Organisatiestructuur Diversiteit en Inclusie UGent

Werkgroep Diversiteit & Inclusie

De universiteitsbrede Werkgroep Diversiteit & Inclusie is een orgaan waar kennis, expertise, good practices en onderzoeksresultaten met betrekking tot diversiteit & inclusie uitgewisseld worden. De werkgroep heeft een beleidsadviserende taak en speelt een actieve rol in de informatie-uitwisseling tussen de centrale diensten en faculteiten.

De Werkgroep komt tweemaandelijks samen onder voorzitterschap van de vicerector.

Netwerk Diversiteit en Inclusie

Het Netwerk Diversiteit & Inclusie is samengesteld uit diversiteitsexperten van de verschillende centrale diensten, meer bepaald DOWA, DPO en het vicekabinet. In 2020 besliste UGent de voormalige beleidscel diversiteit en gender te reorganiseren en inclusief op te nemen binnen de betrokken directies, meer bepaald de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) en de directie Personeel en Organisatie (DPO). Vervolgens werd een coördinator diversiteit en gender aangesteld en toegewezen aan het kabinet van de vicerector, samen met één administratieve medewerker. Het netwerk Diversiteit & Inclusie heeft een beleidsvoorbereidende opdracht en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het diversiteitsactieplan 2019-2023.

Het Netwerk komt maandelijks samen onder voorzitterschap van de coördinator. De samenstelling van het netwerk vind je hier.

Facultaire diversiteits- en inclusiecommissies

Elke faculteit heeft een eigen diversiteits- en inclusiecommissie of team onder leiding van een facultaire diversiteitscoördinator (ZAP). Deze commissies geven het diversiteits- en inclusiebeleid op facultair niveau gestalte en leveren input voor het centraal aangestuurde beleid. Elke commissie, samengesteld uit geëngageerde medewerkers en studenten, bepaalt welke accenten gelegd worden, rekening houdend met de facultaire context. De facultaire diversiteitscoördinatoren zetelen tevens in de universiteitsbrede werkgroep Diversiteit & Inclusie.

De facultaire diversiteitscoördinatoren of de voorzitters van de facultaire diversiteits- en inclusiecommissies of teams, vind je hier