Odysseus

Het FWO lanceerde recent een nieuwe oproep in het Odysseusprogramma. Dit programma ondersteunt excellente onderzoekers, die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd, een onderzoeksgroep uit te bouwen aan een Vlaamse universiteit.

Voorwaarden

Het Odysseusprogramma staat open voor twee types kandidaten:

 • Type I: Onderzoekers die internationaal erkend worden als toonaangevend en die reeds over een permanente academische aanstelling van minimaal 80% aan een buitenlandse onderzoeksinstelling beschikken. De startfinanciering van het FWO bedraagt 400.000 euro tot 700.000 euro per jaar (2.000.000 euro tot 3.500.000 euro voor de periode van 5 jaar).
 • Type II: Onderzoekers die minimaal 3 jaar (en max. 12 jaar) postdoctorale ervaring in het buitenland hebben en die het potentieel hebben om door te groeien tot een internationaal vooraanstaande positie. De startfinanciering van het FWO bedraagt 100.000 euro tot 200.000 euro per jaar (500.000 euro tot 1.000.000 euro voor de periode van 5 jaar).

Meer informatie over de ontvankelijkheidsvereisten is terug te vinden in het reglement Odysseusprogramma van het FWO.

Naast de FWO Odysseusfinanciering genieten de Odysseusmandaathouders van een ZAP-aanstelling aan de UGent:

 • Mandaathouders Type I worden benoemd als ZAP in de graad van hoogleraar of gewoon hoogleraar. De eerste 10 jaar wordt het ZAP-mandaat gefinancierd vanuit het BOF (BOF-ZAP mandaat), daarna staat de faculteit zelf in voor de financiering van het ZAP-mandaat.
 • Mandaathouders type II nemen de eerste vijf jaar een BOF-Tenure Track-mandaat op. Bij positieve evaluatie na 5 jaar wordt dit omgezet in een ZAP-benoeming in de graad van hoofddocent. De eerste 10 jaar wordt het ZAP-mandaat gefinancierd vanuit het BOF (BOF-ZAP mandaat), daarna staat de faculteit zelf in voor de financiering van het ZAP-mandaat.

Budget

 • Odysseuskandidaten type I kunnen 400.000 tot 700.000 EUR per budgetjaar aanvragen (inclusief personeel, werking en uitrusting)
 • Odysseuskandidaten type II kunnen 100.000 tot 200.000 EUR per budgetjaar aanvragen (inclusief personeel, werking en uitrusting)

Opmerking: De universiteit voorziet de loonkost van het Odysseus-mandaat. Dit mag niet in de projectbegroting worden opgenomen.

Personeel

 • Begroot de reële loonkost als de aan te werven persoon gekend is of als u iemand wil aanwerven met meer anciënniteit dan in onderstaande tabel. Voor ramingen kan u contact opnemen met de front officer van uw vakgroep of vlaams-federaal@ugent.be. Bereken 2 % bijkomende loonkost, of 3 % indien het gaat om een (postdoctoraal) wetenschappelijk medewerker.
  Gelieve de bedragen af te ronden naar het bovenliggende 500 of 1000-tal.
 • Indien de aan te werven persoon niet gekend is, gelieve onderstaande bedragen te gebruiken:
Functie Anciënniteit/Seniority  Per budgetjaar/Budget year 
Bursaal/Bursary 100  58.000 

WP/Scientific staff,
0 years of seniority

100  92.500 
WP/Scientific staff,
0 years of seniority
50  46.500 
Postdoc/Postdoctoral researcher,
4 years of seniority
100  122.000 
Postdoc/Postdoctoral researcher,
4 years of seniority
50  61.000 
ATP (4.1)/Technical staff,
6 years of seniority
100  69.500 
ATP (4.1)/Technical staff,
6 years of seniority
50  35.000 

Werking

 • De normale werkingskosten, noodzakelijk voor de uitvoering van het project
 • Kosten voor jobstudenten, enquêteurs en onkosten, voortvloeiend uit de uitnodiging van een gastonderzoeker in de onderzoekseenheid
 • Kleine apparatuur van minder dan 20.000 EUR per eenheid, noodzakelijk voor het project
 • Kosten van studieverblijven en deelname aan congressen in het buitenland voor zover deze in de lijn liggen van het toegekende onderzoeksproject
 • Toegang tot en disseminatie van onderzoeksresultaten

Uitrusting

 • Budget voor uitrusting kan enkel begroot worden in de eerste 3 projectjaren.
 • Alle apparatuur vanaf 20.000 euro per eenheid

Interne selectieprocedure

De decanen moeten ten laatste op vrijdag 21 juni 2024 (17:00) een dossier indienen bij . Enkel kandidaturen ingediend via een decaan worden aanvaard. Informeer tijdig bij het decanaat naar de interne indiendatum van de door u gekozen faculteit.

Het dossier voor elke onderzoeker (zowel type I en type II) wordt in het Engels opgesteld en bestaat uit de volgende elementen:

 • CV van de onderzoeker; inclusief bibliografie (de onderzoeker dient eveneens deze gegevens in het FWO e-loket te updaten)
 • Een schriftelijke bevestiging van de betrokken onderzoeker waarin de intentie om aan de Universiteit Gent een onderzoekscarrière verder uit te bouwen wordt verwoord
 • Een onderzoeksplan (maximum 12 bladzijden, zie FWO-template en gemotiveerde begroting voor de periode van vijf jaar
 • Een bindende engagementsverklaring tot aanstelling bij toekenning van de genomineerde kandidaat, getekend door de decaan (zie FWO-richtlijnen). U kan dit tekstsjabloon gebruiken en overnemen op facultair briefpapier.

Er is geen limiet geplaatst op het aantal kandidaten die mogen voorgedragen worden per Vlaamse universiteit, maar FWO vraagt om een genderbalans na te streven, waarbij maximaal twee derde van de door UGent voorgedragen kandidaten van hetzelfde geslacht zijn.

De kandidaten die een uitgewerkt voorstel mogen indienen, ontvangen van de afdeling Onderzoekscoördinatie een unieke weblink met toegang tot het online aanvraagdossier. Daarnaast ontvangen zij de bindende engagementsverklaring, getekend door de rector. De volledige aanvraag dient in het Engels te zijn opgesteld. Naast de engagementsverklaring moeten twee aanbevelingsbrieven toegevoegd worden. Finale indiening van de aanvraag gebeurt via UGent (Team Vlaams-Federaal) met als deadline 30 september 2024 om 17:00 (Belgische tijd).

Meer informatie kan u vinden op de website van het FWO.

Evaluatie

 • Oktober 2024: Ontvankelijkheidscontrole door FWO-administratie
 • Oktober 2024-januari 2025: Internationale externe peer review
  Elke aanvraag wordt door in principe 4 internationale externe referenten schriftelijk geëvalueerd. De beoordeling gebeurt aan de hand van een evaluatierooster dat speciaal voor het Odysseusprogramma werd opgesteld.
 •  Eind februari 2025: Preselectiefase (optioneel)
  Het beschikbare budget van 18.8 miljoen EUR zal wellicht toelaten om een 9-tal Odysseusprojecten te financieren. Daarom werd beslist max. 40 kandidaten op interview te laten komen. Bij meer dan 20 ontvankelijke aanvragen van een bepaald Type vindt er op basis van de 4 ingediende adviezen van de externe referenten per kandidatuur, een preselectie plaats waarbij een ad hoc multidisciplinaire internationale jury (zelfde juryleden als in volgende stap) oordeelt welke kandidaten er op interview worden uitgenodigd.
 • 20-21 maart 2025: Interviewfase
  Elke ontvankelijke genomineerde kandidaat – in geval van een preselectie: enkel zij die positief werden beoordeeld – wordt uitgenodigd het ingediende project toe te lichten voor een ad hoc internationale jury. Na de mondelinge presentatie, worden de kandidaten geïnterviewd door deze Odysseusjury. Op basis van de externe referentenrapporten en het interview stelt de high-level Odysseusjury een bindende ranking op, gebaseerd op excellentie. Hun beoordeling gebeurt eveneens aan de hand van het specifieke Odysseus-evaluatierooster
 • Begin april 2025: Ratificatie
  De toekenningen gebeuren door de raad van bestuur van het FWO op basis van het advies van de Odysseusjury

Toekenning

 • De toekenningen gebeuren door de raad van bestuur van het FWO (begin april 2025) op basis van het advies van de Odysseusjury
 • Aangestelde Odysseus-onderzoekers kunnen starten tot 1 jaar na datum van bekendmaking van de resultaten (namelijk tussen 1 mei 2025 en ten laatste 1 april 2026). De start dient altijd op de eerste van de maand te gebeuren.

Contact

Afdeling Onderzoekscoördinatie – Team Vlaamse en federale onderzoeksfinanciering