Doctoraatsmandaten

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de Universiteit Gent jaarlijks een 50-tal nieuwe doctoraatsmandaten toe aan predoctorale onderzoekers met het oog op het behalen van een doctoraat. binnen een termijn van 48 maanden.

Duur en startdatum

 • Periode: 4 jaar (1+3)
 • Financiering: Het maandelijks beursbedrag bedraagt gemiddeld € 2.225 en varieert naargelang de familiale situatie van de onderzoeker. Ten behoeve van het onderzoek wordt aan de promotor een forfaitair bedrag van €310 per beursmaand aan werkingsmiddelen toegekend.
 • Deadline: 26 April 2021 (uiterlijk 23u59)
 • Startdatum: 1 oktober 2021
 • Bekendmaking resultaten: 31 augustus 2021

Wie kan een aanvraag indienen voor een BOF-doctoraatsmandaat?

Om een ontvankelijke aanvraag voor een BOF-doctoraatsmandaat te kunnen indienen gelden een aantal strikte voorwaarden voor de kandidaat:

Een financieringsaanvraag voor doctoraatsmandaat moet steeds worden ingediend met een UGent promotor. Aan de aanvraag kunnen ook een UGent copromotor en eventuele andere betrokken onderzoekers verbonden zijn.

Om als (co)promotor te kunnen optreden dient men ook aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

Looptijd BOF-doctoraatsmandaat

Conform het reglement voor doctoraatbursalen start het doctoraatstraject per definitie met een beursovereenkomst van 1 jaar.  

Indien de doctoraatsbegeleidingscommissie of, bij het ontbreken daarvan, de promotor(en) voor het einde van het eerste jaar oordeelt (oordelen) dat zowel de inhoudelijke vorderingen in het kader van het doctoraatsonderzoek als het globale functioneren van de doctoraatsbursaal van aard zijn dat het doctoraatstraject met succes kan worden afgerond binnen een redelijke termijn, dan brengt de promotor schriftelijk een gunstig (positief) advies uit. Een gunstig advies leidt tot een verlenging van de doctoraatsbeurs met 3 jaar.

BOF-doctoraatsmandaat met specifiek label

Er bestaan 2 bijzondere programma's binnen de oproep BOF-doctoraatsmandaten waarbij een specifieke samenwerking kan worden aangevraagd.

 1. BOF doctoraatsmandaat met UNU-CRIS (United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies) label:
 1. BOF-doctoraatmandaat met I-SITE ULNE label:
 2. BOF-doctoraatsmandaat met GUGC-Campus label:

Verplichte FWO-(her)indiening

 • Kandidaten die in 2021 een BOF-doctoraatsmandaat behalen en in 2022 nog in aanmerking komen om (opnieuw) in te dienen voor een FWO Aspirant FO of een FWO Aspirant SB worden hiertoe verplicht.
 • Kandidaten die in 2021 een BOF-doctoraatsmandaat behalen, datzelfde jaar een aanvraag indienden bij het FWO en worden uitgenodigd voor de tweede evaluatieronde bij het FWO (interview), zijn verplicht aan het interview deel te nemen.
 • Bij toekenning van een FWO mandaat wordt de kandidaat verplicht het FWO mandaat op te nemen, zodat het vrijgekomen BOF-doctoraatsmandaat toegekend kan worden aan een kandidaat op de BOF reservelijst. 

Hoe aanvragen?

Aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan .

De aanvraag kan naar keuze in het Nederlands of Engels worden ingediend.

Aan de promotor wordt gevraagd het document "advies promotor" en "advies m.b.t. ethische en bioveiligheidscontext van het voorgestelde onderzoek" in te sturen.

Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen.

Voor de kandidaat: vul het invulformulier in

Voor de promotor: vul het advies m.b.t. kandidaat in

Voor de promotor: vul het advies m.b.t. ethische en bioveiligheidscontext van het voorgestelde onderzoek in

Volgende bijlagen dienen te worden toegevoegd aan de aanvraag:

  • Verplicht: voor niet-UGent diploma's (inclusief interuniversitaire opleidingen die voor een deel aan de UGent werden gevolgd): kopieën van diploma's, puntenbriefjes, plaats in de cohorte/ranking en/of percentielwaarden.
Indien het masterdiploma nog niet behaald werd op het moment van de deadline, uiterlijk tegen 12 juli 2021 de verworven resultaten (met toevoeging van een bewijsstuk) bezorgen aan
 • Indien van toepassing en beschikbaar: gunstig ethisch advies
 • Indien van toepassing: eigen bijlagen
 • Verplicht: ingeval een BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label wordt aangevraagd: verklaring van dr. Philippe De Lombaerde, directeur ad-interim UNU-CRIS, waarin hij bevestigt uw aanvraag te ondersteunen.
 • Verplicht: ingeval een BOF-doctoraatsmandaat met I-SITE ULNE label wordt aangevraagd: verklaring van promotor aan de Université de Lille of aan één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE excellentieproject, dat door hem/haar begeleiding zal geboden worden bij het doctoraatsonderzoek van de kandidaat.
 • Verplicht: Ingeval een BOF-doctoraatsmandaat met GUGC label wordt aangevraagd: verklaring van de promotor aan de GUGC, dat door hem/haar begeleiding zal geboden worden bij het doctoraatsonderzoek van de kandidaat.

Specifieke ondersteunende informatie voor het invullen van het formulier

Evaluatieprocedure

Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld door de werkgroepen van de Onderzoeksraad, waarna de Onderzoeksraad een gemotiveerde selectie maakt. Het advies van de Onderzoeksraad is gebaseerd  op de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat  (studieresultaten) en de evaluatie van het project.

De kandidaatsscore is de belangrijkste parameter en is gebaseerd op de studieresultaten gedurende het ganse studietraject en de plaats in de cohorte (ranking) van de kandidaat voor wat betreft alle behaalde diploma's.

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online beschikbaar vanaf 31 augustus 2021
 • Vanaf deze datum kunnen niet-geselecteerde kandidaten feedback opvragen via e-mail aan
 • Indien de selectieprocedure in twee stappen gebeurt en tijdens de eerste selectiestap worden enkel de studieresultaten beoordeeld, dan worden de projecten van kandidaten die een onvoldoende hoge kandidaatsscore behalen, inhoudelijk niet geëvalueerd. Er is voor deze kandidaten dan ook geen inhoudelijke feedback mogelijk wat hun project betreft.

Wetenschappelijk verslag

 • Eindverslag: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het doctoraatsmandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan . De promotor en eventuele copromotor worden hierbij opgenomen (hetzij als afzender, hetzij in cc).
  Dit verslag geldt als enige verslaggeving voor het BOF-doctoraatsmandaat en heeft enkel betrekking op de laatste twee jaar van het toegekende mandaat.
 • Stel een eindverslag op

 Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Documenten eerste termijn doctoraatsmandaat