Maatschappelijk Valorisatiefonds

Doel

Binnen de context van het institutionele beleid inzake maatschappelijke impact van onderzoek kunnen onderzoekers tweemaal per jaar financiering aanvragen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds ter ondersteuning van maatschappelijke valorisatieactiviteiten.

Valorisatie is het proces van meerwaardecreatie van wetenschappelijke kennis en expertise buiten het wetenschappelijke veld. We spreken van maatschappelijke valorisatie indien de gecreëerde meerwaarde zich richt op of voordoet binnen een gemeenschap van niet-academische belanghebbenden (van ‘het brede publiek’ tot zeer specifieke groepen van stakeholders). Maatschappelijke valorisatie is een proces dat kan leiden tot (maatschappelijke) impact. Het kan verweven worden doorheen de levenscyclus van onderzoek: het kan de specifieke doelstelling en/of output zijn van een bepaald onderzoeksproject, het gevolg zijn van netwerking en/of disseminatie maar kan ook verweven zitten in de onderzoeksattitude. Meer informatie via het intranet.

Deze oproep richt zich in het bijzonder op de financiële ondersteuning van activiteiten in het kader van maatschappelijke valorisatie. Dergelijke activiteiten kunnen van velerlei aard zijn: wetenschapscommunicatie en bijdragen aan het maatschappelijk debat, bepaalde vormen van maatschappelijke dienstverlening, ontwikkeling van tools en guidelines voor specifieke gebruikersgroepen, beleidsadvies, cocreatieplatformen, etc. Centraal binnen de aanvraag is hoe de voorgestelde activiteit past binnen een ruimere impactstrategie.

Indieningsvoorwaarden

Indiening gebeurt via GISMO: https://gismo.ugent.be (tabblad PROJECT > Nieuwe aanvraag > kies aanvraagtype) - onderdelen aanvraagmodule ter info

Scope

 • De oproep richt zich op de organisatie en uitwerking van activiteiten van maatschappelijke valorisatie. Onderzoeksactiviteiten (bijv. in kader van participatief onderzoek) vallen buiten de scope.
 • De oproep staat open voor alle onderzoeksdomeinen en heeft betrekking op alle doelgroepen en belanghebbenden van onderzoek.
 • De aanvraag dient te passen binnen de context van een breder onderzoeksportfolio en -expertise, en kan zijn gekoppeld aan één of meerdere intern of extern gefinancierde onderzoeksprojecten.
 • Alle UGent-onderzoekers die een budgethoudersrol kunnen opnemen, mogen indienen (in zoverre zij betrokken zij bij het onderliggend onderzoeksproject). Doctoraatsstudenten kunnen dus niet als promotor een aanvraag indienen.
 • De financiering mag niet worden aangevraagd voor activiteiten die louter een klassiek PR-doel dienen voor een specifieke opleiding, onderzoeksgroep of de UGent in het algemeen.
 • De financiering mag niet worden aangevraagd voor de organisatie van activiteiten die reeds vanuit de cel Wetenschapscommunicatie worden ondersteund.
 • De financiering mag niet worden aangevraagd om de aanstelling van de promotor te bekostigen.
 • De primaire doelstelling van de financiering beoogt maatschappelijke valorisatie: projecten met een uitsluitend economische finaliteit dienen andere bronnen aan te boren.
 • Aanvragen worden ingediend vóór de aanvang van de activiteiten.
 • Een voorstel bestaat uit één of meerdere maatschappelijke valorisatieactiviteiten die bijdragen aan de realisatie van de overkoepelende impact- en communicatiestrategie.
  • Indien men een voorstel indient voor de uitbouw van een website, dienen volgende aandachtspunten behandeld te zijn: hoe zal men na de lancering van de website de kwaliteit en actualiteitswaarde hoog houden? Is er een hostingstrategie?
  • Indien men een voorstel indient voor de organisatie van een tentoonstelling, dient geëxpliciteerd hoe deze deel uitmaakt van de overkoepelende impactstrategie.
 • Het voorstel bevat een summier impact- en evaluatieplan dat blijk geeft van een bredere strategie inzake maatschappelijke impact vanwege de aanvrager. Er is hierbij tevens aandacht voor doelgroepgerichte communicatie.
 • Het voorstel kan een budget van maximaal 10.000 euro aanvragen.
 • Uitsluitend activiteitspecifieke kosten komen in aanmerking: personeelskosten en werkingsmiddelen (incl. uitrustings- en onderaannemingskredieten, bijv. aankoop van materialen, huur van locaties, inhuur van derden voor het uitvoeren van diensten ten behoeve van de activiteit - ook maatschappelijke stakeholders kunnen worden ingehuurd voor het uitvoeren van diensten, reiskosten, …).
 • De financiering moet worden besteed binnen de periode van een jaar na de toekenning.

Bijkomende voorwaarden

 • Er wordt na afloop van het project indien relevant een impact case study opgesteld.
 • Onderzoekers die betrokken zijn bij de toegekende aanvraag, worden verwacht de uitgevoerde activiteiten te registreren in GISMO (en eventuele output in Biblio).

Bespreking

 • Het beoordelingspanel bestaat uit zes leden van de onderzoeksraad, de beleidsadviseur Maatschappelijke valorisatie, de beleidsmedewerker Wetenschapscommunicatie en een externe expert stakeholderengagement en impactevaluatie.
 • Bij de toekenning wordt voorrang gegeven aan projecten waarbij kosten voor maatschappelijke valorisatieactiviteiten niet ingebracht kunnen worden of waarbij het budget ontoereikend is. Dit betekent dat projecten met volgende financiering uitgesloten worden: Methusalem, Odysseus, ERC grant, Horizon 2020 of Horizon Europe collaborative projects, SBO-projecten.
 • Naast de reeds opgesomde voorwaarden zullen volgende evaluatiecriteria worden gehanteerd om tot een selectie te komen:
  • De mate waarin de aanvraag blijk geeft van een coherente en duurzame strategie inzake maatschappelijke impact.
  • De mate waarin de voorgestelde activiteiten kunnen bijdragen tot de realisatie van de beoogde maatschappelijke impact.
  • De mate waarin de voorgestelde activiteiten aansluiten bij de behoeften en kenmerken van de doelgroep.
  • De haalbaarheid van het voorstel.
 • Bekendmaking van de resultaten gebeurt telkens na de bekrachtiging van de selectie door de onderzoeksraad, waarna alle aanvragers worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Deadlines

VOORJAARSOPROEP

 • deadline 26 maart 2024 (17u)
 • online indiening via GISMO vanaf 19 februari 2024
 • toekenningsbeslissing via Onderzoeksraad 14 mei 2024 (start project 1 juni 2024)

NAJAARSOPROEP

 • deadline 22 oktober 2024 (17u)
 • online indiening via GISMO vanaf 16 september 2024
 • toekenningsbeslissing via Onderzoeksraad november 2024 (start project 1 januari 2025)

De uiterste indiendatum wordt strikt nageleefd; laattijdige, onvolledige of foutief opgestelde aanvragen worden niet behandeld.

Contact

 • Vragen over de vereisten van de oproep, en de institutionele strategie inzake maatschappelijke impact: Esther.DeSmet@ugent.be
 • Vragen over aanmeldingsprocedure in GISMO: gismo@ugent.be (ondersteuning tijdens kantooruren)
 • Vragen over de toekenningsprocedure en vrijgave van het budget: BOF@ugent.be