Onze onderwijsvisie: 6 strategische doelstellingen

‘Durf Denken’, dat is het motto van de UGent. De UGent-onderwijsvisie op leren en onderwijs verwijst daarnaar. De UGent wil immers (onder)zoekers opleiden die met beide voeten in de realiteit staan en zich outside the box durven te wagen.

Dat stimuleert de UGent via multiperspectivisme, het vermogen om zichzelf te percipiëren door de ogen van iemand anders.

De multiperspectivistische onderwijsvisie operationaliseert de UGent aan de hand van zes strategische onderwijsdoelstellingen. Die tekenen de krijtlijnen uit van kwaliteitsvol onderwijs binnen de instelling.

Binnen een dynamische onderwijscontext vormt die onderwijsvisie een belangrijke leidraad voor keuzes binnen het onderwijsbeleidsdomein, nu en in de toekomst. De UGent toetst haar onderwijs(ambities) er voortdurend kritisch aan af. Zo blijft haar onderwijs steeds ‘state of the art’.

Denk breed

Via multiperspectivisme als eerste strategische doelstelling leidt de UGent studenten op die durven te denken

In de onderwijspraktijk betekent multiperspectivisme concreet dat de UGent deze waarden centraal stelt:

 • kritische zin
 • openheid
 • perspectiefwisseling
 • pluralisme
 • tolerantie tegenover diverse gezichtspunten

Via multiperspectivisme studenten opleiden die durven te denken: dat is de eerste strategische onderwijsdoelstelling van de UGent. De overige vijf strategische onderwijsdoelstellingen krijgen van daaruit verder vorm.

Blijf onderzoeken

Het onderwijs aan de UGent is gebaseerd op excellent onderzoek

De UGent baseert haar onderwijs op excellent onderzoek en de meest betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het vakgebied. Haar lesgevers zijn onafhankelijke, vrije en kritische onderzoekers die hun studenten in de eerste plaats wetenschappelijk willen vormen.

De wetenschappelijke vorming van studenten:

 • sluit zoveel mogelijk aan bij de dynamische ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek. Immers: de kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek stimuleert studenten een wetenschappelijk gefundeerde en integere attitude aan te nemen tijdens hun studietraject.
 • stimuleert wetenschappelijke creativiteit, met name het vermogen om afwijkende perspectieven op problemen in te nemen en om bekende gegevens op een nieuwe manier te organiseren. Multiperspectivisme vormt opnieuw de leidraad voor die creativiteit: studenten krijgen zowel informatie aangeboden die niet past in het gehanteerde denkkader als mogelijkheden tot perspectiefwisseling. Het onderwijs aan de UGent brengt studenten zo competenties bij die de creatie van nieuwe kennis faciliteren. Bovendien leert ze haar studenten de plaatsgebondenheid en verankering van het eigen perspectief te thematiseren en bij te stellen.

De UGent creëert bovendien ruimte voor innovatie binnen haar onderwijs.
Dat betekent dat de UGent:

 • inzet op innovatieve onderwijsmethodes en -technieken.
 • innovatief onderzoek integreert in haar onderwijs.
 • innovatieve concepten en instrumenten ontwikkelt als antwoord op maatschappelijke probleemstellingen.

Steun talent

Het onderwijs aan de UGent draagt bij aan de talentontwikkeling van studenten en personeel

Enerzijds biedt het onderwijsbeleid van de UGent maximale kansen aan zowel studenten als personeel betrokken bij onderwijs om hun talenten te ontwikkelen.

  • De UGent zorgt voor kwaliteitsvolle studieprogramma’s waarin zowel opleidingsspecifieke als generieke competenties (taalcompetenties, internationale en interculturele competenties, duurzaamheidscompetenties, diversiteitscompetenties, competenties op vlak van ondernemend handelen…) aan bod komen.
  • De UGent zorgt ervoor dat alle studenten tijdens hun volledige studietraject optimaal worden georiënteerd, geremedieerd, begeleid en uitgedaagd. Daarvoor zet de UGent in op generieke instroom-, doorstroom- en uitstroominitiatieven.
  • De UGent houdt rekening met de specifieke noden van bepaalde doelgroepen. Ze voert een duidelijk beleid rond bijzondere statuten waarbij ze zich laat leiden door het gelijkekansenbeginsel en het tweedekansbeginsel:
   • Alle studenten hebben evenveel recht op maximale talentontwikkeling.
   • Studenten met een minder vlotte studieloopbaan krijgen de kans zich te herpakken, binnen zekere bindende voorwaarden.
  • De UGent bevordert en ondersteunt de zelfontplooiing van haar personeelsleden. Lesgevers kunnen terugvallen op een breed palet aan ondersteunings- en professionaliseringsmogelijkheden waarmee ze een krachtige leeromgeving voor hun studenten kunnen creëren. De dynamische onderwijscontext vergt van lesgevers immers veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Anderzijds wil de UGent via haar diversiteits –en talenbeleid alle mogelijke drempels wegnemen die zowel studenten als lesgevers verhinderen om hun talenten te ontplooien. Het onderwijsbeleid heeft oog voor diversiteit in de brede zin van het woord en organiseert daarvoor verschillende initiatieven: culturele, sociale, linguïstische en genderverscheidenheid ziet ze als een meerwaarde.

Bouw mee

Het onderwijs aan de UGent wordt gevoed door de participatie van stakeholders

De UGent is een belangrijk knooppunt waarin tal van belangen en dus ook tal van stakeholders samenkomen:

 • de studenten,
 • de werknemers van de UGent zelf,
 • alumni,
 • het werkveld.

De UGent wil deze stakeholders laten participeren aan haar onderwijs als kritische partners die de onderwijskwaliteit mee helpen te bewaken. De UGent streeft daarbij naar een goed evenwicht tussen onafhankelijkheid en maatschappelijke relevantie.

 • Enerzijds moet het academisch onderwijs algemeenvormend en kritisch blijven.
 • Anderzijds moet academisch onderwijs aansluiten op de maatschappelijke noden. Uitstromende studenten moeten immers maatschappelijk inzetbaar zijn.

De UGent investeert voor haar onderwijsproces dan ook in duurzame netwerken met zowel niet-academische als academische partners:

 • Ze neemt de perspectieven van het werkveld op in haar onderwijsontwerp. Ze consulteert vertegenwoordigers daarvoor regelmatig in een of andere geïnstitutionaliseerde vorm.
 • Ze integreert de belangen van studenten en werknemers in de universitaire processen. Ze verankert hun inbreng op een duurzame manier via de nodige structuren.

Verleg grenzen

Het onderwijs aan de UGent bouwt een internationale dimensie in

Als partner in een internationaal breed vertakt netwerk brengt de UGent een internationaal perspectief binnen in haar onderwijs. Internationalisering voor de UGent is geen doel op zich, maar…

 • … een middel om de academische kwaliteit van haar onderwijs te verhogen:
  • De uitwisseling van studenten en personeelsleden brengt nieuwe ideeën en perspectieven binnen die zorgen voor nieuwe vormen van integratie, en dus van innovatie.
  • Internationale ervaringen bieden studenten en personeelsleden de kans om zich internationale en interculturele competenties eigen te maken. Die zijn broodnodig in een tijd van toenemende globalisering en diversiteit.
 • … een middel om haar onderwijs(beleid) internationaal te benchmarken:
  • Via thematische internationale denktanks tilt de UGent haar bredere onderwijsbeleid naar een hoger niveau.
  • Een permanente dialoog met andere internationale academische instellingen en koepelorganisaties is voor de UGent dan ook een belangrijke prioriteit.

Kies kwaliteit

Het onderwijs aan de UGent voldoet aan de internationaal erkende normen voor gedegen kwaliteitszorg

De UGent draagt onderwijskwaliteitszorg, een wezenlijk onderdeel van een degelijk onderwijsbeleid, hoog in het vaandel. De voorwaarden daarvoor realiseren vormt dan ook een strategische doelstelling op zich. De UGent-onderwijsvisie vormt het vertrekpunt van een uitgebalanceerd en permanent onderwijskwaliteitszorgsysteem.

Dat onderwijskwaliteitszorgsysteem garandeert:

 • ambitieuze opleidingscompetenties,
 • een kwaliteitsvol opleidingsaanbod,
 • goed opgebouwde curricula,
 • een goede afstemming van werk- en toetsvormen.

Uitgangspunten van het onderwijskwaliteitszorgsysteem zijn:

 • Het wordt datagestuurd ondersteund.
 • Het wordt regelmatig nationaal en internationaal gebenchmarkt.
  Die externe blik binnenbrengen wordt als een belangrijk leermoment beschouwd.
 • Het installeert een permanente kwaliteitscultuur gebaseerd op vertrouwen en dialoog met alle stakeholders, met name studenten, lesgevers, management, werkveld, alumni, internationale peers.
 • Het informeert een brede groep betrokkenen over de kwaliteit van het opleidingsaanbod.