Doctoraatsbeurzen voor kandidaten uit ontwikkelingslanden - oproep 2021

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de UGent jaarlijks doctoraatsbeurzen toe aan kandidaten uit ontwikkelingslanden die de helft van hun doctoraat aan de UGent (Noorden) en de andere helft aan hun thuisinstelling gesitueerd in een ontwikkelingsland (Zuiden) willen uitvoeren. De UGent financiert enkel de helft van het doctoraat (24 maanden) die zal plaatsvinden aan de UGent, voor de andere 24 maanden die zullen doorgaan in het Zuiden moet cofinanciering worden voorzien.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Kandidaten moeten afkomstig zijn - en over de nationaliteit beschikken - uit één van de geselecteerde ontwikkelingslanden
 • De beurs moet gezamenlijk worden aangevraagd door de kandidaat, een UGent promotor (Noorden) en een promotor van de partnerinstelling (Zuiden)
 • Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking maar ontwikkelingsrelevantie is hierbij prioritair
 • Uitwisselingsstudenten komen niet in aanmerking voor dit type beurs
 • De UGent wil meer vrouwelijke onderzoekers aanmoedigen om deze beurs aan te vragen. Daarom kan een UGent promotor maximaal 2 kandidaten per oproep ondersteunen op voorwaarde dat ze van een verschillend geslacht zijn.

Cofinanciering

Cofinanciering is verplicht bij deze beurs, voor meer details met betrekking tot de voorwaarden van de cofinanciering gelieve het oproepdocument te consulteren.

Algemeen moeten de volgende voorwaarden door de partner (Zuiden) worden gewaarborgd:

 1. er moet een promotor beschikbaar zijn aan de partnerinstelling
 2. er moet een geschreven verklaring van de partnerinstelling zijn die garandeert dat de kandidaat voltijds student (met beurs) of staflid (met voltijds salaris) is/zal zijn aan de partnerinstelling EN
 3. voldoende vrijgesteld  is van onderwijsopdrachten en andere taken om zich volledig op het doctoraatsonderzoek te kunnen toeleggen
  • een maximale belasting (les- en andere opdrachten) van 10 % is toegelaten.

Mobiliteitsschema:

 • Volgende mobiliteitsvoorwaarden zijn hierbij verplicht:
 1. Studenten dienen te starten en te eindigen met een verblijf aan de UGent van minimum 3 - 12 maanden
 2. Het 1ste verblijf aan de UGent moet worden opgestart tussen 1 oktober 2021 - 28 februari 2022.
 3. Minstens 24 maanden gefinancierd onderzoek in het Zuiden moet worden ingepland tussen het 1ste en het laatste verblijf in Gent.

Hoe aanvragen?

 • Aanvragen moeten via de beschikbare invulformulieren worden gemaild naar BOFapplication.be
 • De UGent promotor moet tevens 2 begeleidende documenten indienen:
 1. advies m.b.t. kandidaat
 2. advies m.b.t. ethische en bioveiligheidscontext van het voorgestelde onderzoek

Evaluatie

De Onderzoeksraad selecteert, rekening houdend met het advies van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, de toe te kennen aanvragen. Gelieve het oproepdocument te raadplegen m.b.t. het belang en definitie van ontwikkelingsrelevantie.

 • Selectiecriteria:

Gelieve er rekening mee te houden dat deze oproep zeer competitief is. De slaagkansen voor deze oproep bedraagt 19 % (2019).

 1. de kwalificaties van de aanvrager
 2. de ontwikkelingsrelevantie van het voorgestelde project
 3. de kwaliteit van het voorgestelde project

(inclusief het wetenschappelijke potentieel/output van de promotor aan de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep waartoe die behoort; de samenwerking tussen de Universiteit Gent en de lokale instelling; het wetenschappelijk potentieel van de lokale instelling).

Financiering

 • Doctoraatsbeurs (type doctoraatsbursaal)  aan de Universiteit Gent (totaal 24 maanden).
 • De UGent promotor ontvangt € 15.440 werkingsmiddelen (€ 310 werking per maand + € 8000 reisbudget)  om de werkingskosten en een deel van de reiskosten van de kandidaat en de beide promotoren te financieren.

Bekendmaking resultaat

Deadline

 • 4 februari 2021

Verdere informatie