Interdisciplinaire onderzoeksconsortia gericht op maatschappelijke impact

We breiden momenteel uit met zes nieuwe IDC-consortia! Raadpleeg dit uitgebreide nieuwsbericht.

Inzetten op interdisciplinariteit, carrièremogelijkheden en maatschappelijke impact

In 2018 bevestigde de Universiteit Gent haar investering in interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijke impact door de introductie van specifieke onderzoeksconsortia of IDC's, in opvolging van een eerder initiatief - de alfaconsortia (2012-2017).

Fase 1 van deze strategie heeft geleid tot vier IDC's binnen de sociale, humane en gedragswetenschappen.

Fase 2 werd uitgerold in 2019 waarbij ook universiteitsbrede aanvragen mogelijk werden gemaakt voor zes bijkomende IDC's - wat het totaal op tien bracht. 

Enkele kenmerken

  • IDC's worden gefinancierd door middel van het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent. Door hun focus op maatschappelijke impact vormen zij een interessante aanvulling op de Business Development Centres (gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds en hoofdzakelijk gericht op economische valorisatie).
  • Interdisciplinariteit staat centraal binnen de IDC's, waardoor samenwerking binnen en tussen SSH en STEMM wordt vergroot. Ook transdisciplinariteit en cocreatie met niet-academische stakeholders wordt aangemoedigd.
  • IDC's worden geleid door een promotor-woordvoerder en een onderzoekscoördinator.
  • De IDC-coördinator vervult de rol van knowledge broker en werkt tegelijk in nauwe samenwerking met de centrale directie Onderzoeksaangelegenheden, in het bijzonder rond maatschappelijke impact en Europese Public Affairs.
  • Een specifiek loopbaanmodel werd ontwikkeld voor deze IDC-coördinatoren, volgens de principes van de UGent-visie op onderzoeksevaluatie.

Fase 1: vier IDC's als voortzetting van de alfaconsortia

Flyer

Henri Pirenne Institute for Medieval Studies (HPIMS)

Henri Pirenne Institute (2018)Het Pirenne Consortium bestudeert de middeleeuwen, over de grenzen van disciplines en faculteiten heen. Als collaboratief onderzoekslab en kenniscentrum focust het op cross-cultureel onderzoek en op de dialoog tussen het verleden en vandaag. Via co-creatie met partnerinstellingen en het brede publiek zet het zich in voor historisch begrip van cultuurdiversiteit, een beter ontsluiten van regionaal erfgoed en digitalisering.

IDC-coördinator: Stefan Meysman

http://www.ugent.be/pirenne

Twitter: @MedievalUGent

Ghent Centre for Global Studies

Logo Global Studies

Ghent Centre for Global Studies is een onderzoeksplatform dat 11 onderzoeksgroepen uit 5
verschillende faculteiten verenigt rond de kritische studie van globalisering, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen globale en lokale processen. Het Centrum wil met haar interdisciplinair onderzoek (naar onder meer verstedelijking, rurale transformaties, economische governance en migratie) en onderwijs bijdragen aan het maatschappelijke debat over, en beleidsvoering en ontwikkelingssamenwerking in functie van, duurzame ontwikkeling.

.

IDC-coördinator: Julie Carlier

http://globalstudies.ugent.be

Crime, Criminology and Criminal Policy (CCCP)

Logo CCCPHet Consortium Criminaliteit, Criminologie en Strafrechtelijk beleid heeft als doel de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek van de UGent inzake deviant gedrag en de (beleidsmatige) reactie daarop te versterken en de maatschappelijke impact van dit onderzoek te verhogen door interdisciplinaire vakgroep- en faculteitsoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te ondersteunen. Een sterke focus wordt gelegd op het verwerven van onderzoeksfinanciering voor grotere (internationale en interdisciplinaire) onderzoeksprojecten en realiseren van een gerichte maatschappelijke impact.

IDC-coördinator: Noel Klima

http://www.ugent.be/crime

Twitter: @Crime_UGent

PSYNC: working together for mental health

Logo PSYNCPSYNC staat voor een nieuw model van interdisciplinaire onderzoekssamenwerking met betrekking tot mentale gezondheid. Door betere interne synergie, internationale zichtbaarheid, wervingscapaciteit en aandacht voor impact bouwt PSYNC aan een betere mentale gezondheid voor iedereen. De ervaring en expertise situeert zich op het niveau van het consortium: het samenspel tussen coördinator, promotoren, onderzoeksteams en centrale diensten.

IDC-coördinator: Dr Alexis Dewaele

http://www.ugent.be/psync/en

Twitter: @alexisdewaele

Fase 2: zes extra IDC's

In haar vergadering van 17 december 2019 besliste de Onderzoeksraad zes bijkomende IDC's te erkennen.

Human Rights Research Network

Het consortium brengt de UGent onderzoekers samen die werken rond mensenrechten. Het bevordert de interdisciplinaire samenwerking in het onderzoek inzake mensenrechten. Op deze manier wil het zorgen voor een toename van excellent onderzoek inzake mensenrechten aan de UGent, en wil het de maatschappelijke impact bevorderen van dit onderzoek, in nauwe samenwerking met maatschappelijke stakeholders.

  • IDC-coördinator: Giselle Corradi
GRAY - Ghent University Research for Aging Young

GRAY is een interdisciplinair consortium gericht op het boosten van gezond verouderen door excellent translationeel onderzoek, maatschappelijke impact en valorisatie van nieuwe oplossingen, interventies, producten en diensten. GRAY bundelt de expertise van gezondheidsbevordering, omgevingen en urbanisatie, adaptieve technologieën, maatschappelijke valorisatie en fundamenteel onderzoek binnen het domein van het ouder worden en dicht de kloof tussen wetenschap en maatschappij.

  • IDC-coördinator: Sanne Stegen
UGent@Work

UGent @ Work wil (i) het UGent-onderzoek rond werk en arbeidsmarkt beter ontsluiten en communiceren, (ii) gestructureerde input krijgen voor dit onderzoek vanuit de maatschappij, (iii) er meer maatschappelijke impact mee realiseren en de opportuniteiten voor interdisciplinaire (iv) onderzoekssamenwerking en (v) onderzoeksfinanciering beter benutten. Dit moet resulteren in meer en beter interdisciplinair onderzoek en evidence-based beleid rond topics als burn-out, arbeidsmarktdiscriminatie en werk en digitalisering.

  • IDC-coördinator: Brecht Neyt
Stadsacademie: een collaboratorium voor Gentse duurzaamheidsvraagstukken

De Stadsacademie focust op sociaal-ecologische problemen van de Stad Gent en de Universiteit Gent. Academici, studenten, beleidsmakers, middenveldorganisaties, etc. werken samen binnen inter- en transdisciplinaire onderzoeksprocessen aan probleemdefinities en mogelijke oplossingen, (living lab) experimenten en opschalingsinitiatieven, (beleids)rapporten en wetenschappelijke artikelen. Ons theoretisch en analytisch kader integreert sociaal-ruimtelijke, politiek-bestuurlijke, socio-technische en economische perspectieven.

  • IDC-coördinator: Charlotte Prové
DELTA: digitale innovatie voor mens en samenleving

IDC DELTADelta wil digitale innovatie terug ten dienste stellen van de mens en de samenleving. Want hoewel technologie het leven van mensen gezonder, veiliger, welvarender en gelukkiger kan maken, moeten we toch opletten voor ongewenste effecten. Daarom brengt Delta onderzoekers samen met beleidsmakers, ondernemers en middenveldorganisaties. Delta verkent de mogelijkheden van de allernieuwste technologieën en sturen digitale innovatie in de wenselijke richting.

IDC-coördinator: Jeroen Bourgonjon

http://www.ugentdelta.be/

Twitter: @DeltaUgent

Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR)

Het interdisciplinaire Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) zet Universiteit Gent als ‘Centre of Excellence’ rond de sociale dimensies van migratie en vluchten reeds op de kaart. Door een verdere focus op participatie in haar verschillende dimensies wordt deze excellentie nog versterkt en wordt de ganse universitaire gemeenschap ondersteund in het effectief creëren van maatschappelijke impact van onderzoek.

  • IDC-coördinator: Floor Verhaeghe

Meer info