Maatschappelijk Valorisatiefonds

English version

Deadline: 1 april (oproep voorjaar) en 15 oktober (oproep najaar) - indienen via GISMO vanaf 9 maart

Doel

Binnen de context van het institutionele beleid inzake maatschappelijke impact van onderzoek kunnen onderzoekers tweemaal per jaar financiering aanvragen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds ter ondersteuning van maatschappelijke valorisatieactiviteiten.

Valorisatie is het proces van meerwaardecreatie van wetenschappelijke kennis en expertise buiten het wetenschappelijke veld. We spreken van maatschappelijke valorisatie indien de gecreëerde meerwaarde zich richt op of voordoet binnen een gemeenschap van niet-academische belanghebbenden (van ‘het brede publiek’ tot zeer specifieke groepen van stakeholders). Maatschappelijke valorisatie is een proces dat kan leiden tot (maatschappelijke) impact. Het kan verweven worden doorheen de levenscyclus van onderzoek: het kan de specifieke doelstelling en/of output zijn van een bepaald onderzoeksproject, het gevolg zijn van netwerking en/of disseminatie maar kan ook verweven zitten in de onderzoeksattitude.

Deze oproep richt zich in het bijzonder op de financiële ondersteuning van activiteiten in het kader van maatschappelijke valorisatie. Dergelijke activiteiten kunnen van velerlei aard zijn: wetenschapscommunicatie en bijdragen aan het maatschappelijk debat, bepaalde vormen van maatschappelijke dienstverlening, ontwikkeling van tools en guidelines voor specifieke gebruikersgroepen, beleidsadvies, cocreatieplatformen, etc.

Indieningsvoorwaarden

Indiening gebeurt via GISMO vanaf 9 maart: https://gismo.ugent.be (tabblad PROJECT > Nieuwe aanvraag > kies aanvraagtype) - onderdelen aanvraagmodule ter info

Deadline: 17u op 1 april 2021.

De uiterste indiendatum wordt strikt nageleefd; laattijdige, onvolledige of foutief opgestelde aanvragen worden niet behandeld.

Scope

 • De oproep richt zich op de organisatie en uitwerking van activiteiten van maatschappelijke valorisatie. Onderzoeksactiviteiten (bijv. in kader van participatief onderzoek) vallen buiten de scope.
 • De oproep staat open voor alle onderzoeksdomeinen en heeft betrekking op alle doelgroepen en belanghebbenden van onderzoek.
 • De aanvraag is gekoppeld aan een intern of extern gefinancierd onderzoeksproject waarbinnen de activiteiten zich situeren. Dit onderzoeksproject is afgelopen (max. 3 jaar) of lopende.
 • Alle UGent-onderzoekers die een budgethoudersrol kunnen opnemen, mogen indienen (in zoverre zij betrokken zij bij het onderliggend onderzoeksproject).
 • De financiering mag niet worden aangevraagd voor activiteiten die louter een klassiek PR-doel dienen voor een specifieke opleiding, onderzoeksgroep of de UGent in het algemeen.
 • De financiering mag niet worden aangevraagd voor de organisatie van activiteiten die reeds vanuit de cel Wetenschapscommunicatie worden ondersteund.
 • De primaire doelstelling van de financiering beoogt maatschappelijke valorisatie: projecten met een uitsluitend economische finaliteit dienen andere bronnen aan te boren.
 • Aanvragen worden ingediend vóór de aanvang van de activiteiten.
 • Een voorstel bestaat uit één of meerdere maatschappelijke valorisatieactiviteiten.
 • Het voorstel bevat een summier impact- en evaluatieplan dat blijk geeft van een bredere strategie inzake maatschappelijke impact vanwege de aanvrager.
 • Het voorstel kan een budget van maximaal 10.000 euro aanvragen.
 • Uitsluitend activiteitspecifieke kosten komen in aanmerking: personeelskosten en werkingsmiddelen (incl. uitrustings- en onderaannemingskredieten, bijv. aankoop van materialen, huur van locaties, inhuur van derden voor het uitvoeren van diensten ten behoeve van de activiteit - ook maatschappelijke stakeholders kunnen worden ingehuurd voor het uitvoeren van diensten, reiskosten, …).
 • De financiering moet worden besteed binnen de periode van een jaar na de toekenning.

Bijkomende voorwaarden

 • Er wordt na afloop van het project indien relevant een impact case study opgesteld.
 • Onderzoekers die betrokken zijn bij de toegekende aanvraag, worden verwacht de uitgevoerde activiteiten te registreren in GISMO (en eventuele output in Biblio).

Bespreking

 • Het beoordelingspanel bestaat uit zes leden van de onderzoeksraad, de beleidsadviseur Maatschappelijke valorisatie, de beleidsmedewerker Wetenschapscommunicatie en een externe expert stakeholderengagement en impactevaluatie.
 • Bij de toekenning wordt voorrang gegeven aan projecten waarbij kosten voor maatschappelijke valorisatieactiviteiten niet ingebracht kunnen worden of waarbij het budget ontoereikend is. Dit betekent dat projecten met volgende financiering uitgesloten worden: Methusalem, Odysseus, ERC grant, Horizon 2020 of Horizon Europe collaborative projects, SBO-projecten.
 • Naast de reeds opgesomde voorwaarden zullen volgende evaluatiecriteria worden gehanteerd om tot een selectie te komen:
  • De mate waarin de aanvraag blijk geeft van een coherente en duurzame strategie inzake maatschappelijke impact.
  • De mate waarin de voorgestelde activiteiten kunnen bijdragen tot de realisatie van de beoogde maatschappelijke impact.
  • De mate waarin de voorgestelde activiteiten aansluiten bij de behoeften en kenmerken van de doelgroep.
  • De haalbaarheid van het voorstel.
 • Bekendmaking van de resultaten: na de onderzoeksraad van 20 april (alle aanvragers worden persoonlijk op de hoogte gebracht)

Contact

 • Questions about the scope and requirements of the call, and the institutional strategy on societal impact: Esther.DeSmet@ugent.be
 • Questions about the application procedure in GISMO: gismo@ugent.be (support during office hours)
 • Questions about the granting procedure and budget release: BOF@ugent.be