1 oktober 2022);
 • Promotoren van een vierjarig BOF onderzoeksproject toegekend in het kader van de oproep 2-4 jarige projecten in 2021 (startdatum 1 oktober 2021).

Bijzonderheden

 • Het resultaat van de FWO-aanvraag heeft geen invloed op de beoordeling van de BOF-aanvraag. Dit impliceert dat promotor-woordvoerders van zowel toegekende als van niet-toegekende FWO-projectaanvragen een BOF twee- tot vierjarig onderzoeksproject kunnen verwerven.
 • Indien het FWO de aanvraag omwille van een belangenconflict rond referenten onontvankelijk verklaard heeft, kan dit toch nog dienen als instapticket voor de aanvraag van een BOF-project.
 • Er mag bij het BOF eenzelfde of een ander onderzoeksplan worden ingediend als de FWO aanvraag. Eenzelfde onderzoeksplan kan echter niet gefinancierd worden door zowel het FWO als het BOF tenzij het FWO slechts gedeeltelijk financiert. Dan kan dit wel aanvullend gefinancierd worden door het BOF.
 • Indien een parallelle aanvraag (FWO of ander financieringskanaal) lopende is voor eenzelfde onderzoeksplan dan kan het BOF-project – indien dit wordt toegekend – pas starten nadat het resultaat van de parallelle aanvraag bekend is. Indien de parallelle aanvraag wordt gehonoreerd dan komt de BOF-financiering geheel of gedeeltelijk te vervallen. Indien het resultaat van de parallelle aanvraag pas bekend is na 1 januari 2024 dan vervalt deze regel.
 • Een promotor mag slechts 1 enkele BOF-projectaanvraag indienen. Ook indien men promotor was van meerdere FWO-aanvragen, wordt slechts 1 enkele BOF-projectaanvraag toegestaan.

Hoe aanvragen?

De projectvoorstellen moeten worden ingediend via de online applicatie GISMO:  https://gismo.ugent.be. 

 • Kies de module "Project" en "nieuwe aanvraag creëren".
Wat in de 'aanvraagmodule' zichtbaar is kan vormelijk sterk afwijken van wat er in de 'geëxporteerde pdf' te zien is. Aanvragers worden daarom geadviseerd om vóór de indiening van de aanvraag deze steeds als pdf te visualiseren om na te gaan of deze conform de gevraagde richtlijnen m.b.t. opmaak is.

Deadline

7 maart 2023, 17u 

Bekendmaking resultaat

Resultaten online beschikbaarvanaf 14 juni 2023

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E BOF@UGent.be

Oproep en aanvraagformulieren

Toelichting 2023 Toelichting 2023 

 Call 2023  - Call 2023

Eindverslag

Formulier verslaggevingUiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan BOFapplication@UGent.be.