Coronavirus - maatregelen BOF financiering

Om tegemoet te komen aan de moeilijkheden die de door het coronavirus worden veroorzaakt, werden de volgende maatregelen genomen voor BOF-financiering.

Opschuiven einddatum

Lopende BOF- projecten en mandaten

  • Projecten

Indien onderzoekers vertraging oplopen en/of andere problemen ondervinden bij de uitvoering van hun onderzoeksproject ten gevolge van de situatie die het coronavirus veroorzaakt, kan men voor de reeds lopende BOF-projecten gebruik maken van de reglementair voorziene mogelijkheid om de formele einddatum van de toegekende BOF-financiering 2 jaar uit te stellen. Wie gebruik wil maken van het opschuiven van de einddatum, contacteer het BOF-team via BOF@UGent.be.

  • Werkingsmiddelen mandaten

Voor lopende BOF-mandaten kan de formele einddatum van de werkingsmiddelen met 10 maanden worden uitgesteld.  Gelieve hiervoor het BOF-team te contacteren via BOF@UGent.be.

Nieuwe BOF-projecten en mandaten (startdatum vanaf 1/1/2021)

  • Projecten

Bij nieuw toegekende projecten wordt de financiering voor projecten in SAP automatisch ter beschikking gesteld gedurende de looptijd van het project plus 2 jaar.

  • Werkingsmiddelen mandaten

Voor deze mandaten staan de werkingsmiddelen 10 maanden extra beschikbaar. Let wel: dit betekent niet dat er extra middelen worden ter beschikking gesteld, wel dat de periode waarin ze gebruikt kunnen worden, verlengd wordt.

Sandwichbeurzen voor kandidaten uit ontwikkelingslanden

Promotoren van doctoraatsbursalen aan wie een doctoraatsbeurs voor kandidaten uit ontwikkelingslanden werd toegekend vòòr 2020 kunnen indien het doctoraat ernstige vertraging oploopt, contact opnemen met het BOF-team via BOF@ugent.be om de einddatum van de beschikbare middelen indien nodig te verlengen.

Bij de doctoraatsbeurzen voor kandidaten uit ontwikkelingslanden toegekend vanaf 2020 werd deze termijn reeds verlengd tot 60 maanden (i.p.v. 48 maanden).

Uitzonderlijke verlenging doctoraatstraject dat vertraging opliep als gevolg van COVID-19

Deze uitzonderlijke oproep is enkel bedoeld voor doctoraatsstudenten die wegens COVID-19 een ernstige vertraging oplopen in hun doctoraatsonderzoek en voor wie er absoluut geen alternatieve financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn bij de promotor of de samenwerkingsverbanden (b.v. vakgroep, onderzoeksgroep, …) waar de promotor deel van uitmaakt.

Ga naar de oproep.