Religie en levensbeschouwing

De UGent is een geëngageerde en pluralistische universiteit die openstaat voor studenten met verschillende levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen. Vanuit deze pluralistische instelling vindt de UGent het belangrijk dat medewerkers en studenten zich respectvol opstellen ten aanzien van ieders levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging.

De UGent stelde een aantal richtlijnen op hoe binnen de onderwijsorganisatie wordt omgegaan met levensbeschouwing en religie. Deze tekst werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UGent op 13 mei 2016 en vormt de basis voor de antwoorden op onderstaande vragen en situaties.

Mag ik religieuze symbolen dragen aan de UGent?

De UGent is een pluralistische universiteit. Daarom zijn uiterlijke religieuze of levensbeschouwelijke tekenen (vb. kledij of sieraden) toegestaan. Zowel wettelijke bepalingen als voorschriften m.b.t. veiligheid en hygiëne (vb. in labo’s) dienen wel gerespecteerd te worden.  

Mag ik afwezig zijn tijdens lessen of kan ik examens verplaatsen omwille van religieuze redenen?

Afwezigheid bij verplichte lessen of het verplaatsen van examens kan enkel indien deze vallen op een religieuze feestdag van een in België erkende godsdienst. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet je hiervoor een aanvraag doen voor het bijzonder statuut (zie verder).

Over welke feestdagen gaat het?

 • Anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen
  De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties en lesvrije dagen. De protestantse en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.
 • Islamitische godsdienst
  Het Suikerfeest (1 dag, te kiezen uit 2 mogelijke data) en het Offerfeest (1 dag, 70 dagen na het Suikerfeest).
 • Joodse godsdienst
  Joods Nieuwjaar/Rosj Hasjana (2 dagen), Grote Verzoendag/Jom Kippoer (1 dag), Loofhuttenfeest/Soekot (2 dagen), Slotfeest/Sjemini Atseret (1 dag), Vreugde der Wetfeest/Simchat Thora (1 dag), Lotenfeest/Poerim (1 dag), Paasfeest/Pesach (4 dagen) en Wekenfeest/Sjavoeot (2 dagen).
 • Orthodoxe godsdienst
  Kerstmis, Paasmaandag, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag (4 dagen), in het geval deze niet samenvallen met de katholieke feestdagen.
 • Kalender religieuze feestdagen UGent AJ 2022-2023
 • Kalender religieuze feestdagen UGent AJ 2023-2024
 • Je kan geen vrije dagen krijgen ter compensatie van religieuze feestdagen die op lesvrije of examenvrije dagen vallen.

Procedure

Je doet hiervoor een aanvraag voor het verkrijgen van het bijzonder statuut omwille van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden (art. 25 van het OER). Je doet deze aanvraag op basis van een schriftelijke verklaring op eer over je religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging.

 • Wat als ik bij het begin van het academiejaar nog niet weet of verplichte lessen of examens zullen overlappen met religieuze feestdagen?

Indien je verplichte lessen of examens mogelijks wil verplaatsen, dien je best een aanvraag in tot het bekomen van het bijzonder statuut. Je kan na het bekomen van het bijzonder statuut nog steeds beslissen of je effectief van deze faciliteit gebruik wenst te maken.

 • Wat als mijn les of examen op een religieuze rustdag valt?

Het bijzonder statuut geeft je enkel de mogelijkheid om verplichte onderwijs- of examenactiviteiten te verplaatsen wanneer deze overlappen met een religieuze feestdag, niet wanneer deze op een religieuze rustdag vallen. Religieuze rustdagen vinden wekelijks plaats (op vrijdag, zaterdag of zondag in geval van de erkende godsdiensten).

 • Kan ik examens verplaatsen als ik deelneem aan de vastenperiode?

Het bijzonder statuut geeft je enkel de mogelijkheid om verplichte onderwijs- of examenactiviteiten te verplaatsen wanneer deze op een religieuze feestdag vallen. Wanneer de vastenperiode overlapt met de examenperiode kan je bijvoorbeeld wel bij mondelinge examens een regeling proberen treffen met je lesgever. Het gaat hier echter om een gunst van de lesgever ten aanzien van de student.

 

Ik heb een probleem met bepaalde leerstof omwille van mijn religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. Wat kan ik doen?

Om te kunnen slagen moet je aantonen dat je de eindcompetenties verworven hebt. Wanneer bepaalde kennis die tot de leerstof behoort in strijd is met je religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, kan je dit niet inroepen om de kennis niet te hoeven demonstreren.

Ik heb het moeilijk om een stageplaats te vinden of ik ondervind problemen op de stageplaats omwille van mijn religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. Wat kan ik doen?

Op stageplaatsen gelden vaak specifieke gedragscodes en zijn er werkafspraken waaraan ook stagestudenten zich moeten houden. Het kan gaan om uurregelingen, maar ook om afspraken i.v.m. werkkledij, hygiëne, regels inzake klantgerichtheid enzovoort. Mogelijks hebben stageplaatsen ook een visie inzake omgaan met diversiteit die afwijkt van de visie aan de UGent. Daarom is het voor de UGent niet altijd mogelijk om het eigen beleid inzake het omgaan met (religieuze en levensbeschouwelijke) diversiteit op te leggen aan de stageplaats. Dat neemt niet weg dat de UGent als onderwijsverstrekker en superviserende instelling van de student wel een belangrijke sensibiliserende en bemiddelende rol heeft.

Ondervind je een probleem? Probeer er over in gesprek te gaan met je supervisor, je stagebegeleider of de verantwoordelijke op de stageplaats. Indien dit gesprek geen constructieve oplossing biedt waarin alle partijen zich kunnen vinden, kan je contact opnemen met de facultaire of institutionele ombudsdienst of met de beleidscel Diversiteit en Gender.

Mag ik een onderwijsactiviteit of examen onderbreken voor een gebed?

Dit is niet toegelaten. Bij onderwijsactiviteiten zou dit een storend karakter kunnen hebben (art. 47 van het OER) en bij examenactiviteiten vormt de organisatie van de toezichtscontrole een bijkomend probleem.

Er doet zich een ander probleem voor omwille van mijn religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. Wat kan ik doen?

Tracht hierover altijd eerst in dialoog te gaan met je lesgever of met de betrokkene(n). Lukt dit niet of leidt dit niet tot een constructieve oplossing voor alle betrokkenen, neem dan contact op met de facultaire of institutionele ombudsdienst of met Diversiteit en Inclusie UGent.

Contact:

Diversiteit UGent
Katrien De Bruyn
k.debruyn@ugent.be
09/264 98 22