Doctoraatsbeurzen voor kandidaten uit ontwikkelingslanden - oproep 2024

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de UGent jaarlijks doctoraatsbeurzen toe aan kandidaten uit ontwikkelingslanden die de helft van hun doctoraat aan de UGent ('Noorden') en de andere helft aan hun thuisinstelling gesitueerd in een ontwikkelingsland ('Zuiden') willen uitvoeren. De UGent financiert enkel de helft van het doctoraat (24 maanden) die zal plaatsvinden aan de UGent, voor de andere 24 maanden die zullen doorgaan in het Zuiden moet cofinanciering worden voorzien.

*English version*

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Kandidaten moeten afkomstig zijn - en over de nationaliteit beschikken - uit één van de geselecteerde ontwikkelingslanden
 • De beurs moet gezamenlijk worden aangevraagd door de kandidaat, een UGent promotor (Noorden) en een promotor van de partnerinstelling (Zuiden); 
 • Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking maar ontwikkelingsrelevantie is hierbij prioritair; 
 • Dit programma is bedoeld voor studenten die aan het begin van hun PhD staan. In beperkte mate is toegestaan dat doctoraatstudenten reeds een voortraject hebben afgelegd. Op moment dat de beurs start (1/10/2024) moet nog moinimum 36 maanden doctoraatsonderzoek nodig zijn om het doctoraat te voltooien; 
 • Uitwisselingsstudenten komen niet in aanmerking voor dit type beurs; 
 • De UGent wil meer vrouwelijke onderzoekers aanmoedigen om deze beurs aan te vragen. Daarom kan een UGent promotor maximaal 2 kandidaten per oproep ondersteunen op voorwaarde dat ze van een verschillend geslacht zijn.

Cofinanciering

Cofinanciering is verplicht bij deze beurs, voor meer details met betrekking tot de voorwaarden van de cofinanciering gelieve het oproepdocument te consulteren.

Algemeen moeten de volgende voorwaarden door de partner in het Zuiden worden gewaarborgd:

 1. Er moet een promotor beschikbaar zijn aan de partnerinstelling;
 2. Er moet een geschreven verklaring van de partnerinstelling zijn die garandeert dat de kandidaat voltijds student (met volledige beurs) of staflid (met voltijds salaris) is/zal zijn aan de partnerinstelling EN
 3. voldoende vrijgesteld  is van onderwijsopdrachten en andere taken om zich volledig op het doctoraatsonderzoek te kunnen toeleggen. Een maximale belasting (les- en andere opdrachten) van 10 % is toegelaten.

Mobiliteitsschema

Volgende mobiliteitsvoorwaarden zijn hierbij verplicht:

 1. Studenten dienen te starten en te eindigen met een verblijf aan de UGent van minimum 3 - 12 maanden
 2. Het 1ste verblijf aan de UGent moet worden opgestart tussen 1 oktober 2024 - 28 februari 2025.
 3. Minstens 24 maanden gefinancierd onderzoek in het Zuiden moet worden ingepland tussen het 1ste en het laatste verblijf in Gent.

Uitzonderingen op het verplichte mobiliteitsschema

 • Aanvragers die kunnen aantonen dat ze hun vierjarig doctoraatsonderzoek niet kunnen starten met een onderzoeksverblijf in Gent omdat de partneruniversiteit/het onderzoekscentrum in het Zuiden een succesvolle voltooiing van een doctoraatsopleiding aan hun universiteit vereist vooraleer verdere onderzoeksactiviteiten te starten, kunnen een uitzondering op de mobiliteitsregeling aanvragen.
 • Aanvragers die kunnen aantonen dat ze hun vierjarig doctoraatsonderzoek niet kunnen starten met een onderzoeksverblijf aan de UGent omdat ze eerst een periode van veldonderzoek moeten voltooien in het Zuiden kunnen een uitzondering op de mobiliteitsregeling aanvragen.
 • Aanvragers die kunnen aantonen dat ze met succes een voltijds gefinancierde doctoraatsonderzoeksaanstelling/doctoraatsstudieperiode (van maximaal 12 maanden) aan de partneruniversiteit/het onderzoekscentrum in het Zuiden hebben voltooid, kunnen vragen om deze periode te integreren in de vereiste 24 maanden van het lokaal gefinancierde onderzoeksverblijf in het Zuiden.
 • Aanvragers die kunnen aantonen dat ze met succes een voltijds gefinancierde doctoraatsonderzoeksaanstelling/doctoraatsstudieperiode (van maximaal 12 maanden) aan de UGent hebben voltooid, kunnen vragen om deze periode te integreren in de 24 maanden van de onderzoeksperiode aan de UGent. 

Aanvragers die van één van deze uitzonderingen gebruik willen maken, moeten vóór 19 januari 2024 een goedkeuring aanvragen bij de onderzoeksadministratie van de Universiteit Gent (Bijzonder Onderzoeksfonds, e-mail naar bof@ugent.be). Zij maken hiervoor gebruik van het formulier "Request exception funding and mobility scheme". 

Financiering

 • Doctoraatsbeurs (type doctoraatsbursaal)  aan de Universiteit Gent (totaal 24 maanden).
 • De UGent promotor ontvangt € 15.440 werkingsmiddelen (€ 310 werking per maand + € 8.000 reisbudget)  om de werkingskosten en een deel van de reiskosten van de kandidaat en de beide promotoren te financieren.

Hoe aanvragen?

Aanvragen moeten op de beschikbare invulformulieren worden ingediend via BOFapplication.be. 

 • De UGent promotor moet tevens 2 begeleidende documenten indienen:
 1. Advies m.b.t. kandidaat
 2. Advies m.b.t. ethische en bioveiligheidscontext van het voorgestelde onderzoek

Deadline

 • 20 februari 2024

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online vanaf 15 mei 2024.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren

Eindverslag

Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan BOFapplication@UGent.be.