Doctoraatsexamen

Toelating

Na indienen van je doctoraatsproefschrift beslist de faculteit of je wordt toegelaten tot het doctoraatsexamen. Dit bestaat uit 2 delen:

 1. Gesloten beoordeling door de examencommissie, waarbij je wordt gehoord
 2. Openbare verdediging

Soms kan je pas tot het doctoraatsexamen worden toegelaten indien je geslaagd bent voor de doctoraatsopleiding.

Ingeschreven?

Controleer via Oasis of je correct bent ingeschreven voor dit academiejaar.

Afronden doctoraatsopleiding

Voor het behalen van je getuigschrift van de doctoraatsopleiding moet je 20 werkdagen voor het neerleggen van je doctoraatsproefschrift bij de Doctoral School een finale controle van je curriculum vragen.

De Doctoral School geeft vervolgens advies over je doctoraatsopleiding aan je faculteit.

Indienen doctoraatsproefschrift

De timing en procedure voor het neerleggen van je proefschrift verschilt van faculteit tot faculteit; raadpleeg hiervoor de facultaire website.

Algemene procedure voor alle faculteiten:

 1. Je legt je proefschrift voor aan de faculteitsraad in het vereiste aantal exemplaren, samen met het advies van de doctoraatsbegeleidingscommissie of de promotor.
  Dit advies bevat onder meer een clausule m.b.t. de status van valoriseerbare onderzoeksresultaten.
 2. De faculteitsraad onderzoekt of je proefschrift ontvankelijk is.
  Indien bij de start van je onderzoek een verplicht gedeelte van de doctoraatsopleiding werd opgelegd, dan onderzoekt de faculteitsraad of je dit tijdig en met succes hebt voltooid (op basis van het advies van de Doctoral School).
  Voldoe je aan alle formele voorwaarden, dan wordt een examencommissie aangesteld. Zij bestaat uit 5 tot 8 stemgerechtigde leden die je kennis en competenties toetsen. De promotor kan deelnemen aan deze examencommissie, zonder stemrecht.
 3. Het examen zelf bestaat uit een gesloten zitting en een openbare verdediging.

  Eerste bijeenkomst examencommissie

  Een eerste, gesloten bespreking door de examencommissie gebeurt tussen 30 en 90 dagen na indiening van je proefschrift.

  Je wordt tijdens deze sessie gehoord.

  Deze commissie oordeelt over de kwaliteit van je proefschrift en beslist of je wordt toegelaten tot de openbare verdediging, eventueel na wijzigingen aan je proefschrift.

  Je krijgt voor deze eerste bijeenkomst een kopie van de leesverslagen van de leden van de examencommissie en na deze bijeenkomst een kopie van het deliberatieverslag.

  Openbare verdediging

  Aankondiging verdediging

  Nadat je bent toegelaten tot de openbare verdediging, stuurt de Facultaire Studentenadministratie de aankondiging van de verdediging door naar de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's, die deze publiceert op het portaal.

  Dit gebeurt gewoonlijk binnen de 60 dagen na de eerste bijeenkomst van de examencommissie.

  Deliberatie

  De mondelinge verdediging gebeurt in aanwezigheid van de examencommissie en publiek.

  Dit gebeurt normaal gezien in het Nederlands of het Engels.

  Na afloop van de mondelinge verdediging, waarin je je onderzoek uiteenzet en vragen beantwoordt, beraadslaagt de examencommissie (deliberatie).

  Proclamatie

  Onmiddellijk na de deliberatie volgt de proclamatie.

  Ben je geslaagd, dan mag je de titel van 'doctor' voeren.

  Desgevallend proclameert de examencommissie je ook als geslaagd voor de doctoraatsopleiding.

  Diploma en getuigschrift

  De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's zorgt voor de opmaak van het diploma en het eventuele getuigschrift van de doctoraatsopleiding.

  Meestal krijg je deze documenten meteen na de verdediging.

  Indien dit niet het geval is, contacteer de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

  Indien je werkt aan de UGent, kan je vragen om je diploma/getuigschrift te verzenden via aangetekende binnenpost.

  Het diploma en het getuigschrift kunnen ook via volmacht worden opgehaald.

  Diploma- en getuigschriftsupplement

  De Facultaire Studentenadministratie zorgt voor de opmaak van het diploma- en eventuele getuigschriftsupplement

  Meestal worden deze documenten digitaal verstuurd na de openbare verdediging. Indien je een papieren versie wil ontvangen, contacteer je Facultaire studentenadministratie.

  Elektronische versie aan universiteitsbibliotheek

  Bezorg een elektronische versie van je doctoraatsproefschrift aan de universiteitsbibliotheek.

  Studiegeld

  De factuur wordt gemaild naar de student vóór de datum van verdediging. Het diploma wordt afgeleverd na ontvangst van het studiegeld.
  Betaal daarom je studiegeld altijd vóór de datum van je verdediging, ook al staat er een latere uiterste betalingsdatum op je factuur.

  Het studiegeld kan niet betaald worden via externe factuur.

  Doctorandi dienen persoonlijk in te staan voor de betaling van hun studiegeld. Vanuit een UGent-kas en/of project kan hierin niet worden tussengekomen (niet via de betaling zelf én niet via een terugbetaling als onkostennota).
  Dit is van toepassing voor alle doctoraatsstudenten, ongeacht het feit of ze al dan niet op de UGent payroll staan (hetzij als bursaal, hetzij als contractueel onderzoeker, hetzij als assistent).

  De enige toegestane uitzondering hierop zijn beursstudenten waarvan de financier aan de UGent oplegt dat het studiegeld betaald wordt voor de student (VLIR-UOS, HEC, Enabel, BOF-DOS, … ).
  Info voor de vakgroep:

  • Interne bestelbon (voor projecten): art. nr. 3000033 - leverancier CA10
  • Interne transfer (wbs-elementen of E-kas): kostenplaats ALGCA1002
  • Mail de bestelbon of de info (documentnummer en boekjaar) ivm de interne transfer naar derdebetaler@ugent.be
  • Vermeld zowel op de bestelbon als bij de interne transfer de naam én het studentennummer van de student.

  Meer info over studiegeld doctoraat.

  Meer info over betalingswijze.

  Contact