Organisatiestructuur Diversiteit en Inclusie UGent

Werkgroep Diversiteit & Inclusie

De universiteitsbrede Werkgroep Diversiteit & Inclusie is een orgaan waar kennis, expertise, good practices en onderzoeksresultaten met betrekking tot diversiteit & inclusie uitgewisseld worden. De werkgroep heeft een beleidsadviserende taak en speelt een actieve rol in de informatie-uitwisseling tussen de centrale diensten en faculteiten.

De Werkgroep komt tweemaandelijks samen onder voorzitterschap van de vicerector. De Werkgroep is als volgt samengesteld: leden in 2022-2023.

Netwerk Diversiteit en Inclusie

Het Netwerk Diversiteit & Inclusie is samengesteld uit diversiteitsexperten van de verschillende centrale diensten, meer bepaald DOWA, DPO en het vicekabinet. In 2020 besliste UGent de voormalige beleidscel diversiteit en gender te reorganiseren en inclusief op te nemen binnen de betrokken directies, meer bepaald de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) en de directie Personeel en Organisatie (DPO). Vervolgens werd een coördinator diversiteit en gender aangesteld en toegewezen aan het kabinet van de vicerector, samen met één administratieve medewerker. Het netwerk Diversiteit & Inclusie heeft een beleidsvoorbereidende opdracht en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het diversiteitsactieplan 2019-2023.

Het Netwerk komt maandelijks samen onder voorzitterschap van de coördinator. De samenstelling van het netwerk vind je hier.

Facultaire diversiteitscommissies of -teams

Elke faculteit heeft een eigen diversiteitscommissie of -team onder leiding van een facultaire diversiteitscoördinator (ZAP). De facultaire diversiteitscommissies of -teams geven het diversiteitsbeleid op facultair niveau gestalte en leveren input voor het centraal aangestuurde diversiteitsbeleid. Elk team, samengesteld uit geëngageerde medewerkers en studenten, bepaalt welke accenten gelegd worden, rekening houdend met de facultaire context. De facultaire diversiteitscoördinatoren zetelen tevens in de universiteitsbrede werkgroep Diversiteit & Inclusie.

De facultaire diversiteitscoördinatoren of de voorzitters van de facultaire diversiteitscommissies of -teams, vind je hier.

UBK diversiteit

Op 11 januari 2019 koos de raad van bestuur voor diversiteit als één van de zes universiteitsbrede beleidskeuzes (UBK). Vijf faculteiten - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Farmaceutische Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - besloten te werken rond diversiteit. Zij formuleerden operationele diversiteitsdoelstellingen in hun facultaire convenanten 2019-2022 afgesloten met het universiteitsbestuur. Hiervoor werd een opdrachthouder aangesteld die de betrokken faculteiten ondersteunt om de uitdagingen zoals bepaald in hun convenanten te concretiseren en te verwezenlijken.

De verantwoordelijken van de UBK-diversiteitsprojecten komen maandelijks samen onder voorzitterschap van de opdrachthouder. De lijst met de UBK-diversiteitsverantwoordelijken en een overzicht van de belangrijkste acties vind je hier.