A-Z voor doctoraatsbursalen

A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ F ¦ G ¦ H ¦ I ¦ K ¦ L ¦ M ¦ O ¦ P ¦ R ¦ S ¦ T ¦ U ¦ ¦ V ¦ W ¦ Z

 

A

Aanslagbiljet personenbelasting

Een (post)doctoraatsbursaal ontvangt vanaf inkomstenjaar 2021 een loonfiche 281.10 waarop de connectiviteitsvergoeding en in voorkomend geval de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever wordt vermeld. Deze bedragen moeten niet op het aanslagbiljet overgenomen worden, dit is puur informatief. 

Een (post)doctoraatsbursaal vult op zijn aanslagbiljet 'nihil' of 0,00 euro in onder de rubriek 'inkomsten' en voegt een kopie van zijn beursovereenkomst toe als bijlage aan de aangifte. Subsidies en beurzen zijn vrijgesteld van belastingen als ze belangeloos worden toegekend. 

Arbeidsongeval

Doctoraatsbursalen zijn verzekerd voor ongevallen op de werkvloer of op de weg van en naar het werk. Bij een ongeval verwittigen de doctoraatsbursalen het diensthoofd, vullen de nodige aangifteformulieren in en bezorgen deze zo snel mogelijk via de in de procedure opgenomen werkwijze .

Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval worden doctoraatsbursalen verder door de UGent uitbetaald. De eerste 30 dagen van afwezigheid ontvangen zij het volledige bedrag van de beurs; vanaf de 31ste dag 90% van het beursbedrag.

 

B

Beroepsinkomen partner

Voor bursalen gelden specifieke fiscale regels. Het netto beursbedrag wordt bepaald op basis van jouw gezinssituatie.
Daarom is het belangrijk dat de UGent de correcte informatie heeft over de beroepssituatie van je partner.

Bij wijzigingen graag deze verklaring op eer  invullen en terugbezorgen aan dpo@ugent.be.

Beroepsziekte

Doctoraatsbursalen getroffen door een beroepsziekte wenden zich tot het departement Medisch Toezicht en kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds voor Beroepsziekten.

Beursbedrag

Het beursbedrag is gelijk (m.u.v. het voordeel alle aard) aan het nettobedrag dat een assistent met hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde anciënniteit en op basis van dezelfde gezinssituatie als de doctoraatsbursaal ontvangt.

Het beursbedrag wordt bepaald op het ogenblik van de start van de tewerkstelling, ongeacht wanneer dit is, op basis van de gezinssituatie die op dat ogenblik van toepassing is.

Indien de gezinssituatie wijzigt in de loop van de tewerkstelling dan geeft de bursaal dat op dat ogenblik aan en levert hiervoor de noodzakelijke attesten. De wijziging van de gezinssituatie wordt op dat ogenblik geregistreerd maar het beursbedrag wordt niet aangepast.

Tegen 1 januari wordt een overzicht gemaakt van alle gezinssituaties die in dat jaar gewijzigd zijn. Op basis van dat overzicht gebeuren alle aanpassingen van beursbedragen. Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing voor iedereen vanaf 1 januari.

De enige wijzigingen die op een ander tijdstip gebeuren zijn indexeringen, tredeverhogingen en het retroactief toekennen van geldelijke anciënniteit (na indiening van bijkomende attesten).

 

Beursovereenkomst

Dit is de met de doctoraatsbursaal opgemaakte schriftelijke overeenkomst waarin minstens de volgende punten worden opgenomen:

·         de looptijd

·         het doctoraatsbeursbedrag

·         de duur van de overeenkomst

·         het fiscaal en sociaalrechtelijk statuut van de bursaal en

·         de toepasselijkheid van huidig reglement.

C

Cumul 

In artikel 14 van het Reglement wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die kunnen gecombineerd worden met een doctoraatsbeurs.  

D

Dienstverplaatsingen naar het buitenland

De UGent sloot een collectieve reisbijstandspolis af voor alle personeelsleden en aan de UGent ingeschreven (post-)(doctoraats)studenten die in het kader van universitaire activiteiten tijdelijk in het buitenland verblijven. In principe dient geen bijkomende reisverzekering meer te worden afgesloten. Wel dient opgemerkt dat in deze aanvullende reisverzekering geen bagageverzekering, geen verzekering huuraansprakelijkheid noch een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven ("familiale") is opgenomen.

Duur van de beurs en voorgaande tewerkstelling

Aan de UGent opteren we er voor om de doctoraatsbursaal de grootst mogelijke waarborg te bieden. Dit houdt in dat een doctoraatsbursaal het comfort wordt geboden om zich gedurende vier jaar (48 maanden) ten volle te wijden aan een doctoraat, zonder bekommerd te moeten zijn over de financiële kant van de zaak.

Het doctoraatstraject start per definitie met een beursovereenkomst van 1 jaar. Dit biedt zowel de promotor als de doctoraatsbursaal de kans om na te gaan of de doctoraatsstudie wel de beste keuze is voor de doctoraatsstudent.

Voor het einde van het eerste jaar wordt geoordeeld of het doctoraatstraject met succes kan worden afgerond binnen een redelijke termijn. Een gunstig advies leidt tot een verlenging van de doctoraatsbeurs met 3 jaar.

Artikel 9 van het Reglement somt limitatief een aantal uitzonderingen op. Enkel in deze gevallen is een uitzondering toegestaan op de regel van 1+3.
Klik hier voor  een overzicht van deze uitzonderingen.

 

E

Einde

De doctoraatsbeurs neemt een einde:

·         op de einddatum zoals voorzien in de beursovereenkomst

·         vóór de einddatum voorzien op de beursovereenkomst in onderling akkoord tussen de doctoraatsbursaal en de promotor

·         vóór de contractueel voorziene einddatum in geval van dringende reden, zoals bedoeld in de arbeidsovereenkomstenwetgeving, die elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Een dergelijke beëindiging gebeurt onmiddellijk, na de doctoraatsbursaal en de promotor te hebben uitgenodigd op een hoorzitting.

·         als gevolg van een tuchtsanctie ingevolge het tuchtreglement

·         bij de aanvang van een nieuw academiejaar, indien de student tegen het einde van de herinschrijvingsperiode niet heringeschreven is als doctoraatsstudent.
Dit is het geval:

  •   wanneer de doctoraatsbursaal zich zelf niet meer opnieuw inschrijft als doctoraatsstudent
  •   of geweigerd wordt tot herinschrijving als doctoraatsstudent.

In geval van een negatief voortgangsrapport wordt de beurs verder uitgekeerd tot drie maanden na de definitieve beslissing m.b.t. het negatieve voortgangsrapport. Indien door deze extra termijn de periode van één jaar wordt overschreden, dan wordt een beursverlenging toegekend tot en met het einde van deze drie maanden. Indien de definitieve negatieve beslissing m.b.t. het negatieve voortgangsrapport na de periode van één jaar valt, dan wordt hierop tijdig geanticipeerd (op basis van de geldende termijnen kan een einddatum bepaald worden) en wordt een beursverlenging toegekend die de periode tot de definitieve beslissing plus drie maanden kan overbruggen.

·         indien de UGent de toelating voor de bezoldigde nevenactiviteit weigert en de doctoraatsbursaal de bezoldigde activiteit toch wil uitvoeren

! Indien er door onvoorziene omstandigheden onvoldoende financiering is voor de duur van de doctoraatsbeurs is dit geen reden tot stopzetten van de doctoraatsbeurs.

Eindejaarstoelage

Doctoraatsbursalen hebben recht op een eindejaarstoelage in verhouding tot de prestaties van januari tot en met september.

De eindejaarstoelage wordt berekend op basis van de eindejaarstoelage die een AAP3-assistent in dezelfde gezinssituatie zou krijgen, pro rata de prestaties in de referteperiodes.

 

F

Fietstoelage

Bij gebruik van de fiets hebben doctoraatsbursalen recht op een fietstoelage. Ook bij gebruik van het openbaar vervoer kunnen zij een fietstoelage bekomen voor het voor- of natraject.
Er is een gratis beveiligde fietsstalling voorzien aan het station Gent Sint-Pieters.

Fiscaliteit

Indien belangeloos toegekend zijn subsidies en beurzen vrijgesteld van belastingen.

Gelet dat de inkomsten als DB vrijgesteld zijn van alle inkomstenbelastingen, bezorgt de UGent geen fiscale fiche 281.10 aan de DB m.b.t. de inkomsten als DB. Een dergelijke fiche zou voor de belastingsadministratie immers betekenen dat hij als loontrekkende belastbare inkomsten ontving. Op zijn aanslagbiljet, onder de rubriek ‘inkomsten’, vult hij “nihil” in. Aan de aangifte voegen doctoraatsbursalen een kopie van de beursovereenkomst toe.

Indien doctoraatsbursalen bij hun ouders blijven wonen, blijven zij fiscaal ten laste van hun ouders. In dit geval vermelden zij het beursbedrag niet (als bestaansmiddel). Om ten laste te zijn of te blijven mogen zij volgens het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 geen eigen bestaansmiddelen hebben verworven die een bepaald (in het Wetboek vastgelegd) bedrag overschrijden. Fiscaal wordt de doctoraatsbeurs gelijkgesteld met een studiebeurs. Daar studiebeurzen niet worden beschouwd als belastbaar inkomen genieten doctoraatsbursalen geen salaris en blijven zij dus ten laste.

Doctoraatsbursalen die samenwonen met een verdienende partner worden nooit ten laste van de partner beschouwd. In het gezamenlijke aanslagbiljet geven zij dus “gehuwd” of “wettelijk samenwonend” aan, maar duiden zij zich niet aan als “kind ten laste”. Het gezin geniet op deze manier van het zogenaamde huwelijksquotiënt, waarbij het inkomen van de verdienende partner wordt opgesplitst ten belope van 30% van zijn inkomen en wordt toebedeeld aan de niet fiscaal verdienende doctoraatsbursaal. Op die manier zal de belastingsaanslag aanzienlijk lager zijn dan indien het inkomen voor één persoon werd berekend.

 

G

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Indien u meent het slachtoffer te zijn van zogenaamd grensoverschrijdend gedrag op het werk kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen en de preventie-ambtenaar. Er wordt naar u geluisterd en met u gezocht naar een oplossing.

Gezinslast

Doctoraatsbursalen hebben zelf geen recht op het groeipakket wel voor hun kinderen. De aanvraag om kraamgeld en groeipakket gebeurt door het personeelslid zelf.

Kinderen zijn fiscaal ten laste van de partner met beroepsinkomsten. Wanneer beide partners bursaal zijn, wordt het beursbedrag aangepast bij één van beiden, naar keuze bij wie. Hiertoe dient de doctoraatsbursaal een verklaring in.

 

H

Hospitalisatieverzekering

Doctoraatsbursalen kunnen facultatief (mits betaling) aansluiten bij de hospitalisatieverzekering van de UGent. Voor meer informatie over de mogelijkheid tot facultatieve aansluiting en wachttijden zie het intranet.

 Met het oog op de facultatieve aansluiting dient de Doctoraatsbursaal een aansluitingsformulier in te vullen, te ondertekenen en rechtstreeks naar de verzekeraar op te sturen. De doctoraatsbursaal blijft facultatief aangesloten bij de collectieve hospitalisatiepolis van de UGent tot de eerstkomende vervaldag van de polis na het eindigen van de tewerkstelling aan de UGent.

 

I

Inschrijving voor het doctoraat

Voor meer info over de inschrijving voor het doctoraat.

Introductietraject

Alle doctorandi met een inschrijving in het academiejaar 2020-2021 of later moeten een introductietraject volgen via het online leerplatform van de UGent. Doctorandi kunnen hun eerste zelfreflectierapport pas indienen nadat ze dit introductietraject hebben doorlopen.

Meer informatie over het introductietraject voor doctorandi staat op de webpagina van de Doctoral School.

 

K

Kinderopvang

De UGent biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

 

L

Loonbrief

Doctoraatsbursalen kunnen hun loonbrief (maandelijks overzicht van de betalingen) aanvragen via SAP MijnApps

Loopbaanbegeleiding

Universiteit Gent wil een zorgzame en betrokken werkgever zijn waar personeelsleden hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Ze wil personeelsleden zoveel mogelijk ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten om te zoeken naar een goede 'match' tussen de mens, de functie en de organisatie. Voor vragen en loopbaanadvies kan je terecht op intranet. Voor loopbaanbegeleiding kan je terecht bij de career coaches.

Loopbaanonderbreking

De actuele informatie vind je op intranet .

 

M

Moederschapsbescherming

Wanneer er een vermoeden bestaat van gevaar voor haar gezondheid of dat van haar ongeboren kind neemt de zwangere doctoraatsbursaal contact op met het departement Medisch Toezicht. Er kan haar een andere taak worden toegewezen. Indien dit niet haalbaar is, wordt zij uit de gevaarlijke werkomgeving verwijderd.

Tijdens de periode van verwijdering komen doctoraatsbursalen ten laste van het ziekenfonds.

Ook tijdens de periode van borstvoeding kunnen doctoraatsbursalen onder moederschapsbescherming worden geplaatst. 

 

O

Onderwijs- en Examenreglement doctoreren

Alle regelgeving met betrekking tot het behalen van de graad van Doctor aan de UGent werd vanaf het academiejaar 2021-2022 gebundeld in het Onderwijs- en Examenreglement Doctoreren (OERD). Het OERD is beschikbaar via de website van de UGent.

Ombudspersoon

Ondervind je tijdens het doctoraat problemen in de samenwerking met je promotor of de doctoraatsbegeleidingscommissie, neem dan contact op met de ombudspersoon voor doctorandi in je faculteit.

Omstandigheidsverlof

Bij een gebeurtenis zoals huwelijk, overlijden gezinslid enz., hebben doctoraatsbursalen recht op omstandigheidsverlof.

 

P

Pensioen

Enkel voor de beurzen die volledig onderworpen zijn aan het stelsel van de sociale zekerheid (EU-landen en landen waarmee België een overeenkomst sloot) betalen de doctoraatsbursaal en de UGent bijdragen voor het pensioen en tellen deze perioden mee voor pensioenopbouw.

Personeelskaart

Naast de studentenkaart ontvangen doctoraatsbursalen ook een personeelskaart.

Met deze kaart hebben zij recht op o.m.

  • UGent account en ICT-ondersteuning
  • GUSB sportcomplex, deelname aan personeelskampioenschappen
  • Universiteitsbibliotheken

 

R

Reglement


Het op 8 januari 2021  door de Raad van Bestuur goedgekeurde Reglement met betrekking tot de doctoraatsbeurzen treedt in werking met ingang van het academiejaar 2021-22 en is terug te vinden in de codex.

Hier kan je meer toelichting en de tekst van dit Reglement vinden.

 

S

Sociale zekerheidsregeling

Bursalen met een nationaliteit die behoort tot één van de hierna vermelde landen betalen volledige RSZ (26,82% patronale en 13,07% personele), ingehouden op het beursbedrag. Zij hebben hierdoor recht op alle sociale zekerheidsvoorzieningen in België zoals pensioen, ziekte en invaliditeit, kinderbijslag en werkloosheid.

Het gaat hierbij om:

·         de landen van de Europese Economische ruimte (EER) en

·         de landen waarmee België een bilaterale overeenkomst voor sociale zekerheid heeft ondertekend:

In bepaalde gevallen vereist de financier dat volledige RSZ van toepassing is. Dit is het geval voor beurzen toegekend in het kader van de EC Marie Skłodowska-Curie-acties.

Voor UGent-bursalen met een nationaliteit die niet behoort tot bovenvermelde landen of waarvoor de financier geen volledige RSZ-inhouding oplegt, wordt er gedeeltelijke RSZ (23,11% patronale en 4,70% personele) ingehouden op het beursbedrag. Zij betalen geen bijdragen voor de opbouw van hun pensioen en werkloosheidsuitkeringen, maar hebben enkel recht op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en kinderbijslag.

Sport

Doctoraatsbursalen (en inwonende gezinsleden) kunnen sporten in het universitaire sportcomplex GUSB en kunnen deelnemen aan de universitaire studenten- en personeelskampioenschappen.

Studentenkaart

Na verwerking van je inschrijving ontvangt de doctoraatsbursaal een studentenkaart.

 

T

Toegangsbadge parkings en gebouwen

Indien nodig kunnen doctoraatsbursalen toegang tot bepaalde universitaire gebouwen of parkings verkrijgen.

  • Doctoraatsbursalen die als UGent-medewerker geregistreerd zijn, ontvangen een UGent-kaart waaraan toegangsrechten gekoppeld kunnen worden. Hiervoor kan de bursaal terecht bij zijn/haar secretariaat, dat contact opneemt met het Permanentiecentrum van de UGent.
  • Doctoraatstudenten die niet als UGent-medewerker geregistreerd zijn, kunnen indien nodig een afzonderlijke toegangsbadge aanvragen. Contact: toegangscontrole@UGent.be

Tuchtregeling

Doctoraatsbursalen vallen onder het tuchtreglement van de studenten en het tuchtreglement voor personeel.

 

U

UGent-account

Iedere doctoraatsbursaal krijgt toegang tot het interne netwerk van de UGent (UGentNet), internet en e-mail. UGentNet is zowel bereikbaar binnen het UGent-domein als buiten de universiteit via een veilige verbinding.

Uitbetaling

De beurs wordt maandelijks uitbetaald (einde maand).
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden op het wettelijk bepaalde tijdstip uitbetaald. Dit is in de maand juni voor het vakantiegeld en december voor de eindejaarstoelage.

 

V

Vaderschapsverlof

Doctoraatsbursalen hebben recht op maximum 15 dagen vaderschapsverlof bij de geboorte van hun kind. De eerste drie dagen zijn bezoldigd. De volgende dagen komen ten laste van het ziekenfonds. Een aanvraag om vervangingsinkomen wordt bij het ziekenfonds aangevraagd. De dagen vaderschapsverlof moeten worden genomen binnen de vier maanden na de geboorte. Bij de aanvraag voor vaderschapsverlof wordt een uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

De doctoraatsbursaal heeft geen recht op omstandigheidsverlof bij geboorte.

Vakantiedagen

Doctoraatsbursalen hebben recht op hetzelfde aantal dagen vakantie en betaling van vakantiegeld als een AAP-lid. D.w.z. dat zij recht hebben op 38 dagen vakantie (regeling openbare sector) voor een volledig kalenderjaar. Deze worden toegekend voor de prestaties in het jaar zelf. Bij in- of uitdiensttreding in de loop van het kalenderjaar worden de dagen prorata berekend. Bij uitdiensttreding is er geen overdracht mogelijk van niet opgenomen vakantiedagen naar een volgende werkgever.

Vakantiegeld

Doctoraatsbursalen ontvangen vakantiegeld berekend op basis van het vakantiegeld die een AAP3-assistent in dezelfde gezinssituatie zou krijgen, pro rata de prestaties in de referteperiodes. De uitbetaling gebeurt in de maand juni.

Valorisatie(reglement)

Naast de publicatie van het onderzoek bestaan er nog andere mogelijkheden om uw bevindingen te valoriseren.

Verklaringen

Verklaringen van tewerkstelling kunnen voor elk doel en op elk moment bij DPO worden aangevraagd. Attesten worden aangevraagd via: attesten@ugent.be.

Verlof

De doctoraatsbursaal geniet hetzelfde:

·         vakantieverlof

·         omstandigheidsverlof

·         en verlof inzake thematische verloven als de personeelsleden van de UGent.

Verzekeringen

Doctoraatsbursalen zijn door de polis arbeidsongevallen automatisch verzekerd bij een arbeidsongeval, door de polis algemene burgerlijke aansprakelijkheid tijdens universitaire activiteiten en door de collectieve polis reisbijstand bij een door de UGent goedgekeurde verplaatsing. Lees meer over deze polissen.

 

W

Werkloosheidsuitkering

Alle doctoraatsbursalen uit de EU-landen en landen waarmee België een overeenkomst heeft gesloten op het vlak van de sociale zekerheidsregeling komen in aanmerking om toegelaten te worden tot het stelsel van de werkloosheid.

Bij het einde van de beurs ontvangen de doctoraatsbursalen een document C4 – werkloosheidsbewijs. Zij dienen hiervoor zelf geen stappen te ondernemen. Met dit document kunnen zij in geval van werkloosheid een aanvraag indienen bij een uitkeringsinstelling. Dit betekent nog niet dat de werkloze doctoraatsbursaal effectief uitkeringen vanwege de RVA zal ontvangen. Daartoe moet ook voldaan worden aan verschillende vergoedingsvoorwaarden.

Woon-werkverkeer

Voor de dagelijkse verplaatsing van en naar de UGent of naar een andere werkplaats opgenomen in zijn overeenkomst kan gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. In dit geval wordt het abonnement of railflex- of Campuskaart op naam volledig terugbetaald. De terugbetaling gebeurt normaliter na termijn (maandelijks). Voor abonnementen met een looptijd van drie maanden of één jaar kan vooruitbetaling op basis van een kopie van het abonnement worden gevraagd.

Wanneer de fiets wordt gebruikt voor de verplaatsing van en/of naar het station of de bushalte (voor- en natraject) heeft u eveneens recht op een fietstoelage.

 

Z

Zelfreflectierapport

Alle doctorandi ingeschreven aan de UGent dienen ieder jaar tussen 1 april en 30 juni een zelfreflectierapport in via Oasis. Dit rapport wordt geëvalueerd door de promotor. Om de jaarlijkse herinschrijving te vervolledigen hebben doctorandi een positief geëvalueerd zelfreflectierapport nodig.

Meer informatie over dit proces staat op deze webpagina.

Ziekenfonds

Doctoraatsbursalen worden op eigen naam ingeschreven bij een ziekenfonds naar keuze. Bij aanwerving krijgen zij daartoe een verklaring.

Ziekte

Bij ziekte verwittigen de doctoraatsbursalen steeds hun promotor, ook bij elke verlenging van afwezigheid wegens ziekte.

Bij ziekte van meer dan één dag bezorgen ze een medisch attest aan DPO. Zij zijn niet onderworpen aan het controleorganisme.

De eerste dertig dagen ontvangen zij het beursbedrag. Vanaf de 31ste dag komen ze ten laste van het ziekenfonds. Met het oog op het bekomen van een vervangingsinkomen richten doctoraatsbursalen zelf tijdig een aanvraag tot het ziekenfonds. Na ontvangst van een ingevuld inlichtingenblad onderzoekt het ziekenfonds of ze recht hebben op een vervangingsinkomen.

Er is geen recht op gewaarborgd maandloon voor afwezigheden wegens ziekte of ongeval tijdens de eerste maand van de tewerkstelling.

Zwangerschap

De doctoraatsbursaal brengt DPO onmiddellijk in kennis van haar zwangerschap en dient een medisch attest in met de vermoedelijke bevallingsdatum.

Het bevallingsverlof bedraagt 105 dagen voor een éénling. De volledige periode van bevallingsrust wordt ten laste genomen van het ziekenfonds.

Wanneer de gezondheid van de doctoraatsbursaal of dat van haar ongeboren kind risico loopt, nemen ze contact met het departement Medisch Toezicht, dit met het oog op moederschapsbescherming.