Doctoraatsmandaten 2023

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de Universiteit Gent jaarlijks een 50-tal nieuwe doctoraatsmandaten toe aan predoctorale onderzoekers met het oog op het behalen van een doctoraat binnen een termijn van 48 maanden. Het maandelijks beursbedrag bedraagt gemiddeld € 2.470 en varieert naargelang de familiale situatie van de onderzoeker. Ten behoeve van het onderzoek wordt aan de promotor een forfaitair bedrag van €310 per beursmaand aan werkingsmiddelen toegekend.

*English version*

FWO-aanvragers (type doctoraatsbeurs - Fundamenteel Onderzoek of Strategisch Basisonderzoek deadline 1 maart 2023) die parallel een BOF-aanvraag aan de Universiteit Gent willen indienen, kunnen ervoor kiezen om een kopie van hun FWO aanvraag (pdf) in te dienen ipv het BOF aanvraagformulier. Lees meer details bij ‘hoe  BOF doctoraatsmandaat aanvragen’.

Looptijd BOF-doctoraatsmandaat

 • Periode: 4 jaar (1+3)

Conform het reglement voor doctoraatbursalen start het doctoraatstraject per definitie met een beursovereenkomst van 1 jaar.  

Indien de doctoraatsbegeleidingscommissie of, bij het ontbreken daarvan, de promotor(en) voor het einde van het eerste jaar oordeelt (oordelen) dat zowel de inhoudelijke vorderingen in het kader van het doctoraatsonderzoek als het globale functioneren van de doctoraatsbursaal van die aard zijn dat het doctoraatstraject met succes kan worden afgerond binnen een redelijke termijn, dan brengt de promotor schriftelijk een gunstig (positief) advies uit. Een gunstig advies leidt tot een verlenging van de doctoraatsbeurs met 3 jaar.

 • Startdatum: 1 oktober 2023 

Wie kan een aanvraag indienen voor een BOF-doctoraatsmandaat?

Deze oproep is enkel (*) toegankelijk voor kandidaten die zowel in het jaar van hun BOF-aanvraag als in een volgende indienronde bij het FWO een ontvankelijke aanvraag kunnen indienen voor een FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek (FO) of een FWO Aspirant strategisch basisonderzoek (SBO) mandaat.
 • Kandidaten zijn niet verplicht om reeds in het jaar van hun 1ste BOF- aanvraag parallel een FWO aanvraag in te dienen. Ze zijn dat wel in het jaar volgend op het behalen van hun BOF-mandaat (*). Tevens worden kandidaten aangemoedigd om 2 maal in te dienen bij het FWO (**) om zo hun kansen op het behalen van een FWO-mandaat maximaal te benutten.

(*) Kandidaten die in 2023 reeds voor de 2e keer indienen bij het FWO kunnen wel nog een BOF aanvraag indienen in 2023.

(*) Kandidaten voor een GUGC label zijn vrijgesteld van de verplichting om in te dienen bij het FWO. Zij dienen wel te voldoen aan dezelfde voorwaarden als de andere aanvragers m.b.t. het behalen van het masterdiploma (maximum 3 jaar op 1 maart 2023) en m.b.t wetenschappelijke anciënniteit (maximum 18 maanden op 1 maart 2023).

Er gelden geen restricties op vlak van nationaliteit, leeftijd of onderzoeksdomein.

De oproep BOF-doctoraatsmandaten is zeer competitief. Om in aanmerking te komen dient de kandidaat bij voorkeur ten minste tot de top 15% beste studenten van de cohorte van afstuderen te behoren voor wat betreft alle behaalde diploma’s (bachelor én master). Kandidaten met een lagere kandidaatsscore maken zeer weinig tot geen kans om een BOF-doctoraatsmandaat te behalen.

Een financieringsaanvraag voor doctoraatsmandaat moet steeds worden ingediend met de steun van een UGent promotor (ZAP-lid). Andere (UGent) onderzoekers kunnen optreden als copromotor, niet -UGent onderzoekers als 'betrokken onderzoekers'.

FWO Aspirant -Fundamenteel Onderzoek (FO) of een FWO Aspirant - strategisch basisonderzoek (SBO) mandaat.

(**)Volgende regels zijn van toepassing bij het aanvragen van een FWO Aspirant (FO of SBO)

 • Kandidaten kunnen tweemaal een aanvraag indienen bij het FWO.
 • Kandidaten voor een FWO-aanvraag dienen hun masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum (1 maart) van de oproep behaald te hebben.
 • Kandidaten voor een FWO-aanvraag beschikken op de uiterste indiendatum (1 maart) over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.

Voor meer details over de voorwaarden van een FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek (FO) of een FWO Aspirant strategisch basisonderzoek (SB) wordt verwezen naar de FWO-website: https://www.fwo.be/nl/onderzoeksfinanciering/predoctorale-mandaten/

BOF-doctoraatsmandaat met specifiek label

In het kader van specifieke samenwerkingsverbanden worden jaarlijks een aantal bijkomende mandaten voorzien. Deze mandaten worden enkel toegekend in het kader van de vooropgestelde samenwerking. Voor meer informatie en bijkomende voorwaarden zie het oproepdocument  beschikbaar onderaan op deze pagina.

 • BOF doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label
 • BOF-doctoraatsmandaat met GUGC-Campus label

Verplichte FWO-(her)indiening

 • Kandidaten die in 2023 een BOF-doctoraatsmandaat behalen zijn verplicht(*) om in 2024 of 2025 een aanvraag in te dienen voor een FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek (FO) of een  FWO Aspirant strategisch basisonderzoek (SBO).
 • Kandidaten die een aanvraag indienden bij het FWO en worden uitgenodigd voor de tweede evaluatieronde bij het FWO (interview), zijn verplicht aan het interview deel te nemen.
 • Bij toekenning van een FWO mandaat wordt de kandidaat verplicht het FWO mandaat op te nemen, zodat het vrijgekomen BOF-doctoraatsmandaat toegekend kan worden aan een kandidaat op de BOF reservelijst. 

Opgelet: Als houder van een FWO aspirantenmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

(*) behalve kandidaten die vallen binnen de voorziene uitzonderingsregels

Hoe BOF doctoraatsmandaat aanvragen?

1. BOF doctoraatsaanvraag op basis van voorafgaande FWO aanvraag

FWO-aanvragers (type doctoraatsbeurs - Fundamenteel Onderzoek of - Strategisch Basisonderzoek deadline 1 maart 2023) die parallel een BOF-aanvraag aan de Universiteit Gent willen indienen, kunnen ervoor kiezen om een kopie van hun FWO aanvraag (pdf) in te dienen ipv het BOF aanvraagformulier. 

 • De FWO-aanvraag zal in dat geval gelden als BOF-aanvraag en geëvalueerd worden.
 • Daarvoor moeten kandidaten een kopie van hun FWO-aanvraag (pdf) samen met een kopie van hun FWO "personalia" (pdf) mailen naar BOFapplication@ugent.be tegen de voorziene deadline van 24 april 2023.

Opgelet!  FWO aanvragers met niet-UGent studieresultaten 

 • Voeg tevens ontbrekende kopieën toe van alle documenten die de studieresultaten aantonen voor zowel bachelor- als masterdiploma's, alsook de documenten die de ranking en/of de percentielscore per diploma vermelden. Als het niet mogelijk is om een ranking of percentielscore te verstrekken, voeg dan een officieel document (brief of e-mail) toe van de universiteit dat zij de gevraagde informatie niet kan verstrekken. Voeg deze verklaring toe als bijlage bij uw aanvraag.

(voor UGent studenten worden deze gegevens automatisch aangeleverd door de centrale studentenadministratie)

2. BOF doctoraatsaanvraag (zonder voorafgaande FWO aanvraag)

Of FWO-kandidaten die hun FWO-aanvraag wensen te herwerken

 • moeten het BOF-aanvraagformulier invullen + ondertekende verklaring (ondertekend door zowel kandidaat als promotor) over studieresultaten en percentielen opsturen naar BOFapplication@ugent.be tegen de voorziene deadline van 24 april 2023.

Kandidaten die opteren voor een bijzonder mandaat (UNU-CRIS of GUGC) worden verzocht om naast hun FWO/BOF-aanvraag ook deel II (bijlage) van het BOF-aanvraagformulier in te vullen en samen met hun FWO/BOF-aanvraag in te dienen. 

De promotoren van alle aanvragers (FWO/BOF) moeten een apart document met hun advies over het onderzoekspotentieel van de kandidaat opsturen naar BOFapplication@ugent.be.

Het BOF-aanvraagformulier en andere relevante documenten (templates: bijlage II, verklaring studieresultaten, advies promotor) zijn te vinden onderaan deze webpagina

Gelieve de oproepdocumenten (toelichting/call) beschikbaar onderaan deze pagina grondig na te lezen en te gebruiken als handleiding bij het opstellen van uw aanvraag.

Deadline

 • Deadline: 24 April 2023 (uiterlijk 23u59)

Voor niet-UGent studenten: indien het masterdiploma nog niet behaald werd op het moment van de deadline, gelieve uiterlijk tegen 10 juli 2023 de verworven resultaten (met toevoeging van een bewijsstuk) bezorgen aan

(voor UGent studenten worden deze gegevens automatisch aangeleverd door de centrale studentenadministratie)

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online beschikbaar vanaf 30 augustus 2023
 • Alle niet-geselecteerde kandidaten zullen binnen de 6 weken automatisch via email feedback ontvangen met betrekking tot hun aanvraag.
 • Omwille van het hoge aantal aanvragen heeft de Onderzoeksraad beslist de selectieprocedure in twee stappen te laten plaatsvinden. Aanvragen die de 2de ronde (op basis van studieresultaten) niet behalen worden verder niet inhoudelijk beoordeeld. Er is voor deze kandidaten dan ook geen inhoudelijke feedback mogelijk wat hun project betreft.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Eindverslag

Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan .