Info over duurzaam onderwijs voor lesgevers

In haar ambitieuze duurzaamheidsvisie verklaart de UGent dat ze duurzame ontwikkeling inhoudelijk en procesmatig wil integreren in het volledige onderwijsaanbod. Met duurzaamheid als "Universiteitsbrede Beleidskeuze (UBK)" wordt deze ambitie nog onderstreept. In de komende jaren zal ook het professionaliseringsaanbod voor lesgevers uitgebreid worden. 

Wil je als lesgever aan de slag met het thema? Hieronder vind je enkele mogelijkheden.

Studentenbevraging duurzaam onderwijs

De universiteitsbrede enquête rond duurzaamheid in opleidingen werd in 2021 afgenomen. Respondenten gaven aan dat ze binnen hun opleiding meer duurzaamheid, meer interdisciplinariteit en meer concrete vraagstukken aan bod willen laten komen. Download hier het volledige rapport met alle bevindingen. 

De Future Proef Award: onze duurzame masterproefprijs

De Future Proef Award is een excellentieprijs voor de student die zich op een sociaal-ecologisch duurzaamheidsvraagstuk heeft gefocust en dit vanuit verschillende perspectieven heeft benaderd. 

Duurzaamheid integreren in je opleidingsonderdeel

Bekijk zeker de onderwijstip Duurzaamheid: hoe maak je er werk van in je lespraktijk? en volg het online leerpad Lesgeven voor en over duurzaamheid – Theorie en praktijk in het hoger onderwijs.

Het Lerend Netwerk ‘DO in mijn vak’ brengt docenten die duurzame ontwikkeling (willen) integreren in hun eigen opleidingsonderdeel samen. In vrijwel elke opleiding zijn er opleidingsonderdelen die duurzaamheid integreren. Deze goede voorbeelden kunnen inspiratie geven. 

Verder kan je ook terecht op het Teams kanaal Duurzaamheid van de UGent onderwijscommunity om in contact te komen met geëngageerde collega’s, op de hoogte te blijven van studiedagen en events, praktijken uit te wisselen, ...

Duurzaamheid als rode draad in je opleiding 

Via twee onderwijsinnovatieprojecten werd in de voorbije jaren heel wat ervaring opgedaan, die werd uitgebreid naar andere opleidingen.  Een neerslag van deze ervaringen vind je in de publicatie Duurzame ontwikkeling als een rode draad. Opleidingen aan de Universiteit Gent in transitie.

Verder vind je heel wat achtergrond en praktische tips over hoe duurzaamheid in opleidingen geïntegreerd kan worden in de onderwijstip 'Duurzaamheid: hoe maak je er werk van in je opleiding?'

In een nieuwe publicatie: Wervende werven en recycleerbare resultaten – Duurzaamheid verankeren in opleidingen aan de UGent’ delen Ellen Vandenplas en Prof. Thomas Block hun kennis over duurzaamheid (in onderwijs), hun ervaringen met het begeleiden van opleidingen aan de UGent, en ook een beschrijving van een standaardaanpak om duurzaamheid verder te verankeren in allerlei onderwijspraktijken. Maar er is meer: tal van geëngageerde UGent-lesgevers delen in deze publicatie ook concrete resultaten: een leerlijn, een duurzaamheidsreflectie, een opleidingsvisie, een inleidend vak ‘ABC van de duurzaamheid’, een ankervak ‘duurzaamheid’, enz. 

Duurzaamheid aan bod laten komen in groep- en projectwerk

Inter- en transdisciplinair samenwerken, kritische reflectie en strategisch denken zijn competenties die nodig zijn om complexe duurzaamheidsproblemen te benaderen. Daarom zijn duurzaamheidsthema’s bij uitstek geschikt om in groeps- of projectwerk aan bod te laten komen.

Duurzaamheidsthema's als onderwerp voor bachelor-, masterproeven, of stages

Heel wat onderwerpen hebben een meer of minder zichtbare link met duurzaamheid. Het loont de moeite de studenten daarover te laten reflecteren. Niet eenvoudiger, dikwijls wel boeiender, wordt het wanneer er met verschillende disciplines wordt samengewerkt. 

Wil je interdisciplinaire duurzaamheidsvraagstukken van de Stad Gent of van de UGent centraal stellen, dan kan je terecht in de Stadsacademie , een plek waar Gentse beleidsmakers, UGent-docenten, studenten en andere actoren samen nadenken over probleemdefinities en oplossingen, over toekomstvisies en strategieën, over experimenten en opschaling.  Momenteel wordt in masterproefateliers onderzoek gedaan naar onder meer ‘wonen en diversiteit in Gentse aandachtswijken’, ‘de herverstedelijking van het voedselvraagstuk’, ‘de energetische opgave van ons gebouwenpatrimonium’, ‘Campus Sterre’, etc. 

Nuttige links