Doctoraatsmandaten

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de Universiteit Gent jaarlijks een 50-tal nieuwe doctoraatsmandaten toe aan predoctorale onderzoekers met het oog op het behalen van een doctoraat. binnen een termijn van 48 maanden. Het maandelijks beursbedrag bedraagt gemiddeld € 2.225 en varieert naargelang de familiale situatie van de onderzoeker. Ten behoeve van het onderzoek wordt aan de promotor een forfaitair bedrag van €310 per beursmaand aan werkingsmiddelen toegekend.

*English version*

Looptijd BOF-doctoraatsmandaat

 • Periode: 4 jaar (1+3)

Conform het reglement voor doctoraatbursalen start het doctoraatstraject per definitie met een beursovereenkomst van 1 jaar.  

Indien de doctoraatsbegeleidingscommissie of, bij het ontbreken daarvan, de promotor(en) voor het einde van het eerste jaar oordeelt (oordelen) dat zowel de inhoudelijke vorderingen in het kader van het doctoraatsonderzoek als het globale functioneren van de doctoraatsbursaal van aard zijn dat het doctoraatstraject met succes kan worden afgerond binnen een redelijke termijn, dan brengt de promotor schriftelijk een gunstig (positief) advies uit. Een gunstig advies leidt tot een verlenging van de doctoraatsbeurs met 3 jaar.

 • Startdatum: 1 oktober 2021 

Wie kan een aanvraag indienen voor een BOF-doctoraatsmandaat?

Om een ontvankelijke aanvraag voor een BOF-doctoraatsmandaat te kunnen indienen gelden een aantal strikte voorwaarden voor de kandidaat.

De oproep is enkel toegankelijk voor:

 1. Kandidaten die in 2021 een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend voor:
 2. Kandidaten die in 2021 geen aanvraag hebben ingediend voor een FWO Aspirant FO of een FWO Aspirant SB, maar in 2022 (deadline 1 maart 2022) nog in aanmerking komen om een ontvankelijke aanvraag in te dienen voor één van beide oproepen.

Er gelden geen restricties op vlak van nationaliteit, leeftijd of onderzoeksdomein.

De oproep BOF-doctoraatsmandaten is zeer competitief. Om in aanmerking te komen dient de kandidaat bij voorkeur ten minste tot de top 15% beste studenten van de cohorte van afstuderen te behoren voor wat betreft alle behaalde diploma’s. Kandidaten met een lagere kandidaatscore maken zeer weinig tot geen kans om een BOF-doctoraatsmandaat te behalen.

Een financieringsaanvraag voor doctoraatsmandaat moet steeds worden ingediend met een UGent promotor. Aan de aanvraag kunnen ook een UGent copromotor en eventuele andere betrokken onderzoekers verbonden zijn.

BOF-doctoraatsmandaat met specifiek label

Er bestaan 3 bijzondere subprogramma's binnen de oproep BOF-doctoraatsmandaten waarbij een specifieke samenwerking kan worden aangevraagd.

 • BOF doctoraatsmandaat met UNU-CRIS (United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies) label
 • BOF-doctoraatmandaat met I-SITE ULNE label
 • BOF-doctoraatsmandaat met GUGC-Campus label

Verplichte FWO-(her)indiening

 • Kandidaten die in 2021 een BOF-doctoraatsmandaat behalen en in 2022 nog in aanmerking komen om (opnieuw) in te dienen voor een FWO Aspirant FO of een FWO Aspirant SB  worden hiertoe verplicht.
 • Kandidaten die in 2021 een BOF-doctoraatsmandaat behalen, datzelfde jaar een aanvraag indienden bij het FWO en worden uitgenodigd voor de tweede evaluatieronde bij het FWO (interview), zijn verplicht aan het interview deel te nemen.
 • Bij toekenning van een FWO mandaat wordt de kandidaat verplicht het FWO mandaat op te nemen, zodat het vrijgekomen BOF-doctoraatsmandaat toegekend kan worden aan een kandidaat op de BOF reservelijst. 

Hoe aanvragen?

Aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan

Aan de promotor wordt gevraagd het document "advies promotor" en "advies m.b.t. ethische en bioveiligheidscontext van het voorgestelde onderzoek" in te sturen.

 • Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen.

Deadline

 • Deadline: 26 April 2021 (uiterlijk 23u59)

Indien het masterdiploma nog niet behaald werd op het moment van de deadline, uiterlijk tegen 12 juli 2021 de verworven resultaten (met toevoeging van een bewijsstuk) bezorgen aan

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online beschikbaar vanaf 31 augustus 2021
 • Vanaf deze datum kunnen niet-geselecteerde kandidaten feedback opvragen via e-mail aan
 • De Onderzoeksraad kan, omwille van het hoge aantal aanvragen, de selectieprocedure in twee stappen laten plaatsvinden. Tijden de eerste selectie zullen enkel de studieresultaten van alle kandidaat-aanvragers worden beoordeeld. De projecten van kandidaten die tijdens de 1ste selectie een onvoldoende hoge kandidaatsscore behaalden worden inhoudelijk niet geëvalueerd. Er is voor deze kandidaten dan ook geen inhoudelijke feedback mogelijk wat hun project betreft.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Documenten eerste termijn doctoraatsmandaat

Eindverslag

Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan .