Veelgestelde vragen over examens

Moet ik inschrijven voor de examens?

Je bent automatisch ingeschreven voor de eerstekansexamenperiodes, zowel in januari als in mei/juni.

Vanaf academiejaar 2023-2024 vragen we je om je deelname aan de tweedekansexamens in augustus/september te bevestigenVoor elk (her)examen waaraan je zal deelnemen, moet je je inschrijven.

 • via Oasis > configuratie roostergroepen
 • vanaf de dag na de proclamatie t.e.m. 8 augustus 2024
 • je examenrooster toont steeds alle examens, of je er voor ingeschreven bent of niet

Wat is het facultair examensecretariaat?

Het facultair examensecretariaat is een facultaire meldings- en informatiecel die ter beschikking staat van alle bij de periodegebonden evaluatie betrokken partijen (dus zowel studenten, als lesgevers etc.). In de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen neemt de Facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO) deze taak op zich voor alle opleidingen van de faculteit. Op het facultair examensecretariaat kan je terecht voor:

 • alle vragen of opmerkingen m.b.t. het examenrooster;
 • wijzigingen in de examenregeling;
 • geattesteerde afwezigheden via de online applicatie Absent.;
 • alle feiten die de examenregeling in het gedrang kunnen brengen of een vlot verloop van de examens kunnen verhinderen.

Contact met ons opnemen.

Hoe kan ik deelnemen aan een inhaalexamen?

Indien je voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan een inhaalexamen, dien je jou hiervoor in te schrijven via de online applicatie Afwezigheden. Contacteer de lesgever dus niet via mail om toelating tot een inhaalexamen te vragen. Hij/zij zal voor de start van het inhaalexamen via de online applicatie Afwezigheden zijn/haar goedkeuring geven.

Voor eventuele vragen over de voorwaarden voor deelname aan het inhaalexamen kan je terecht bij de FDO via het mailadres van jouw opleiding

Wat doe ik bij ziekte of overmacht?

Verwittig zo snel mogelijk - ten laatste op de dag van het examen - het facultair examensecretariaat van je afwezigheid. Dat doe je via de online applicatie Afwezigheden. Door ziekte of overmacht te melden, behoud je de kans om aan een inhaalexamen deel te nemen. Zorg ook voor de nodige bewijsstukken. Deze kan je via dezelfde applicatie opladen. 

Aandachtspunten:

 • Meld zo snel mogelijk je afwezigheid via de online applicatie Afwezigheden, zelfs als je nog geen bewijsstuk hebt.
 • Bij ziekte of ongeval is een medisch attest vereist van een arts die verklaart dat die de student ten laatste op de dag van het gemiste examen/evaluatie effectief heeft onderzocht en de ziekte of de gevolgen van het ongeval zelf heeft vastgesteld. Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (“dixit-attest”) of een attest dat na de ziekte of het ongeval geschreven werd (“post factum-attest”) wordt niet aanvaard.
 • Het doktersattest moet expliciet vermelden dat je niet in staat bent de lessen te volgen / examen af te leggen.
 • Laad ten laatste drie dagen na je afwezigheid een scan of foto van eventuele bewijsstukken op via de online applicatie Afwezigheden.
 • Hou het origineel van ingediende bewijsstukken zelf bij.
 • Ingeval een inhaalactiviteit of een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode mogelijk is, kan je via de applicatie Afwezigheden aangeven of en op welke manier je hier gebruik wilt van maken.  Enkel de verantwoordelijk lesgever kan toestemming verlenen om deel te nemen aan het inhaalexamen. De lesgever oordeelt over de gegrondheid van de afwezigheid. Je vraag wordt vanuit de applicatie naar de lesgever gemaild en de lesgever antwoordt via de applicatie. Je hoeft dus geen aparte mail/vraag te sturen naar de lesgever.
 • Bij overmacht meld je je afwezigheid op dezelfde manier als bij ziekte. Het is de lesgever die over de gegrondheid van de afwezigheid moet oordelen.
 • Ingeval vragen of problemen kan je mailen naar jouw opleiding
 • Bij aanvang van een inhaalactiviteit of inhaalexamen leg je het origineel van de ingediende bewijsstukken aan de examinator voor.

Wat als ik niet wil deelnemen aan een aantal examens?

Het volstaat je afwezigheid te melden via de applicatie Afwezigheden.

Wat zijn de gevolgen van niet deelnemen aan examens?

 • Je hebt een examenervaring minder.
 • Door ongegrond niet deel te nemen aan een examen verlies je ook de mogelijkheid om aan een inhaalexamen of inhaalactiviteit deel te nemen. Je mag wel deelnemen aan de tweedekansexamenperiode (herexamens) in augustus/september.
 • Indien je tijdens de tweedekansexamenperiode (herexamens) niet slaagt voor het vak, heeft dit gevolgen:
  • Je verliest het leerkrediet voor dit vak.
  • Het heeft impact op je studievoortgang: Mogelijk zal je een bindende voorwaarde opgelegd krijgen indien jouw studierendement lager is dan 50%.
  • Het heeft impact op je vakkenpakket van het volgende academiejaar: Mogelijk zal je jouw curriculum moeten beperken tot 60 studiepunten indien jouw studierendement lager is dan 50%.
  • Mogelijk kan je de stage of masterproef niet opnemen als je niet voldoet aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden (uitsluitend voor de opleiding Psychologie).

Hoeveel tijd moet er zijn tussen twee examens?

In het onderwijs- en examenreglement wordt nergens expliciet vastgelegd hoeveel tijd er tussen twee examens moet zijn. Er wordt enkel gesproken over een billijke spreiding (art. 54 OER).
De faculteitsraad van de FPPW (beslissing van 20 mei 2009, als wijziging van de beslissingen van de Verenigde examencommissies van 10 december 2003 en 21 februari 2007) heeft wel een regel opgelegd in verband met de planning van reguliere examens: in de 1e examenperiode moet tussen de aanvang van 2 examens die behoren tot hetzelfde deel van het modeltraject (studiejaar) minstens 24 uur tijd zijn. Tussen de aanvang van 2 examens die NIET behoren tot hetzelfde deel van het modeltraject (dikwijls het geval bij GIT studenten) moet minstens 12 uur tijd zijn. Studenten uit schakel- en voorbereidingsprogramma’s die enkel vakken opnemen uit hetzelfde modeltrajectjaar (zie studiegids) worden als modeltrajectstudenten beschouwd, waarbij de regel dus 24 uur is (beslissing faculteitsraad 16 december 2020).

In de tweede examenperiode vervalt het onderscheid tussen vakken. Daar moet tussen de aanvang van 2 examens altijd minstens 12 uur tijd zijn.

In beide examenperiodes kan een student die een examen heeft dat na 16 uur start, in combinatie met een examen dat start in de voormiddag van de volgende dag, deelnemen aan het inhaalexamen (beslissing faculteitsraad 16 december 2020).

De regeling die hierboven beschreven is, geldt niet voor inhaalexamens.

Wat als de examens in mijn persoonlijke kalender overlappen?

Bij studenten met een GIT kan het voorkomen dat er geen 12 uur is tussen de aanvang van twee examens of zelfs dat bepaalde examens geheel of gedeeltelijk overlappen. Bij overlap dient voorrang gegeven te worden aan het opleidingsonderdeel dat het vroegst in het modeltraject is geprogrammeerd. Bijvoorbeeld: een student doet een GIT met opleidingsonderdelen uit het 1e en 2e deel van het modeltraject bachelor psychologie. In het examenrooster is er overlap tussen Statistiek I en Psychometrie, respectievelijk uit het 1e en het 2e deel van het modeltraject. Vermits Statistiek I (1e deel van het modeltraject) in het programma van de bachelor psychologie vroeger geprogrammeerd is dan Psychometrie (2e deel van het modeltraject), moet voorrang gegeven worden aan het examen Statistiek I en moet deelgenomen worden aan het inhaalexamen van Psychometrie.
De student moet zelf het initiatief nemen om een examen te verplaatsen. De vraag naar een inhaalexamen gebeurt via de applicatie Afwezigheden.  Je vraag wordt vanuit de applicatie naar de lesgever gemaild en de lesgever antwoordt via de applicatie. Je hoeft dus geen aparte mail/vraag te sturen naar de lesgever of de FDO.

Welke faciliteiten geniet ik met een bijzonder statuut?

Een student met het bijzonder statuut kan zelf een aantal examenfaciliteiten aanvragen. Zie hiervoor de infopagina's over het bijzonder studentenstatuut.

Welke ondersteuning krijg ik als werkstudent?

Studenten die werken kunnen via Oasis een werkstudentenstatuut aanvragen. De faculteitsraad heeft op 17 juni 2009 beslist dat geregistreerde werkstudenten volgende faciliteiten kunnen aanvragen:

 • verplaatsen van een examen naar een ander tijdstip indien aanwezigheid van de werkstudent op de werkvloer vereist wordt door de werkgever (mits het voorleggen van een werkgeversattest) op het voorziene examentijdstip;
 • verplaatsen van examenfeedback naar een ander tijdstip indien aanwezigheid van de werkstudent op de werkvloer vereist wordt door de werkgever (mits het voorleggen van een werkgeversattest);
 • (aanvragen van) een individuele taak in plaats van een groepstaak bij practica, voor zover de te verwerven competenties evenwaardig kunnen gerealiseerd worden door de vervangende individuele taak.

Voor het aanvragen van faciliteiten, mail je naar de betrokken lesgevers.

Uitgaande uitwisselingsstudenten

Uitgaande uitwisselingsstudenten worden geacht de examenkalender van UGent te respecteren voor de vakken die ze aan UGent afleggen, en de examenkalender en het onderwijs- en examenreglement van de gastinstelling voor de uitwisselingsvakken. Meer bepaald wordt aangeraden ervoor te zorgen dat de vertrekdatum naar de gastinstelling niet interfereert met de UGent-examenperiodes

Kan ik afstuderen in februari?

Elk jaar in februari wordt een bijkomende deliberatie gehouden voor studenten in een afstudeerjaar van een bacheloropleiding, een schakel- of voorbereidingsprogramma en een (educatieve) masteropleiding die op dat ogenblik alle examens afgelegd hebben.

Indien men alle andere vakken afgewerkt zal hebben, is het toegelaten om de masterproef in te dienen en/of de stage af te werken in het eerste semester. Let wel: wie niet slaagt, kan niet deelnemen aan de tweedesemesterexamenperiode, wel aan de tweedekansexamenperiode (augustus - september). 

Belangrijke opmerking met betrekking tot stage: geëvalueerd worden in het eerste semester is niet altijd mogelijk. Informeer bij de verantwoordelijk lesgever of in de informatiegids over stage of dit in jouw opleiding/afstudeerrichting toegelaten wordt. 

Studenten uit een masteropleiding die in januari geen masterproef meer moeten indienen moeten deze deliberatie expliciet en ten laatste op 31 januari aanvragen.

 • Aanvraagformulier voor een bijkomende deliberatie in februari (Word/pdf)

Wanneer ben ik geslaagd voor een deliberatiepakket?

Krachtens artikel 67 van het onderwijs- en examenreglement dient een student voor elk opleidingsonderdeel minstens 10/20 te behalen om voor het deliberatiepakket te kunnen slagen.

Een student ingeschreven voor het eerste volledige deliberatiepakket van een bacheloropleiding (in de praktijk vaak 1e deel van het modeltraject, het vroegere 1e studiejaar) kan evenwel ook slagen als die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

 1. het eerste deliberatiepakket bevat enkel opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het eerste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding;
 2. de student heeft een maximaal tekort van 1 procent op het gewogen totaal, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Een trucje om dit te berekenen: vermenigvuldig het totale tekort met het aantal studiepunten van de betrokken opleidingsonderdelen; het product mag, bij een deliberatiepakket van precies 60 studiepunten, ten hoogste 12 zijn;
 3. de student heeft voor alle opleidingsonderdelen in het betreffende deliberatiepakket minimaal 8/20 behaald;
 4. de student heeft in het betreffende deliberatiepakket maximaal twee opleidingsonderdelen waarop minder dan 10/20 werd behaald;
 5. de student behaalde een totaal van minimaal 50 procent voor het deliberatiepakket

Indien de student na toepassing van bovenstaande criteria niet slaagt, kan de examencommissie gemotiveerd beslissen dat de student toch geslaagd wordt verklaard.

Wanneer ben ik geslaagd voor een opleiding?

Een student is geslaagd voor een opleiding indien hij voor alle af te leggen opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald (cf. artikel 57) en/of geslaagd is verklaard voor alle deliberatiepakketten behorende tot de betreffende opleiding (cf. artikel 67).

Een student ingeschreven in een afstudeerjaar van een bacheloropleiding, een schakel- of voorbereidingsprogramma, een masteropleiding of de specifieke lerarenopleiding, kan bovendien voor die opleiding slagen indien die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

 • De student heeft alle nog resterende opleidingsonderdelen om te kunnen slagen in de betreffende opleiding zijn zijn/haar curriculum opgenomen.
 • Het tekort om te slagen voor één of twee opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 6 gewogen punten, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.
 • De student heeft voor alle opleidingsonderdelen minimaal 8/20 behaald.
 • De student heeft voor maximaal twee opleidingsonderdelen minder dan 10/20 behaald.
 • De student heeft voor de betreffende opleidingsonderdelen de meest recente examenkans benut.
 • De tolerantie geldt niet voor de masterproef en de verplichte stages.

Examencommissies

De belangrijkste bevoegdheid van een examencommissie ligt in het beraadslagen (delibereren) over het al dan niet geslaagd zijn van een student.

Op mijn puntenlijst staat AFWE 0/20 maar ik het het examen wél afgelegd

 • Neem contact op met de verantwoordelijke lesgever van het vak om dit te melden. Indien je jouw handtekening geplaatst hebt op de aanwezigheidslijst na het indienen van jouw examenexemplaar, dan heb je een bewijs van deelname aan het examen. De verantwoordelijke lesgever/assistent zal de fout rechtzetten.
 • Neem ook contact op met het facultair examensecretariaat om dit gegeven te melden. Bij een fout wordt jouw puntenlijst zo snel mogelijk aangepast.

Een examencijfer op mijn puntenlijst is volgens mij niet correct

We raden je aan om eerst naar het feedbackmoment van het betreffende vak te gaan. Indien je nadien nog steeds grondige redenen hebt om niet akkoord te gaan met je cijfer, kan je een procedure (intern beroep) aangaan om die examenbeslissing te laten herzien. De procedure is na te lezen in artikel 81 van het onderwijs- en examenreglement. Let wel: dit moet altijd binnen 7 kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten gebeuren!
Weet dat je met klachten over de toepassing van onderwijs- en examenregels ook terecht kan bij de facultaire ombudspersoon.

Ik behaalde een credit of werd getolereerd voor een vak maar wil het examen toch opnieuw afleggen

Voor vakken waarvoor je een creditbewijs hebt behaald (minstens 10/20) kan je geen herexamens afleggen.

Indien je getolereerd bent voor een bepaald vak, heb je wel recht op een tweede examenkans. Indien je de '2e keer' toch minder behaalt dan bij je eerste examenkans, blijf je wel geslaagd voor het deliberatiepakket. Het laatste resultaat blijft echter behouden voor het bepalen van het gemiddelde over de totale opleiding.

Gewichten en gewogen gemiddelde

Het gewicht van een opleidingsonderdeel is gelijk aan het aantal studiepunten. Het gewogen gemiddelde op 1000 wordt berekend door het resultaat van de verschillende opleidingsonderdelen telkens te vermenigvuldigen met het aantal studiepunten, dit samen te tellen en deze som vervolgens te delen door het product van de som van het aantal studiepunten en 0,02.

Graden van verdienste

De grenzen voor het behalen van een graad van verdienste van de opleiding worden als volgt vastgelegd:

 • 500/1000 om te slagen op voldoende wijze
 • 675/1000 om te slagen met onderscheiding
 • 750/1000 om te slagen met grote onderscheiding
 • 825/1000 om te slagen met grootste onderscheiding

Wat betekenen die codes naast mijn examencijfer?

Naast je examencijfer (= score) staat ook een code vermeld. Dit geeft aan of je al dan niet een creditbewijs hebt behaald (score = 10/20) en in welk academiejaar dat precies gebeurde. Uit de code kan je ook afleiden of het gaat om de eerste of de tweede examenkans. C = Creditbewijs: omdat je minstens 10/20 behaald hebt voor het vak. Bijv. C 14 1 betekent dat je in het academiejaar 2014-2015 een creditbewijs hebt verworven bij je eerste examenkans. Indien je voor een vak in de tweedekansexamenperiode een credit behaalt, dan is de code C 14 2. Indien je een credit behaalt voor een vak, dan betekent dat dat je dat vak niet meer opnieuw moet afleggen om voor de opleiding te kunnen slagen.
Bij een vak waarvoor een beperkt tekort getolereerd werd, vind je de code GESL. Deze code wordt enkel toegekend bij deliberatie, dus in juli of september, bij studenten met een volledig deliberatiepakket.
In een beperkt aantal specifieke opleidingen (bijv. permanente vorming, doctoraatsopleiding) werkt men met de code PASS/FAIL. Zonder dat er effectief punten gegeven worden voor het vak, behaalt de student een credit (PASS) of niet (FAIL). De code PASS wordt niet gebruikt in de bachelor- of masteropleidingen, noch in de schakel- en voorbereidingsprogramma's of de lerarenopleiding.

Meer info over wat je op de puntenlijst ziet

Contact

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op.

Gerelateerde inhoud