Loopbaan Zelfstandig Academisch Personeel

De UGent heeft in de Raad van Bestuur van 7 december 2018 een gloednieuw loopbaan- en bevorderingsbeleid voor Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) goedgekeurd.

Het nieuwe beleid is een belangrijke mijlpaal in een kwaliteitsvol beleid voor alle ZAP-leden van de universiteit. Dit beleid treedt in werking vanaf 1 oktober 2018.

" Een overwegend kwantitatief en outputgedreven academisch toetsingsinstrumentarium maakt plaats voor talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. Kwaliteit primeert boven kwantiteit.” (Rector Rik Van de Walle)

Wat houdt dit nieuwe beleid concreet in?

 • Wie goed functioneert en presteert, bevordert ook – met een minimum aan verantwoording en administratieve overlast.
 • Het huidige bevorderingsmodel met gepersonaliseerde doelstellingen (en een overheersende oriëntatie op louter kwantitatieve indicatoren) geënt op facultaire referentiekaders, wordt verlaten. Daarbij verdwijnen de gepersonaliseerde doelstellingen, de jaarlijkse taakomschrijvingen, de vele activiteitenverslagen, de toetsingsdossiers en de facultaire ZAP-evaluatiecommissies.
 • Voortaan wordt om de vijf jaar (dit is het decretaal bepaalde minimum) geëvalueerd in plaats van om de twee of vier jaar. Dit zorgt voor meer “evaluatierust”.
 • De evaluatiecyclus wordt vereenvoudigd en bestaat uit:
  1. Een inpassingsmoment (bij het begin van elke cyclus)
  2. Een tussentijds feedbackgesprek (minimaal één gesprek na twee jaar)
  3. Een evaluatiegesprek (aan het einde van elke cyclus, na vijf jaar)
 • Meer dan ooit zal ingezet worden op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Elk ZAP-lid krijgt een HR-commissie op maat (samengesteld uit de vakgroepvoorzitter van het betrokken ZAP-lid, een ZAP-lid uit de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, een lid van het facultair bestuur, een peer ZAP-lid (hoogleraar of gewoon hoogleraar) en een HR-expert).

Sjablonen en inspiratiekaders

In te vullen sjablonen voor ZAP-leden en hun HR-commissies:

 

Voor inspiratie, duiding en ondersteuning bij het invullen van de sjablonen:

HR-commissie

In het kader van het nieuwe ZAP-loopbaanbeleid krijgt elk ZAP-lid een individuele HR-commissie. De HR-commissie dient enerzijds als een klankbord en coachingstool voor het ZAP-lid doorheen de verschillende fasen van de loopbaan en anderzijds bewaakt ze het evenwicht tussen de belangen van de faculteit en deze van het ZAP-lid.

Ondersteunend programma voor nieuw aangestelde ZAP

Om je te ondersteunen in het opnemen van je rol als professor heeft de Afdeling Loopbaan, Begeleiding en Vorming een programma exclusief voor startende proffen ontwikkeld.

Gerelateerde inhoud