Strategisch beleidsplan van de Universiteit Gent voor Levenslang Leren

Levenslang leren staat momenteel hoog op de agenda’s van onze beleidsmakers. In deze snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het immers belangrijk dat iedereen blijft werken aan het her- en vernieuwen van de eigen competenties. Leren stopt niet als het diploma behaald is, wel integendeel.

De Universiteit Gent onderschrijft mee het belang van levenslang leren en de rol die zijzelf, samen met andere partners en organisaties, hierin dient op te nemen. De UGent wil dat het levenslang leren opgenomen wordt als volwaardig onderdeel van het onderwijs dat wordt aangeboden. De focus ligt niet langer vooral op het initiële onderwijs, maar op het volledige leertraject dat aan de UGent kan doorlopen worden en daar maken alle opleidingen levenslang leren onderdeel vanuit.

De Universiteit Gent wil een compagnon de route zijn voor iedereen die tijdens de loopbaan wil blijven leren en wenst universiteitsbreed het levenslang leren te stimuleren.

Visie op levenslang leren aan UGent:

Als academische aanbieder ziet de UGent het als haar opdracht om de nieuwste innovaties en ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderzoek te vertalen naar de samenleving. Hiertoe wordt een aanbod voorzien dat gebaseerd is op excellent onderzoek en de meest betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het vakgebied.

Alumni die terugkeren naar de UGent om een vorming te volgen, professionals die door middel van levenslang leren hun loopbaan verder richting willen geven, werkstudenten en zij-instromers, geïnteresseerden die willen werken aan hun competentie-uitbouw voor welke reden dan ook, kunnen allen aan de UGent terecht voor state-of-the-art kennis en vaardigheden.

Het is de visie van de UGent dat deze opdracht gerealiseerd kan worden door het aanbod levenslang leren als een volwaardig onderdeel van het onderwijs te erkennen, verankerd binnen facultaire structuren die volledig ingebed zijn in de universiteit en het wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste doelstelling van het universiteitsbrede project levenslang leren is ervoor te zorgen dat faculteiten maximaal ondersteund worden in hun opdracht en dat drempels en moeilijkheden weggewerkt worden.

Strategisch beleidsplan voor levenslang leren

Vertrekkende van de opdracht en de visie van de UGent op het vlak van levenslang leren werd een strategisch beleidsplan opgesteld en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om van levenslang leren  een volwaardig onderdeel van het opleidingsaanbod van de UGent te maken.

In het strategisch beleidsplan wordt ingezet op volgende actiepunten:

Kader en Governance (principes 1 - 6)

1.  Er is een duidelijk kader voor het aanbod levenslang leren voor initiatiefnemers en deelnemers

2.  Het levenslang leren beleid wordt opgevolgd door een centrale Commissie Levenslang Leren

3.  Het levenslang leren is ingebed in (inter)facultaire instituten

4.  De inschrijvingen en het administratief beheer van het aanbod levenslang gebeurt via performante online platformen

5.  Voor de deelnemers wordt deelname aan levenslang leren duidelijk geattesteerd

6.  Voor de implementatie van het levenslang leren beleid wordt een coördinator levenslang leren aangesteld.

Aanbod (principes 7 - 9)

7.  Het aanbod levenslang leren wordt vormgegeven in lijn met de visie Blend@UGent

8.  Het aanbod levenslang leren biedt de mogelijkheid tot het stapelen en combineren van afzonderlijke initiatieven in functie van noden en interesses

9.  Bij de uitbouw van het levenslang leren wordt het werkveld sterk betrokken

Financieel (principe 10)

  • Het inrichten van het geheel van initiatieven levenslang leren gebeurt ten minste duurzaam zelfbedruipend op universiteitsbreed niveau

Kwaliteitszorg (principe 11)

Nova Academy (principe 12)

Meer weten?

Lees hier het volledige strategisch beleidsplan van de Universiteit Gent voor Levenslang Leren,  goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 8 januari 2021.

Ontdek Nova Academy