Transgenderbeleid

Voornaamwoorden

Hij/hem/zijn, zij/haar/haar, die/hen/hun
He/him/his, she/her/hers, they/them/theirs

Je vraagt je misschien af waarom in sommige e-mailhandtekeningen van de UGent deze verwijswoorden vermeld staan? Deze voornaamwoorden geven aan hoe de auteur van de e-mail wenst aangesproken te worden.

Dagelijks versturen wij e-mails met collega’s en studenten en veronderstellen wij als vanzelf een aanspreektitel (‘meneer of mevrouw’) op basis van de voornaam van onze contactpersoon. We formuleren ook haast automatisch de bijhorende voornaamwoorden (‘hij of zij’). Maar soms is onze inschatting fout. Denk bijvoorbeeld aan verwarring bij personen met een uniseksnaam zoals Kim of Chris. Of denk bijvoorbeeld aan (buitenlandse) namen die je niet meteen herkent zoals Efrata of Nisba. Het is vanzelfsprekend dat elke persoon graag aangesproken wordt met de juiste voornaamwoorden. Voor trans personen en non-binaire personen is dat niet anders. Doorgaans verkiezen transgender personen dezelfde binaire voornaamwoorden als cisgender personen en verwijs je dus heel eenvoudig naar trans mannen met ‘hij/hem/zijn’ en naar trans vrouwen met ‘zij/haar/haar’. Personen met een non-binaire genderidentiteit (die zich noch als man, noch als vrouw wensen te identificeren) worden soms liever aangesproken met de genderneutrale voornaamwoorden ‘die/hen/hun’. De non-binaire voornaamwoorden voelen misschien wat onnatuurlijk aan in het begin, maar oefening baart kunst (‘Die zal later aansluiten bij onze vergadering want aan hen werd geen vergaderverzoek verstuurd, maar die heeft ondertussen een andere vergadering in hun agenda geannuleerd waardoor die ons alsnog zal vervoegen’).

[de term 'trans' verwijst naar de parapluterm voor genderidentiteiten zoals transgender, gendervariant, agender, polygender, non-binair, genderqueer, questioning, bigender, gender nonconforming, demigender, genderfluïde, …(opsomming niet exhaustief)]

Beleid

Het Bestuurscollege heeft in zijn vergadering van vrijdag 17 januari 2020 o.a. het nieuwe Transgenderactieplan goedgekeurd.

De UGent wil een proactief transgenderbeleid voeren dat komaf maakt met elke vorm van discriminatie. Het nieuwe kader bouwt voort op het beleidskader uit 2016 en streeft naar niet-discriminerende procedures en regelgeving en genderinclusieve infrastructuur en signalisatie. Daarnaast wordt volop ingezet op open communicatie en sensibilisering.

De faculteit Rechten en Criminologie heeft een aanvullend proactief facultair transgenderbeleid uitgewerkt dat niet (enkel) focust op de administratieve positie van transpersonen. Uit onderzoek blijkt immers dat transpersonen vaak worden geconfronteerd met onbegrip, discriminatie, en diverse vormen van psychisch, fysiek en materieel geweld.

Sensibilisering

 • De UGent hangt jaarlijks op 17 mei haar regenboogvlaggen uit op alle campussen naar aanleiding van de internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie. Op 31 maart, de internationale Dag van de Transgendervisibiliteit, wordt de roze-blauw-witte transvlag gehesen.
 • De UGent organiseert maandelijks middaglezingen rond diversiteit. Regelmatig komt de transthematiek aan bod. Inschrijven kan via www.ugent.be/middaglezingen.
 • De UGent sponsort de praalwagen van de studenten tijdens de jaarlijkse Pride Parade (Youth for Equality).
 • De non-discriminatieverklaring van de UGent werd herzien met toevoeging van de categorieën ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ als nieuwe wettelijke beschermingscriteria. Aan de non-discriminatieverklaring wordt in de toekomst ook een tuchtreglement gekoppeld dat afdwingbaar zal zijn vanuit het Onderwijs- en Examenreglement en vanuit het Arbeidsreglement zodat alle studenten en medewerkers voortaan beschermd zullen zijn tegen discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtsverandering.
 • Studenten die hun diversiteitscompetenties willen versterken kunnen kiezen voor de master Gender & Diversiteit. Deze cursus biedt een kennismaking met actuele theorievorming en onderzoek binnen het veld van o.a. de transthematiek.
 • Medewerker en lesgevers die hun vaardigheden willen aanscherpen kunnen een transawareness training aanvragen op maat van de vakgroep of dienst. Verwelkom je binnenkort een transgender collega en wens je je graag voor te bereiden op een sensitief onthaal? Of heb je een transgender student in de les en wil je diversiteitssensitief onderwijs aanbieden? Contacteer trans@ugent.be voor een training op maat.
 • Wil je als onderzoeker concrete handvaten om genderidentiteit in kwantitatief onderzoek te meten, dan kan je je beroepen op deze adviesfiche van het Transgender Infopunt.
 • Het Transgender Infopunt (TIP) geeft genderpasjes uit die je kan gebruiken indien je uiterlijke verschijning of/en nieuwe naam niet meer (helemaal) klopt met de foto en gegevens op je identiteitskaart. Meer info vind je hier

Welzijn

Vertrouwenspersoon/Trustpunt

Het welzijn van studenten en personeel is een prioriteit voor de UGent. Daarom is de aanpak van grensoverschrijdend en ongepast gedrag zoals pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk een prioritair focuspunt.
Bij het Trustpunt kunnen zowel studenten als medewerkers terecht voor een luisterend oor.
Daarnaast heeft elke faculteit ook 1 of meerdere vertrouwenscontacten.

Netwerkmomenten

De UGent organiseert laagdrempelige netwerkgelegenheden over de transgenderthematiek. Ervaringsdeskundigen, onderzoekers, activisten, sympathisanten,… met affiniteit rond het thema kunnen tijdens informele ontmoetingsgelegenheden met mekaar in gesprek. De UGent organiseert Ronde Tafelgesprekken voor studenten en Personeelsnetwerken voor medewerkers. Meld je aan via trans@ugent.be wanneer je op de hoogte wilt gebracht worden van de volgende bijeenkomst.

De activiteitenkalender voor het academiejaar 2022-2023 van het Personeelsnetwerk Trans vind je hier

Sport

De UGent heeft een uitgebreid sportaanbod en vindt het belangrijk dat alle medewerkers en studenten kunnen sporten op een aangename, hygiënische en veilige manier.

In het sportcomplex GUSB en in het zwembad wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke kleed- en doucheruimtes. Indien je graag toegang krijgt tot een aparte kleedkamer, kan je dit aanvragen aan de kassa van het GUSB. De sportbrochure en informatie over de infrastructuur en openingsuren vind je hier.

20 dagen dienstvrijstelling

Personen in transitie krijgen voortaan twintig dagen dienstvrijstelling over de ganse loopbaan voor medische en psychologische begeleiding tijdens hun transitieproces. Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 april 2021.

Bijzonder statuut voor studenten

Transgender studenten die tijdens hun studieloopbaan een transitie doorlopen en omwille van medische behandeling en/of psychotherapeutische begeleiding moeilijkheden ondervinden om lessen bij te wonen of deel te nemen aan examens, kunnen een bijzonder statuut op basis van functiebeperking aanvragen. Kijk hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure. Met bijkomende vragen of bemerkingen kan je terecht bij trans@ugent.be.

Genderinclusieve communicatie

De UGent vindt (trans)genderneutraal taalgebruik in haar communicatie erg belangrijk. De Werkgroep Genderinclusieve Communicatie werkt daarom aan een gebruiksvriendelijk screeningsinstrument. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om niet automatisch naar de geboortenaam (deadname) en het eerdere geslacht van een trans persoon te verwijzen.

In afwachting van de publicatie van het screeningsinstrument kunt u niet-noodzakelijke geslachtsgebonden verwijzingen (‘beste meneer/mevrouw’, ‘welkom dames en heren’) melden bij trans@ugent.be. U kan hier eveneens terecht voor genderinclusieve feedback op uw geschreven tekstbronnen zoals uw vacatures, briefwisseling, reglementen, beleidsteksten, perstekst, lesmateriaal, brochures.

Lees hier enkele schrijftips van het Transgender Infopunt

Voornaam wijzigen

Gebruik van voorkeursvoornaam voor studenten van UGent

Studenten kunnen ervoor kiezen bij inschrijving, naast de officiële naam en voornaam, een zelfgekozen voorkeursvoornaam op te geven die in alle niet-officiële documenten zal gebruikt worden, nog voor de juridische naamswijziging rond is. Het gaat onder meer over niet-officiële briefwisseling, de studentenkaart, het e-mailadres en klassenlijsten. Ook voor examens kan de student in kwestie de voorkeursvoornaam gebruiken. Het studentennummer zal wel steeds gekoppeld blijven aan de officiële naam, die nog zal vermeld worden op het diploma. Officiële documenten als diploma’s kunnen pas aangepast worden na de juridische voornaamswijziging.

Een administratieve wijziging van de registratie van het geslacht in de UGent-databanken kan pas nadat het geslacht officieel is aangepast op de identiteitskaart. Het wijzigen of weglaten van de aanspreekvorm (‘juffrouw’, ‘mevrouw’, ‘meneer’) kan wel.

Procedure:
Wil je tijdens jouw studieloopbaan jouw voornaam aanpassen en/of wens je jouw aanspreekvorm aan te passen, stuur dan een mail met jouw studentennummer, jouw voorkeursvoornaam en jouw gewenste aanspreekvorm naar trans@ugent.be. Je krijgt dan een nieuw e-mailadres en een nieuwe studentenkaart met jouw zelf gekozen voornaam. De juiste aanspreekvorm zal dan gebruikt worden in briefwisseling. Opgelet: jouw loginnaam kan voorlopig niet gewijzigd worden.

Wanneer jouw juridische naamswijziging is afgerond en je een nieuwe identiteitskaart hebt, kan je dit melden bij studentenadministratie. Ook na het afstuderen wanneer je jouw diploma wil laten aanpassen met jouw nieuwe naam kan je hier terecht.

Gebruik van voorkeursvoornaam voor medewerkers van UGent

Medewerkers kunnen ervoor kiezen, naast de officiële naam en voornaam, een zelfgekozen voorkeursvoornaam op te geven die in alle niet-officiële documenten zal gebruikt worden, nog voor de juridische naamswijziging rond is. Het gaat onder meer over niet-officiële briefwisseling, de personeelskaart en het e-mailadres. Officiële documenten als arbeidsovereenkomsten kunnen pas aangepast worden na de juridische voornaamswijziging.

Een administratieve wijziging van de registratie van het geslacht in de UGent-databanken kan pas nadat het geslacht officieel is aangepast op de identiteitskaart. Het wijzigen of weglaten van de aanspreekvorm (‘mevrouw’, ‘meneer’) kan wel.

Procedure:
Wil je tijdens jouw professionele loopbaan aan de UGent jouw voornaam aanpassen en/of wens je jouw aanspreekvorm aan te passen, stuur dan een mail met jouw voorkeursvoornaam en jouw gewenste aanspreekvorm naar trans@ugent.be. Je krijgt dan een nieuw e-mailadres en een nieuwe personeelskaart met jouw zelf gekozen voornaam. De juiste aanspreekvorm zal dan gebruikt worden in briefwisseling. Je kan zelf via SAP MijnApps jouw voorkeursnaam ingeven die dan gebruikt wordt in het telefoonboek. Opgelet: jouw loginnaam kan voorlopig niet gewijzigd worden.

Wanneer jouw juridische naamswijziging is afgerond en je een nieuwe identiteitskaart hebt, kan je dit melden bij helpdesk@ugent.be.

Genderinclusieve toiletten

De directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) heeft in haar toekomstige Ontwerprichtlijnen prescripties geformuleerd om bij nieuwbouw en bij grondige renovaties het sanitair genderneutraal in te richten. Hierbij worden de noden van de doelgroep steeds afgetoetst met de regelgeving rond privacy en de arbeidswetgeving (CODEX/ARAB). Er wordt nagedacht over de inrichting, de afmetingen, de signalisatie, de preferentiële oppervlakte,  de toegankelijkheid, het prijskaartje en de technische HVAC-uitdagingen. Universal Design en Duurzaamheid zijn hierbij de uitgangspunten. In de gebouwen aan de Dunantlaan en in het Technicum kan je de eerste resultaten van deze Ontwerprichtlijnen gaan ontdekken.

Onderzoek in de kijker

Aan de UGent wordt heel wat baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verricht rond het transgenderthema. Ontdek het onderzoeksveld van deze doctorandi.

Meer info: Onderzoek over werkhervatting bij trans personen: KLIK HIER

Transawareness aan de UGent: all genders welcome?

Prof. Joz Motmans aan het woord over een genderinclusieve leeromgeving en werkvloer, over gendersensitief communiceren, een gepaste coming out etiquette en het transbeleidskader van de UGent.

Extra informatie

Voor al je vragen over het transgenderthema kan je terecht bij www.transgenderinfo.be, of op hun gratis nummer 0800 96316. Je vindt er ook alle informatie over praatgroepen, zorg en je rechten als trans persoon.

Loop je vast, zit je met vragen, of wil je iemand helpen, neem dan zeker ook een kijkje op de website www.gendervonk.be, waar je tips en tools terugvindt om je mentale veerkracht te versterken, of om iemand bij te staan.

De Werkgroep Trans (opgericht in mei 2019) bestaat uit:

 • Dr. Tine Brouckaert
 • Drs. Pieter Cannoot
 • Drs. Thomas Donald Jacobs
 • Misha Verdonck
 • Mariken De Munter

Studenten, onderzoekers, sympathisanten of medewerkers die mee wil denken over het transbeleid aan de UGent zijn zeer welkom om aan te sluiten bij deze werkgroep. Dit kan op eenvoudig verzoek met een mailtje naar .

Meldpunt

Vragen, suggesties of opmerkingen?

trans@ugent.be