Doctoraatsbeurzen voor kandidaten uit ontwikkelingslanden

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de UGent jaarlijks doctoraatsbeurzen toe aan kandidaten uit ontwikkelingslanden.

Deze beurzen zijn zogenaamde 'sandwichbeurzen': het doctoraatsonderzoek beslaat 48 maanden waarvan er 24 maanden aan de thuisinstelling plaatsvinden en 24 maanden aan de Universiteit Gent. Enkel tijdens het verblijf aan de UGent kan de kandidaat financiering ontvangen (maximaal 24 maanden). Tijdens het verblijf aan de thuisinstelling dient de kandidaat aan te tonen te beschikken over een lokale doctoraatsbeurs of aanstelling.

De aanvragen moeten gezamenlijk worden ingediend door een kandidaat, een promotor aan de UGent en een promotor aan de lokale instelling.

Hoewel in principe alle onderzoeksdomeinen in aanmerking komen voor financiering zal er bij de selectie prioriteit gegeven worden aan ontwikkelingsrelevante onderwerpen. Ontwikkelingsrelevantie houdt in dat er gekeken wordt naar de mate waarin het project tegemoet komt aan de verwachtingen van de begunstigden, de noden van het land, globale prioriteiten en het beleid van partners.

Duur en startdatum

De doctoraatstudent werkt 48 maanden aan het onderzoek en krijgt een beurs toegekend van in totaal maximum 24 maanden voor de periode die doorgebracht wordt aan de UGent. De overige 24 maanden verblijft de doctoraatstudent aan de thuisinstelling. Het is de bedoeling dat er wordt afgewisseld tussen periodes aan de thuisinstelling en aan de UGent waarbij de mandaathouder verplicht is minimaal 2 verblijven aan de UGent af te wisselen met 1 verblijf aan de eigen thuisinstelling. De kandidaat moet hierbij kunnen aantonen dat er nog minstens 12 maanden verblijf zal worden gefinancierd aan de thuisinstelling na het eerste verblijf met BOF financiering in Gent.

De BOF financiering kan ten vroegste starten op 1 oktober 2017.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • De kandidaten moeten afkomstig zijn – en over de nationaliteit beschikken- uit één van de geselecteerde ontwikkelingslanden;
  • Er dient een bewijs voorgelegd te worden dat kandidaten aan een partnerinstelling - tevens in één van de geselecteerde ontwikkelingslanden- fulltime aan hun doctoraatsonderzoek kunnen werken. Dit betekent dat er lokaal een promotor dient te zijn en dat er een geschreven verklaring wordt voorgelegd die garandeert dat deze kandidaten student of staflid zijn aan de betreffende universiteit en voldoende vrijgesteld zullen worden van onderwijsopdrachten en andere taken zodat ze zich volledig op het doctoraatsonderzoek kunnen toeleggen;
  • De kandidaten moeten aan de partnerinstelling eveneens een beurs of vergoeding ontvangen voor de periode dat ze aan die instelling aan hun doctoraat werken. Dit wordt opgenomen in de bovenvermelde overeenkomst.
  • Deze oproep staat enkel open voor studenten die een Gents doctoraatsdiploma of gezamenlijk doctoraatsdiploma aan de UGent wensen te behalen. Studenten die een diploma zullen behalen aan de partnerinstelling kunnen geen aanvraag indienen.

Hoe aanvragen?

Kandidaten dienen samen met een promotor aan de Universiteit Gent en een promotor aan de thuisinstelling een aanvraag in op de beschikbare invulformulieren t.a.v. de Onderzoeksraad-Universiteit Gent. De Onderzoeksraad selecteert, rekening houdend met het advies van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, de toe te kennen aanvragen. Aanvragen worden geselecteerd op basis van:

  • de kwaliteit van het voorgestelde project;
  • de ontwikkelingsrelevantie van het voorgestelde project;
  • de kwalificaties van de aanvrager;
  • het wetenschappelijke potentieel/output van de promotor aan de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep waartoe die behoort;
  • de samenwerking tussen de Universiteit Gent en de lokale instelling;
  • het wetenschappelijk potentieel van de lokale instelling.

Financiering

De financiering bestaat uit een doctoraatsbeurs van maximum 24 maanden voor de periode die wordt doorgebracht aan de Universiteit Gent. Voor de maanden aan de thuisinstelling voorziet de Universiteit Gent geen financiële ondersteuning maar dient de thuisinstelling co-financiering te voorzien in de vorm van een doctoraatsbeurs of salaris.

De toegekende financiering varieert naargelang de familiale situatie van de onderzoeker. De maandelijkse toelage bedraagt gemiddeld 1.903 €.

De promotor ontvangt een bench fee van €15.440 als werkingsmiddelen en om een deel van de reiskosten van de kandidaat en de beide promotoren te financieren.

Bekendmaking resultaat

Resultaten online vanaf 23 mei 2017. Zie resultatenpagina van het Bijzonder Onderzoeksfonds.

Deadline

Deadline 7 maart 2017

Verdere informatie:

BOF@UGent.be

(Moet door de promotor worden ingevuld)