Facultair onderwijs- en examenreglement

Deze facultaire bepalingen vormen een aanvulling op het onderwijs- en examenreglement van de Universiteit Gent en moeten dus samen gelezen worden met dit onderwijs- en examenreglement.

Daarnaast heeft de faculteit een:

Indeling academiejaar (OER art. 1-4)

art. 2 De academische kalender

§1: De faculteit Economie en Bedrijfskunde voegt enkele data toe in haar facultaire academische kalender

§7: Stage, keuzevak in de master (Business) Economics en Business Engineering: De stage kan ten vroegste starten vanaf de maand juli (of juni indien geen examens) in de zomervakantie tussen 3de bachelor (of schakelprogramma/voorbereidingsprogramma) en 1ste master en loopt uiterlijk tot en met de maand mei in de master (Business) Economics of de 2de master Business Engineering. Indien de student in de master afstudeert in 2e zittijd, kan de stage tot uiterlijk 15 augustus lopen. Meer informatie is te vinden op UFORA.

art. 4 Afwijkingen van de academische kalender

De taalexamens voor het eerste gemeenschappelijke jaar EW/TEW/HIR worden in de tweedekansexamenperiode 1 week vóór de officiële start van de tweedekansexamenperiode zoals bepaald in art. 2 georganiseerd.

Stage, keuzevak in de master (Business) Economics en Business Engineering: Ter bescherming van de student wordt er tijdens de examenperiodes geen stage gelopen. Voor de studenten die geen examens meer moeten afleggen kan een uitzondering gemaakt worden. Dit dient de student op voorhand te bespreken met de stagecoördinator.

Toelatingsvoorwaarden (OER art. 5-14)

art. 6 Toelatingsvoorwaarden voor een masteropleiding

Specifieke toelatingsvoorwaarden tot de masteropleidingen van de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

art. 10 Taalvoorwaarden

De Master-na- master opleiding Data Science for Business heeft aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden.

Inschrijven (OER art. 15-26)

art. 15 (her)inschrijvingsperiode

Art.15 § 1 laat de curriculumcommissie toe om bij een inschrijving vanaf 1 oktober bepaalde vakken uit te sluiten voor opname in het curriculum van de student. De curriculumcommissie stelde hiervoor een aanvullend reglement op met daarin specifieke deadlines voor het opnemen van vakken doorheen het academiejaar.

art. 21 Studiegeld

Voor volgende opleidingen zijn er studiegelden vastgelegd, die afwijken van de algemene universitaire studiegelden:

art. 23 Inschrijven voor meer dan één opleiding

§2: een student die in hetzelfde academiejaar wil inschrijving voor aansluitende opleidingen, moet voldoen aan de voorwaarden beschreven in het facultair GIT-reglement

§3: een student die wil inschrijven voor een externe GIT moet voldoen aan de voorwaarden beschreven in het facultair GIT-reglement.

art. 26 Werkstudentenstatuut

De faculteitsraad heeft de faciliteiten die door studenten met een werkstudentenstatuut kunnen aangevraagd worden, vastgelegd in het facultaire reglement voor werkstudenten.

Werkstudenten die vakken uit de modulaire master Business Economics volgen dienen steeds aanwezig te zijn in de eerste les en met de lesgever van het vak afspraken te maken.

Contracten (OER art. 27-34)

art. 29 Vrijstelling en vermindering van studieomvang

De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen verschilt per type opleiding en is afhankelijk van het feit of de credits op basis waarvan de student vrijstelling wenst, werden behaald binnen de faculteit of buiten de faculteit.

art. 30 Het curriculum van de student

§2:

Een student kan tijdens de studie één semester of een volledig academiejaar (afhankelijk van de opleiding) aan een buitenlandse partnerinstelling gaan studeren. De voorwaarden voor vertrek zijn terug te vinden in de exchange manual .

De student moet aan de buitenlandse partnerinstelling een curriculum van 30 ECTS per semester kunnen samenstellen

De uitwisselingsmogelijkheden per opleiding zijn terug te vinden in de exchange manual. Voor elke opleiding wordt omschreven welk pakket UGent-opleidingsonderdelen wegvalt voor een welomschreven buitenlands pakket opleidingsonderdelen.

§4:

Studenten leggen hun curriculum vast tegen de vastgelegde deadlines.

De voorwaarden om een geïndividualiseerd traject te volgen staat in het facultair GIT-reglement.

Studenten die keuzevakken wensen op te nemen vinden alle voorwaarden en procedures terug op de webpagina keuzevakken.

Stage master Handelswetenschappen: De student moet het opleidingsonderdeel ‘Stage’ in zijn/haar curriculum hebben opgenomen vóór aanvang van de stage én uiterlijk op 15 november van het betreffende academiejaar om stage te kunnen lopen in dit academiejaar.

Voor opleidingen die een programmawijziging ondergaan worden elk jaar door de faculteitsraad overgangsmaatregelen vastgelegd.

§5:

Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum moeten, rekening houdend met de deadlines in het OER, aangevraagd worden bij de Facultaire Studentenadministratie (voor modeltrajectstudenten) of bij de trajectbegeleiders (voor GIT-studenten).

Vakken waarvan de lessen geclusterd worden in de eerste 6 weken van een semester (o.a. in de modulaire master worden de vakken geclusterd aangeboden in een periode van 6 à 7 weken) dienen in het curriculum opgenomen te worden ten laatste in de eerste week van het semester.

§6:

De student kan tegen een ongunstige beslissing over een aanvraag voor de samenstelling van een curriculum beroep aantekenen bij het facultair beroepsorgaan onder voorzitterschap van de decaan. De student dient het beroep zowel aangetekend als per mail te bezorgen aan de decaan:

Prof. dr. P. Van Kenhove, Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent, patrick.vankenhove@ugent.be

art. 31 Creditdoelcontracten

De procedure en richtlijnen om via creditdoelcontract in te schrijven voor vakken van de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

§1 2°: Voor stage als opleidingsonderdeel is het niet mogelijk in te schrijven via creditdoelcontract. Het is tevens niet mogelijk om in te schrijven voor 1 (of meerdere) vak(ken) , zodoende een vrijwillige stage te kunnen opnemen.

art. 32 Curriculumcommissie

Samenstelling van de curriculumcommissies aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde

Opleidingscommissie (OER art. 35)

art. 35 Samenstelling en werking van de opleidingscommissie

Samenstelling van de opleidingscommissies aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde

Opleiding (OER art. 36-39)

Geen facultaire aanvullingen

Opleidingsonderdeel (OER art. 40-47)

art. 42 Keuzemogelijkheden binnen opleidingsprogramma's

De voorwaarden en procedures voor het opnemen van keuzevakken is terug te vinden op de webpagina keuzevakken.

In sommige gevallen kan een Summer School gelden als een keuzevak. De modaliteiten staan beschreven op de website onder “Summerschools"

§5: De student kan tegen een ongunstige beslissing over een aanvraag voor de samenstelling van een curriculum beroep aantekenen bij het facultair beroepsorgaan, onder voorzitterschap van de decaan. De student dient het beroep zowel aangetekend als per mail te bezorgen aan de decaan:

Prof. dr. P. Van Kenhove, Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent, patrick.vankenhove@ugent.be

art. 43 Opleidingsonderdeel masterproef

Meer info per opleiding.

Bij de uitwerking van de masterproef dient de student te handelen in overeenstemming met de ethische code van de faculteit.

art. 44 Organisatie van opleidingsonderdelen binnen het semestersysteem

§1 De master Business Economics wordt op een modulaire manier georganiseerd. Dit betekent dat elk semester in blokken van 6 à 7 weken wordt onderverdeeld. Per blok krijgen studenten een pakket van 12 creditpunten te verwerken. De studenten worden ingelicht in de derde bachelor infosessie.

Stage master handelswetenschappen: De student loopt stage in het tweede semester van het masterjaar. Bij uitzondering kan een student de toelating vragen om de stage in het eerste semester op te nemen, indien wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

  • De student kan afstuderen op het einde van het eerste semester
  • Het curriculum bevat maximaal 39 studiepunten (incl. stage)

art. 46 Opleidingsonderdelen aan een andere instelling

§3 Studenten die een keuzevak wensen op te nemen aan een andere onderwijsinstelling, volgen de procedure voor 'afwijkend keuzevak'.

Opleidingsonderdeel stage

Informatie over de stage. Aan onze faculteit is stage enkel mogelijk wanneer deze gekoppeld is aan het opleidingsonderdeel ‘Stage’. Vrijwillige stages worden niet toegelaten aan onze faculteit, hetzij in uitzonderlijke omstandigheden.

Beoordeling per opleidingsonderdeel (OER art. 48-60)

art. 50 Evaluatiemomenten

§4 Niet periodegebonden evaluatie

Bij aanvang van het academiejaar worden voor alle vakken in de modulaire master Business Economics de planning van de desbetreffende cursus vrijgegeven.

De studenten krijgen binnen de 2 weken na afloop van de modulaire vakken feedback over de verschillende deelscores per vak. De uiterlijke data kunnen in de facultaire academische kalender terug gevonden worden.

art. 52 Organisatie van de examens

§2 In de tweedekansexamenperiode kunnen de taalexamens voor het eerste gemeenschappelijke jaar EW/TEW/HIR 1 week vóór de officiële start van de tweedekansexamenperiode, zoals bepaald in art. 2, worden georganiseerd.

art. 53 Modaliteiten bij evaluaties

§3 De verantwoordelijke lesgever is verantwoordelijk voor het examen en zorgt samen met de surveillanten voor een actief toezicht op de examinandi. Dat betekent dat de lesgever studenten wijst op de algemene examenrichtlijnen en de specifieke richtlijnen die gelden voor dat examen.

De faculteit formuleert 6 voorwaarden voor iedere periodegebonden evaluatie in de facultaire toetsvisie.

art. 54 Examenregeling

§5 De samenstelling van het examensecretariaat van de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

art. 55 Examenkansen

§ 6 Uitgaande uitwisselingsstudenten informeren zich bij de partnerinstelling over de examenregeling. De studenten nemen in eerste instantie deel aan de examens en de tweedekansexamens aan de partnerinstelling. In uitzonderlijke situaties en mits goedkeuring van de buitenlandse partnerinstelling en de buitenlandse examinator en het International Office van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kan de student een examen op afstand aanvragen en afleggen. Alle info m.b.t. examens, herkansing en deliberatie is opgenomen in de exchange manual.

art. 56 Examencijfer

§ 4 De faculteit Economie en Bedrijfskunde gebruikt een reconversietabel voor de omzetting van de buitenlandse resultaten. Deze reconversietabel is enkel van toepassing voor uitgaande FEB-uitwisselingsstudenten.

art. 59 Evaluatie van het opleidingsonderdeel masterproef

§1 2° Een promotor is in regel een lesgever van de faculteit Economie en bedrijfskunde of een lesgever van een andere faculteit die een opleidingsonderdeel verzorgt in één van de opleidingen aan de faculteit Economie en bedrijfskunde.

§2 Het tijdstip waarop de masterproef moet worden ingediend is opgenomen in de academische kalender.

Informatie over masterproeven

art. 60 Feedback en inzage van examenkopij

§1 De studenten uit de master Business Economics krijgen binnen de 2 weken na afloop van de modulaire vakken feedback over de verschillende deelscores per vak. De uiterlijke data kunnen in de facultaire academische kalender terug gevonden worden.

Beoordeling per deliberatiepakket (OER art. 66-69)

art. 66 Samenstelling en deliberatiebevoegdheid van de examencommissie per deliberatiepakket

Samenstelling van de examencommissies per deliberatiepakket aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Beoordeling per opleiding (OER art. 70-74)

art. 70 Samenstelling en bevoegdheid van een examencommissie per opleiding

Samenstelling van de examencommissies per opleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde

art. 73 Graad van verdienste

§1 Aan de faculteit Economie en bedrijfskunde worden geen andere wegingsfactoren gehanteerd dan de studiepunten per opleidingsonderdeel.

Bijzondere omstandigheden (OER art. 75-78)

art. 75 Naleving van examenreglement

Examensecretariaat en algemene examenrichtlijnen

Studenten aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde kunnen voor die vakken waarvoor 2 examens op dezelfde dag vallen, de verantwoordelijk lesgever van het vak van het hoogste modeltrajectjaar contacteren met de vraag om een ander examenmoment.

Stage: bij afwezigheid tijdens de stage wegens ziekte dient de student de stagegever onmiddellijk in te lichten. Daarnaast wordt binnen de 24 uur een ziektebriefje (eventueel digitaal) bezorgd aan de stagecoördinator. De stagecoördinator kan eisen om ziektedagen in te halen. Ziekteattesten uitgeschreven omwille van niet-urgente ingrepen worden niet aanvaard, deze dienen buiten de werkuren ingepland te worden.

art. 78 Fraude of onregelmatigheden

De student dient bij het uitvoeren van onderzoek (in kader van een paper, masterproef,…) te handelen in overeenstemming met de ethische code van de faculteit.

§2 De verenigde examencommissies van de faculteit Economie en Bedrijfskunde legden regels vast inzake plagiaat, wetenschappelijk oneerlijkheid en afschrijverij.

Ombudspersonen (OER art. 79-80)

art. 79 Facultaire ombudspersonen

Facultaire ombudspersonen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.