Doctoraatsmandaten

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de Universiteit Gent jaarlijks een 50-tal nieuwe doctoraatsmandaten toe aan predoctorale onderzoekers met het oog op het behalen van een doctoraat. binnen een termijn van 48 maanden.

Door Corona werd de deadline voor het indienen van aanvragen voor een BOF-doctoraatsmandaat uitgesteld naar 11 mei 2020. De selectie schuift op naar 30 september 2020. Startdatum voor nieuwe mandaten is 1 november 2020.

Duur en startdatum

 • Periode: 2 x 2 jaar
 • Financiering: Het maandelijks beursbedrag bedraagt gemiddeld € 2.175 en varieert naargelang de familiale situatie van de onderzoeker. Ten behoeve van het onderzoek wordt aan de promotor een forfaitair bedrag van €310 per beursmaand aan werkingsmiddelen toegekend.
 • Deadline: 11 mei 2020 (uiterlijk 23u59) (nieuw!)
 • Startdatum: 1 november 2020 (nieuw!)
 • Bekendmaking resultaten: 8 oktober 2020 (nieuw!)

Wie kan een aanvraag indienen voor een BOF-doctoraatsmandaat?

Om een ontvankelijke aanvraag voor een BOF-doctoraatsmandaat te kunnen indienen gelden een aantal strikte voorwaarden voor de kandidaat:

Een financieringsaanvraag voor doctoraatsmandaat moet steeds worden ingediend met een UGent promotor. Aan de aanvraag kunnen ook een UGent copromotor en eventuele andere betrokken onderzoekers verbonden zijn.

Om als (co)promotor te kunnen optreden dient men ook aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

BOF-doctoraatsmandaat met specifiek label

Er bestaan 2 bijzondere programma's binnen de oproep BOF-doctoraatsmandaten waarbij een specifieke samenwerking kan worden aangevraagd.

 1. BOF doctoraatsmandaat met UNU-CRIS (United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies) label:
 1. BOF-doctoraatmandaat met I-SITE ULNE label:

Verplichte FWO-(her)indiening

 • Kandidaten die in 2020 een BOF-doctoraatsmandaat behalen en in 2021 nog in aanmerking komen om (opnieuw) in te dienen voor een FWO Aspirant FO of een FWO Aspirant SB worden hiertoe verplicht.
 • Kandidaten die in 2020 een BOF-doctoraatsmandaat behalen, datzelfde jaar een aanvraag indienden bij het FWO en worden uitgenodigd voor de tweede evaluatieronde bij het FWO (interview), zijn verplicht aan het interview deel te nemen.
 • Bij toekenning van een FWO mandaat wordt de kandidaat verplicht het FWO mandaat op te nemen, zodat het vrijgekomen BOF-doctoraatsmandaat toegekend kan worden aan een kandidaat op de BOF reservelijst. 

Hoe aanvragen?

Aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan .

De aanvraag kan naar keuze in het Nederlands of Engels worden ingediend.

Aan de promotor wordt gevraagd het document "advies promotor" in te sturen.

Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen.

Vraag een BOF-doctoraatsmandaat aan

Voor de promotor: vul het advies promotor in

 

Volgende bijlagen dienen te worden toegevoegd aan de aanvraag:

  • Verplicht: voor niet-UGent diploma's (inclusief interuniversitaire opleidingen die voor een deel aan de UGent werden gevolgd): kopieën van diploma's, puntenbriefjes, plaats in de cohorte/ranking en/of percentielwaarden.
Indien het masterdiploma nog niet behaald werd op het moment van de deadline, uiterlijk tegen 27 juli 2020 de verworven resultaten (met toevoeging van een bewijsstuk) bezorgen aan
 • Indien van toepassing en beschikbaar: gunstig ethisch advies
 • Indien van toepassing: eigen bijlagen
 • Verplicht: ingeval een BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label wordt aangevraagd: verklaring van dr. Philippe De Lombaerde, directeur ad-interim UNU-CRIS, waarin hij bevestigt uw aanvraag te ondersteunen.
 • Verplicht: ingeval een BOF-doctoraatsmandaat met I-SITE ULNE label wordt aangevraagd: verklaring van promotor aan de Université de Lille of aan één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE excellentieproject, dat door hem/haar begeleiding zal geboden worden bij het doctoraatsonderzoek van de kandidaat.

Specifieke ondersteunende informatie voor het invullen van het formulier

Evaluatieprocedure

 • Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld door de werkgroepen van de Onderzoeksraad, die hun advies baseren op de evaluatie van het project en de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat, het wetenschappelijk potentieel van de onderzoeksgroep(en) evenals de uitbouw van het onderzoekspotentieel van de instelling.
 • Er worden 3 scores toegekend: (1) een kandidaatsscore, (2) een projectscore en (3) een promotorscore.
De kandidaatsscore is de belangrijkste parameter en is gebaseerd op de studieresultaten gedurende het ganse studietraject en de plaats in de cohorte (ranking) van de kandidaat voor wat betreft alle behaalde diploma's.

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online beschikbaar vanaf 8 oktober 2020 
 • Vanaf deze datum kunnen niet-geselecteerde kandidaten feedback opvragen via e-mail aan

Wetenschappelijk verslag

 • Eindverslag: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het doctoraatsmandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan . De promotor en eventuele copromotor worden hierbij opgenomen (hetzij als afzender, hetzij in cc).
  Dit verslag geldt als enige verslaggeving voor het BOF-doctoraatsmandaat en heeft enkel betrekking op de laatste twee jaar van het toegekende mandaat.

Stel eindverslag op

Verlengingsaanvraag

Het BOF-mandaat bestaat uit 2 termijnen van 2 jaar. Na een positieve evaluatie van de eerste termijn kan het BOF-doctoraatsmandaat voor een tweede termijn van maximaal 2 jaar worden verlengd. Zowel de kandidaat als de promotor ontvangen tijdens het tweede mandaatjaar in de loop van de maand januari een herinnering om een verlengingsaanvraag (in de vorm van een tussentijds verslag) in te dienen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds. Aan de promotor wordt gevraagd om een advies promotor in te dienen.

 • Deadline: 2 maart 2020 (23.59 uur - Belgische tijd)
 • Startdatum:  De tweede termijn van het mandaat start (na positieve evaluatie van de verlengingsaanvraag door de Onderzoeksraad) aansluitend op de einddatum van de eerste termijn van het mandaat.
 • Bekendmaking resultaat: Resultaten online vanaf 15 mei 2020

Vraag een verlenging van het doctoraatsmandaat aan

Voor de promotor: vul het advies promotor in

 

 Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

Mevr. Cédrique Walthoff-Borm

E

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Documenten eerste termijn doctoraatsmandaat

 Documenten tweede termijn doctoraatsmandaat (verlenging)